FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Grantové projekty

Granty NAZV Ministerstva zemědělství ČR od roku 2000

Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Ing. Jakub Vašek, Ph.D., 2017-2019, 1 820 tis. Kč

Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů  
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2015-2018, 2 275 tis. Kč

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice  
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2015-2018, 1 485 tis. Kč

Optimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2013-2017, 1 107 tis. Kč

Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2012-2016, 1 018 tis. Kč

Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2008-2012, 1 576 tis. Kč

Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2007-2011, 1 440 tis. Kč

Studium odolnosti pšenice seté (Triticum aestivum) k BYDV
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2005-2009, 572 tis. Kč

Vývoj metod identifikace a charakterizace donorů rezistence k plísni bramborové v genofondu bramboru pomocí DNA markerů a biologického testu v in vitro podmínkách
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2004-2007, 1 953 tis. Kč

Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2004-2006, 798 tis. Kč

Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2001-2004, 350 tis. Kč

Využití genetických markerů pro tvorbu nových odrůd jabloní s kumulovanými geny rezistence vůči strupovitosti (Venturia inaequalis CKE)
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2001-2004, 880 tis. Kč


Investiční granty FRVŠ MŠMT ČR od roku 2004

Modernizace laboratoře genetických analýz technikami založenými na principu kapilární elektroforézy

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2010, 1 696 tis. Kč

Inovace vybavení genetické laboratoře pro výuku předmětů zaměřených na aplikaci molekulární genetiky a biotechnologií v zemědělství

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, 2006, 991 tis. Kč

Multimedializace výuky šlechtění rostlin a semenářství
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2004, 102 tis. Kč


Granty CIGA

Stanovení genetické diverzity populací druhu Plukenetia volubilis L. za využití molekulárních markerů a stanovení obsahu a polymorfismu zásobních proteinů v semenech 
Ing. Jakub Vašek, Ph.D., spoluřešení s Ing. Jan Ocelák, Ph.D. (FTZ), 2013-2014.

Genetická evaluace a posouzení variability mikrosatelitových lokusů a S-lokusu autoinkompatibility třešně ptačí (Prunus avium L.) v intenzivně ovlivněné příměstské krajině a v populaci výběrových stromů z přirozených lesních porostů 
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. spoluřešení s Ing. Jiří Korecký, Ph.D. (FLD), 2014-2015.


Interní granty FAPPZ s dobou řešení 1 rok od roku 2008

Využití molekulární analýzy DNA a in vitro kultur pro řešení závěrečných prací studentů magisterského studia zaměřených na rozvoj a hodnocení genofondu rostlin a zvířat
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2016

Populačně genetická analýza u málo početných populací plemen v České republice
Ing. Petr Pešek, 2016

Genetické hodnocení neaditivních vlivů u masného skotu a ovcí
Ing. Alena Svitáková, 2015

Komplexní analýza geneticky podmíněných znaků pomocí molekulárních a statistických metod ve šlechtění rostlin a zvířat
Ing. Jakub Vašek, Ph.D., 2015

Aplikace genetických a statistických metod ve šlechtění rostlin a hospodářských zvířat
Ing. Jakub Vašek, Ph.D., 2014

Genetické hodnocení propojenosti stád u masného skotu a ovcí
Ing. Jitka Schmidová, 2014

Navržení metod předpovědi plemenné hodnoty masného skotu a ovcí
Ing. Alena Svitáková, 2013

Využití aktuálních biologických a statistických poznatků a metod pro vývoj nových postupů ve šlechtění rostlin a zvířat
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2013

Genetický rozbor vybraných populací zvířat
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2012

Navržení metod odhadu plemenné hodnoty vybraných druhů hospodářských zvířat
Ing. Jiří Bauer, DiS., 2012

Morfologická, cytologická a molekulárně genetická charakterizace kolekce genetických zdrojů rodu Solanum
Ing. Dukagjin Zeka, 2012

Využití pokročilých technik molekulární analýzy DNA a in vitro kultur při řešení diplomových prací studentů magisterského studia zaměřených na hodnocení a ochranu genofondu zvířat a rostlin
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2012

Využití fragmentační analýzy k charakterizaci variability mikrosatelitů cpDNA genetických zdrojů rodu Solanum
Ing. Dukagjin Zeka, 2011

Vývoj postupů hodnocení genetických parametrů a plemenné hodnoty zvířat a materiálové zajištění dle metodik diplomových prací
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2011

Využití kapilární elektroforézy při řešení diplomových prací studentů magisterského studia zaměřených na genetické polymorfismy vybraných organismů
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2011

Komplexní analýza mikrosatelitních lokusů genových zdrojů chmele
Ing. Jakub Vašek, Ph.D., 2009

Studium variability genových zdrojů chmele pomocí SSR markerů
Ing. Jakub Vašek, Ph.D., 2008

Studium variability organelové DNA u vybraných diploidních druhů rodu Solanum pomocí nekódujících oblastí
Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D., 2008

Studium variability vlka šedého a psích plemen československý a Saarloosův vlčák s využitím DNA markerů charakterizujících gonozómy X a Y
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., 2008