FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Cytogenetika rostlin

Mitóza v meristémových buňkách kořenových špiček cibule kuchyňské (Allium cepa L.)

Školní ukázka mitotických figur dělícího vřeténka. V koláži jsou patrné všechny klíčové fáze životního cyklu mitoticky se dělících buněk. Tak opakujme  ...profáze...metafáze...anafáze...telofáze...interfáze...

Stanovení karyotypu barvením meristémových buněk kořenových špiček (Solanum sp.)

Cytologické vyšetření je běžná šlechtitelsky uplatňovaná technika detekce odchylek od normálního karyotypu. Byť je dnes pomalu nahrazována automatickými cytometry pro jednoduchost a rychlost stanovení, je stále atraktivní pro svoji nenáročnosti na investiční vybavení, spotřební materiál a samozřejmě přesnost. Náročnost spočívá zejména v pořebě zručnosti a trpělivosti při sběru, uchovávání a zpracování materiálu.

Obrázek níže demonstruje karyotypovou řadu v rámci rodu Solanum.

a, c) 4n somatický hybrid dihaploidu S. tuberosum (2n) + S. bulbocastanum (2n) vykazuje celkem 48 chromozómů. a)  ukázka svrchního a bočního pohledu na metafázovou desku, zvětšení 400x, barveno laktopropioorceinem. c) zvětšení 1000x, barveno acetoorceinem. b) dihaploidní S. tuberosum (2n) - v cytoplazmě je patrných 24 chromozómů, zvětšení 1000x, barveno acetokarmínem. d) hexaploidní S. bulbocastanum (6n) - pro veliký počet chromozómů v jádře je zorné pole méně přehledné a počítání tak obtížnější, zvětšení 1000x, barveno acetoorceinem. Zkrácení chromozómů ve všech preparátech bylo dosaženo předpůsobením v 0,3% kolchicinu.