Stránky kateder a útvarů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozní podmínky Webového portálu prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU – katedry.czu.cz

Provozovatel Webového portálu katedry.czu.cz umožňuje využívat služeb portálu pro tvorbu a úpravu stránek vybraným správcům - administrátorům kateder a útvarů ČZU. Administrátora katedry určuje vedení katedry, administrátorem může být zaměstnanec nebo doktorand ČZU s přístupem do systému Novell na ČZU.

Administrátor katedry (útvaru) je zodpovědný za zveřejněné údaje, zejména údaje o pracovnících katedry nebo útvaru (podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Administrátor si je vědom, že údaje v rámci Webového portálu prezentace organizačních jednotek ČZU budou zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí ve formě webové prezentace. Administrátor si je dále vědom, že některé údaje budou na webovou stránku doplňovány automaticky z databázových zdrojů ČZU (například pracovníci, publikace, předměty, granty, závěrečné práce apod.).

ČZU nenese odpovědnost za údaje zadané administrátory na stránky kateder, s výjimkou údajů, které jsou generovány automaticky. ČZU se zavazuje s poskytnutými informacemi nakládat dle platných interních předpisů ČZU a legislativy ČR, zejména potom, že informace použije pouze pro potřeby webové prezentace kateder a útvarů ČZU.

Provozovatel Webového portálu katedry.czu.cz umožňuje administrátorům správu webů kateder a útvarů při dodržení níže uvedených Provozních podmínek.

 • Přistoupením k Provozním podmínkám administrátor akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 • Administrátor se zavazuje využívat služby portálu katedry.czu.cz pouze takovým způsobem, kterým nebude poškozovat jméno ČZU.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo upravit název jednotlivých sekcí webu.
 • V případě porušení provozních podmínek je provozovatel webu oprávněn s okamžitou platností a bez poskytnutí finanční náhrady odstranit obsah, případně celý web porušující tento zákaz.
 • Pokud administrátor umístí na své stránky hypertextový odkaz na jiné webové stránky, cílové URL musí splňovat následující podmínky:
  • musí fungovat
  • nesmí být ve výstavbě
  • nesmí automaticky spouštět stahování souboru nebo instalaci software
  • nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automatickou instalaci active-x prvku
  • musí být v souladu s českými zákony
  • nesmí být vytvořeno pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky nebo jinou reklamu
  • ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko Zpět
 • Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách portálu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu administrátora, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
 • Administrátor je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li administrátor pokračovat v používání služeb portálu po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 • Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
 • ČZU si vyhrazuje právo portál kdykoli vypnout nebo odstavit.