FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Katedra genetiky a šlechtění

Vítejte na stránkách katedry genetiky a šlechtění

Genetika představuje oblast biologického výzkumu, jehož poznatky umožňují pochopit podstatu koloběhu života a vývoje živých systémů v souvislosti se změnami životního prostředí. Z tohoto důvodu je nedílnou součástí vzdělání moderního člověka snažícího se dosáhnout nejen univerzálního vzdělání v oblasti přírodních věd, ale také v aplikovaných oborech souvisejících s ochranou a rozvojem životního prostředí. V oborech souvisejících s biologickou produkcí má své nedílné místo ve vztahu ke zvyšování produktivity a kvality potravinových a přírodních zdrojů, a také stability a udržitelnosti produkčních ekosystémů.

Nejenom jídlem jest člověk živ ... genetika je též nedílným průvodcem naprosté většiny zájmových oblastí, které mají za střed pozornosti živé organismy, ať se již jedná o správný přístup k reprodukci, udržení požadovaných vlastností či získání a upevnění nových vlastností a omezení až potlačení vlastností nežádoucích. Toto vše máme na zřeteli v okamžiku, když vystupujeme před studenty všech vzdělávacích programů s cílem předání svých zkušeností a nových poznatků či před odbornou veřejnost při přípravě interdisciplinárních výzkumných projektů a jejich následném řešení.

Obor dnes pokrývá širokou oblast od genetiky molekulární až po genetiku kvantitativní a populační. Vědecké pojetí oboru v sobě tudíž snoubí pracovní postupy a nástroje výzkumu  na úrovni molekulární, a na druhé straně postupy matematické statistiky, využívající výkonnou výpočetní techniku a pracující s rozsáhlými soubory jedinců. Studium populací v oblasti šlechtění zvířat pak může dosahovat až národního a mnohdy i nadnárodního rozměru. 

Pracoviště je zaměřeno jak na genetiku rostlin tak na genetiku živočichů. Genetika je základem pro šlechtění, které spočívá v promyšleném využívání genetických zákonitostí pro zlepšování požadovaných vlastností u šlechtěných plodin a hospodářských zvířat. Se šlechtěním souvisí vlastní metody, jako jsou například metody předpovědi plemenné (šlechtitelské) hodnoty jedinců, metody stanovení efektů hybridizace, metody modelující tok genů (Gene Flow), tedy přenos genů mezi generacemi, a také ekonomická hodnocení jednotlivých vlastností a selekčních a hybridizačních programů.

Na následujících stránkách najdete základní informace o struktuře a zaměření Katedry a současném stavu výzkumně-vzdělávacích aktivit katedry, které se obrážejí v rozvoji experimentálních podmínek na pracovišti, v získávání financí pro řešení výzkumných projektů a v publikační činnosti.