FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • FORest Management Strategies To Enhance The MITigation Potential Of European Forests
  Evropská komise, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2012-2016

 • Aktualizace předmětu Ekologie lesa
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Iva Ulbrichová Ph.D., 2004-2004

 • Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2011-2014

 • Analýza frekvence a závažnosti disturbanční historie horského smrkového lesa v oblasti 1. zóny NP Šumava, Trojmezná
  GA FLD, 2008-2008

 • Analýza růstových trendů smíšených lesních porostů: testování dendrochronologických metod
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2014-2015

 • Biogeochemická odezva lesních ekosystémů na acidifikaci eutrofizaci lesnické hospodaření a klimatickou změnou
  Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, 2015-2017

 • Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2017-2019

 • Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy
  GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, 2010-2010

 • Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy II
  GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, 2011-2011

 • Dendrochronologická rekonstrukce vývoje vybraných porostů horských smrčin Šumavy III.
  GA FLD, Ing. Vojtěch Čada, 2012-2012

 • Dendroekologické metody a jejich využití při analýze režimu narušení horských smrkových lesů na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku
  CIGA, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2011-2013

 • Dendroklimatologie nízké Arktidy
  GA FLD, Ing. Jiří Lehejček, 2014-2014

 • Dendroklimatologie nízké Arktidy - záznam holocénního klimatu
  GA FLD, Ing. Jiří Lehejček, 2013-2013

 • Disturbance a jejich vliv na strukturu lesa zásobu uhlíku a biodiverzitu na porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2015-2017

 • Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů
  Grantová agentura ČR, Ing. Radek Bače, 2012-2014

 • Dynamika horského smrkového lesa na Šumavě a její změny - minulý vývoj, disturbance, acidifikace, klima
  CIGA, Ing. Vojtěch Čada, 2010-2011

 • Dynamika horského smrkového lesa se zaměřením na přirozenou obnovu
  GA FLD, Ing. Jaroslav Červenka, 2014-2014

 • Dynamika, struktura a biodiverzita v horských smrkových (Picea abies (L.) Karst.) lesích střední a východní Evropy
  CIGA, 2015-2016

 • Forest management strategies to enhance the mitigation potential of European forests
  Evropská komise, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2012-2015

 • Hodnocení tlejícího dřeva z hlediska výskytu dekompozičních typů a jeho funkce jako substrátu pro obnovu dřevin v horském smrkovém lese
  GA FLE, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2004-2004

 • Holocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea Abies) lesích: podklady pro ochranu přírody a managememt
  Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Janda, 2016-2018

 • Jakou roli hraje tlející dřevo při obnově horských smrčin?
  GA FLD, Ing. Radek Bače, 2008-2008

 • Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2007-2011

 • Mikroklima tlejícího dřeva smrku ve vztahu k vlastnostem kmenů a jeho vliv na výskyt dřevokazných hub
  Grantová agentura ČR, Mgr. Václav Pouska, 2013-2015

 • Mortalita a změny ve struktuře horských smrčin po disturbanci
  GA FLD, 2016-2016

 • Multidisciplinární přístup k hodnocení dynamiky lesních disturbancí napříč časovými a prostorovými
  Grantová agentura ČR, 2016-2018

 • Paleoklimatologie severního Atlantiku - multi-proxy rekonstrukce holocénního klimatu
  CIGA, Ing. Jiří Lehejček, 2015-2016

 • Pařezová výmladnost dřevin při obnově
  GA FLD, 2015-2015

 • Populační biologie smrkového zmlazení v středoevropských horských lesech po disturbancích
  GA FLD, Mgr. Zuzana Michalová, 2013-2013

 • Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prosotorově explicitní model
  Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2008-2010

 • Přirozená obnova horských smrčin
  Grantová agentura ČR, Ing. Iva Ulbrichová Ph.D., 2003-2006

 • Přirozená obnova po kůrovcové gradaci v horské smrčině na Trojmezné, NP Šumava
  GA FLD, Ing. Radek Bače, 2010-2010

 • Přirozená obnova smrku v horských lesích: Jaké mrtvé dřevo je vhodným substrátem pro zmlazování?
  GA FLD, Ing. Radek Bače, 2009-2009

 • Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2010-2014

 • Reziduální vliv hnojení na smilkový travní porost v Krkonoších
  GA FAPPZ, Ing. Mgr. Michaela Češková Ph.D., 2006-2006

 • Režim disturbancí jedlo-bukových pralesů Evropy
  GA FLD, 2016-2016

 • Rostlinná společenska v přirozen.smrkov.
  GA FLD, 2015-2015

 • Růst a přežívání přirozeného zmlazení smrku po disturbancích
  GA FLD, 2016-2016

 • Sledování vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských smrkových lesů s použitím informací obsažených v letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2013-2016

 • Sousedský efekt v procesech obnovy horských smrčin ovlivňovaných disturbancemi
  CIGA, 2016-2017

 • Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v pralesovitém a hospodářském porostu horské smrčiny
  Akademie věd ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2006-2008

 • Struktura a dynamika smíšených horských
  GA FLD, 2015-2015

 • Struktura a dynamika vývoje habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) jako základ pro přírodě blízké hospodaření ve smrkových lesích Karpat
  GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, 2013-2013

 • Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě "Trojmezná"
  GA FLD, Ing. Pavel Janda, 2008-2008

 • Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 2
  GA FLD, Ing. Pavel Janda, 2009-2009

 • Struktura a historie narušení lesa v NP Šumava na lokalitě \"Trojmezná\" 3
  GA FLD, Ing. Pavel Janda, 2010-2010

 • Strukturní heterogenita horských smrkov.
  GA FLD, 2015-2015

 • Tree potential to growth increase and disturbances in the primary mountain spruce forest
  GA FLD, 2013-2013

 • Uchycování, odrůstání a mortalita přirozeného zmlazení na tlejícím dřevě v horském smrkovém lese
  GA FLD, Ing. Jaroslav Červenka, 2011-2011

 • Vliv historie a struktury disturbancí na růstové trendy stromů, dynamiku zmlazení a biodiverzitu v přírodě-blízkých horských smrkových lesích Evropy
  GA FLD, 2014-2014

 • Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2012-2016

 • Vliv struktury a dynamiky přirozených horských smrčin na vhodnost habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*)
  GA FLD, Ing. Martin Mikoláš, 2012-2012

 • Vliv tlejícího dřeva na dynamiku přirozeného zmlazení v horských smrčinách
  GA FLD, Ing. Jaroslav Červenka, 2012-2012

 • Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D., 2010-2014

 • Založení a prvotní zhodnocení mezinárodního provenienčního pokusu IUFRO s jedlí bělokorou v NP České Švýcarsko
  GA FLE, Ing. Vladimír Janeček Ph.D., 2005-2006