Katedra geoenvironmentálních věd
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes
  Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2014-2017

 • Aplikace odpadních modifikovaných biomateriálů pro čištění důlních vod
  Technologická agentura ČR, 2018-2019

 • Brachiopods as sensitive tracers of global marine environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems
  Evropská komise, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2015-2018

 • Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic
  Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2008-2010

 • Effect of Microbial Soil Properties on the half-life of Plastics
  GA FZP, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2013-2013

 • Experimentální studium sorpce Cu-pesticidů v půdě
  GA FAPPZ, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2008-2008

 • Fytoextrakce těžkých kovů z kontaminovaných půd: podporovaná fytoextrakce vs. Přirozená hyperakumulace
  CIGA, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2006-2007

 • Fytoremediace kontaminovaných půd s využitým nanočástic: Implikace pro rhizosféru
  Grantová agentura ČR, 2017-2019

 • Hranice devonu a karbonu v Evropě - multidisciplinární přístup
  Grantová agentura ČR, doc.RNDr.Dr. Jiří Frýda, 2011-2014

 • Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
  Grantová agentura ČR, 2018-2020

 • Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina
  CIGA, Zuzana Michálková, 2017-2018

 • Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
  Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2018-2020

 • Izotopové stopování průmyslového znečistění atmosféry v ČR a v Norsku. Podpora zapojení studentů do grantu Norských fondů
  GA FZP, 2015-2017

 • Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie
  Technologická agentura ČR, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2011-2014

 • Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech
  CIGA, Ing. Hana Šillerová, 2016-2017

 • Mechanismus adsorpce Cr(VI) v půdách: Kombinace modelování a spektroskopického přístupu
  Grantová agentura ČR, 2015-2017

 • Mechanismus vzniku izotopových anomalií C vyplývající ze studia izotopů Ca a O: Test modelu globální „karbonátové hypersaturace“ silurské mořské vody
  Grantová agentura ČR, doc.RNDr.Dr. Jiří Frýda, 2017-2019

 • Mobility and bio-geochemical cycling of base cations (Ca, Mg) and toxic metals (Ni, Cr) in sensitive forest ecosystems, Slavkov Forest, Czech Republic
  GA FZP, doc. Mgr. Juraj Farkaš Ph.D., 2013-2013

 • Modelování kompetitivní adsorpce kovů a As na nanooxidy Fe-Implikace pro remediace půd
  Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2015-2017

 • Modelování transportu Zn půdním profilem s použitím filtračních kolon
  GA FZP, 2017-2018

 • Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika – devonský dalejský a kačácký event
  Grantová agentura ČR, doc.RNDr.Dr. Jiří Frýda, 2012-2016

 • Nanočástice železa a jejich interakce s půdami, bakteriemi a rostlinami
  CIGA, Zuzana Michálková, 2014-2015

 • Podpora multimediální výuky geologických předmětů na ČZU v Praze
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Jan Jehlička CSc., 2004-2004

 • Příprava projektu analýzy izotopického znečištění Arktidy a Subarktidy
  Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2013-2013

 • Rozpracování metodiky využití migračních zkoušek při ochraně životního prostředí
  CIGA, Pavel Šimek, 2010-2010

 • Simulace sorpčních procesů zinku v půdě s využitím geochemického modelování
  GA FZP, 2015-2017

 • Simulace transportu kovů v inovativně remediovaných půdách s použitím hydropedologického a komplexního hydrogeochemického modelování
  Grantová agentura ČR, Mgr. Lukáš Trakal Ph.D., 2014-2016

 • Sledování transportu vybraných těžkých kovů půdním profilem a jejich příjmu rostlinami
  CIGA, Mgr. Lukáš Trakal Ph.D., 2010-2011

 • Stabilizace kovů/polokovů v kontaminovaných půdách pomocí nového syntetického oxidu manganu: Porovnání s dalšími stabilizačními činidly
  Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2011-2014

 • Stopování kontinentálního zvětrávání pomocí izotopů Cr ve středním paleozoiku: implikace pro přínos živin a jejich vliv na mořskou evoluci
  Grantová agentura ČR, doc.RNDr.Dr. Jiří Frýda, 2015-2017

 • Syntéza a využití inovativních adsorbentů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách
  CIGA, 2015-2016

 • Vertikální a horizontální distribuce mědi v půdách vinic postižených aplikací Cu-fungicidů
  GA FAPPZ, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2007-2007

 • Vliv dolomitického vápence jako sorbentu na sledování pohybu těžkých kovů půdním profilem
  GA FAPPZ, Mgr. Lukáš Trakal Ph.D., 2010-2010

 • Vliv mykorhizní symbiózy na sledování pohybu těžkých kovů
  GA FAPPZ, Mgr. Lukáš Trakal Ph.D., 2009-2009

 • Vliv pH a obsahu organické hmoty na účinnost extrakce olova z půd pomocí EDTA a EDDS
  GA FAPPZ, doc. RNDr. Michael Komárek Ph.D., 2006-2006

 • Vliv pH na sorpční charakteristiky nanoželeza při stabilizaci vybraných rizikových prvků v půdě
  GA FZP, 2014-2014

 • Využití (nano)oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách
  CIGA, Zuzana Michálková, 2013-2014

 • Využití biocharu a syntetického oxidu manganu (AMO) jako sorbentů ke snížení transportu zinku a olova půdním profilem v kovy kontaminované oblasti Příbramska
  GA FZP, Mgr. Lukáš Trakal Ph.D., 2014-2014

 • Vývoj a aplikace hydrogeochemických modelů v půdách kontaminovaných kovy a ošetřených aplikací Biocharu (BIOCHAR)
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mgr. Lukáš Trakal Ph.D., 2013-2016

 • Vývoj a výroba inovativních materiálů z odpadních produktů pro stabilizaci kovů a metaloidů: Komplexní experimentální a modelový přístup
  CIGA, 2017-2018

 • Základy využívání a vyhodnocování migračních zkoušek v umělých mokřadech
  GA FZP, Pavel Šimek, 2012-2012