PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Angličtina

 

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Doktorandi FAPPZ I (Odborný jazyk anglický – B2)

Zimní semestr:
Výuka pro interní doktorandy začíná v úterý 17. 10. 2017 ve 12:15 hod. v učebně D 332.
 
Učební materiál: učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004.
(Bude se cvičit prezentace a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia – necvičí se).
 
Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.
 

Letní semestr: Forma konzultací: D306 úterý 13:30 - 15:00

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

Znalost zemědělské terminologie viz učebnice doc. Voráčka (prvních 20 lekcí je povinných, 10 lekcí si studenti zvolí dle svého zaměření). Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu, shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

Doktorandi FŽP

Zimní semestr:
 
Výuka pro interní doktorandy začíná ve čtvrtek 19. 10. 2017 ve 12:15 hod. v učebně D 332.
 

Požadovaná učebnice na semináře: není, vyučující přinese vlastní materiály, které si studenti rozmnoží. (Bude se cvičit prezentace a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia, necvičí se).

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: Forma konzultací: D306 úterý 10:00-11:30

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu, shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

Doktorandi  FLD

Zimní semestr:

Výuka pro interní doktorandy začíná ve čtvrtek 19. 10. 2017 ve 14 hod. v učebně D 332.

Požadovaná učebnice na semináře: není, vyučující přinese vlastní materiály, které si studenti rozmnoží. (Bude se cvičit prezentace a odborný překlad z angličtiny do češtiny, znalost mluvnice je předpokladem studia, necvičí se).

Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: Forma konzultací: D306 čtvrtek 14:00 - 15:30

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu, shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie svého oboru v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

 

Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FTZ a FAPPZ II

Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.

Konzultace pro doktorany v LS 2017/18:
D334 úterý 13:00 - 14:30 a čtvrtek 13:00-14:30

Doktorandi PEF, TF a FTZ:

V zimním semestru mohou navštěvovat semináře (viz rozvrh), kde si stručně zopakují přehled gramatiky odborného jazyka, seznámí se s překládáním odborné literatury z angličtiny do češtiny  a připraví se na ústní část zkoušky. Účast není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. Doporučuje se účast na prvním semináři v zimním semestru.

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek)  a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů. Po generálce bude (či nebude) připuštěn/a ke zkoušce v dohodnutém termínu.

Na generálku přinese 1-2 strany (asi 500-600 slov) anglického textu na téma svého výzkumu resp. disertace. Může předložit i odborný článek, který publikoval/a v AJ.

Ke zkoušce doktorand/ka přinese odborný text v rozsahu cca 50 stran A4. Přečte a do češtiny přeloží část textu, v rozsahu cca 30 řádek, podle potřeby vysvětlí gramatické či terminologické zvláštnosti.Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

V ústní části zkoušky pohovoří anglicky o své práci, o pracovišti, o svém výzkumu, o disertaci. Odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.

Pro představu: doktorand má seznámit hosta se svou vědeckou prací anglicky doma, na svém pracovišti.

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Doktorandi FAPPZ II (Odborný jazyk anglický II):

Předpokladem je úspěšně složená zkouška AI (u dr. Kučírkové).

Zkouška AII (speciální) je na zřetelně kvalitativně vyšší úrovni než první zkouška AI.

Doktorandi mohou navštěvovat v zimním semestru seminář (viz rozvrh), ve kterém se seznámí s překládáním z češtiny do angličtiny. Připraví se dále na anglickou simulovanou přednášku na zahraniční konferenci.

Doktorand prokazuje u zkoušky aktivní schopnost používat odbornou angličtinu. Pro představu: doktorand vystupuje v zahraničí. Připraví si k tomu písemné podklady, do kterých může při zkoušce nahlížet (ne číst!).

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek) a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů.  Po generálce může být připuštěn/a ke zkoušce. U zkoušky AII  bývá často doporučeno, aby si doktorand/ka své dovednosti zlepšil/a. Odklad zkoušky bývá nejméně 2 měsíce, protože jazykové dovednosti nelze v krátké době zlepšit.

Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Při zkoušce se prokazuje schopnost překládat text z češtiny do angličtiny a doktorand/ka přednese simulovanou přednášku na odborné téma (nejlépe na téma své disertace). Při přednášce může nahlížet do svých písemných podkladů, které odevzdá jako písemnou součást zkoušky. Odpoví pak také na odborné dotazy. 

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v aplikaci UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v seznamu UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.