FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Laboratoř genetických analýz

Hlavní experimentální zázemí katedry představují laboratoře. Laboratoř genetických analýz se rozvíjí od 90. let 20. století. Z finančních prostředků získaných v rámci řešených investičních A - projektů FRVŠ, výzkumných záměrů a rozvojových projektů Fakulty bylo postupně zajištěno investiční vybavení, které slouží k získávání a realizaci výzkumných grantových projektů a současně výchově a vzdělávaní studentů bakalářských, magistereských a doktorských programů. V rámci laboratoře bylo v minulých letech uspořádáno několik školení pracovníků spolupracujících výzkumných institucí.

V současné době je laboratoř vybavena k realizaci metodických postupů analýzy DNA založených na PCR, SSR a detekce mutací metodami SSCP, DGGE a Sangerovou sekvenací.


Významné etapy v rozvoji laboratoře

do roku 2001

rekonstrukce a vybavení pro realizaci molekulárních analýz založených na metodách PCR vyhodnocovaných deskovou elektroforézou.

2001

přechod na kitovou extrakci DNA urychlil a výrazně zjednodušil práci a zpřístupnil řešení diplomových prací i "nechemikům". Přechod na mikroobjemovou PCR přinesl úsporu a zvýšil efektivitu při řešení výzkumných úkolů

2006

významná inovace vybavení z projektu FRVŠ o techniky vyhledávání mutací metodami SSCP a DGGE systémem DCode a komplexního vyhodnocování polymorfismů systémem GelDoc XR od firmy Bio-Rad.

2010

Vybavení pracoviště jednokapilární elektroforézou ABI Prism 310 - vznik Laboratoře fragmentační analýzy a sekvenace DNA.

2013

Zakoupením přístroje Light Cycler rozšiřujeme vybavení a možnost využívání metody RealTime PCR. V tomto roce byla úspěšně optimalizována metoda AFLP ("na koleně" - bez využití komerčního kitu).

2016

V důsledku výstavby budov MCEV II a Pavilonu D byla laboratoř rozšířena o dvě dílčí laboratoře zaměřené na realizaci izolace a analýzy RNA. Zavedené metody na principu RealTime PCR využívají zařízení Light Cycler.