PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Angličtina

 

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Doktorandi FAPPZ I (Odborný jazyk anglický – B2)

Zimní semestr: Doktorandi se prozatím z důvodu pracovní neschopnosti dr. Kučírkové připravují na zkoušku formou samostudia a osvojují si zemědělskou terminologii (znalost mluvnice je předpokladem studia) z učebnice doc. Jaroslava Voráčka: Zemědělská angličtina, Profipress 2004. Prvních 20 lekcí je povinných, dalších 10 lekcí si studenti zvolí dle svého zájmu či zaměření.

Doktorandi si připravují prezentaci svého výzkumu, která je součástí zkoušky a která se bude  cvičit vždy v úvodu semináře. Dále doktorandi pracují na slovníčku odborné terminologie dle instrukcí viz níže.

Po ukončení pracovní neschopnosti dr. Kučírkové, která bude oznámena na web. str. katedry jazyků, bude probíhat výuka pro interní doktorandy v úterý ve 12:15 hod. v učebně EA 111 v budově KJ. Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: Forma konzultací

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu, shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

Doktorandi FŽP

Zimní semestr: Doktorandi se prozatím z důvodu pracovní neschopnosti dr. Kučírkové připravují na zkoušku formou samostudia. Doktorandi si připravují prezentaci svého výzkumu, která je součástí zkoušky a která se bude cvičit vždy v úvodu semináře, opakují si mluvnici, jejíž znalost je předpokladem studia, a pracují na slovníčku odborné terminologie dle instrukcí viz níže.

Po ukončení pracovní neschopnosti dr. Kučírkové, která bude oznámena na web. str. katedry jazyků, bude probíhat výuka pro interní doktorandy v pondělí ve 12:15 hod. v učebně EA 111 v budově KJ. Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: Forma konzultací

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu, shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

Doktorandi  FLD

Zimní semestr: Doktorandi se prozatím z důvodu pracovní neschopnosti dr. Kučírkové připravují na zkoušku formou samostudia. Doktorandi si připravují prezentaci svého výzkumu, která je součástí zkoušky a která se bude cvičit vždy v úvodu semináře, opakují si mluvnici, jejíž znalost je předpokladem studia, a pracují na slovníčku odborné terminologie dle instrukcí viz níže.

Po ukončení pracovní neschopnosti dr. Kučírkové, která bude oznámena na web. str. katedry jazyků, bude probíhat výuka pro interní doktorandy v pondělí ve 13:45 hod. v učebně EA 111 v budově KJ. Účast na seminářích není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky.

Letní semestr: Forma konzultací

Doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření a docházejí k dr. Kučírkové na předem domluvené konzultace ve stanoveném čase.

Požadavky ke zkoušce:

Doktorand/ka nastuduje a přinese ke zkoušce 50 str. A4 odborného textu v Aj, který se vztahuje k tématu jeho/její disertační práce (odborné články, popř. kapitoly z odborné monografie). Doktorand/ka u zkoušky přečte a do ČJ přeloží část přineseného odborného textu, shrne obsah článku, vysvětlí gramatiku, popíše graf či obrázek v rámci textu a odpoví na doplňující otázky zkoušejícího. Doktorand/ka prezentuje svůj výzkum, pohovoří o své práci a pracovišti. Doktorand/ka u zkoušky odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Ve zkouškovém období ZS a LS budou v UIS vypsány termíny zkoušek, na které se doktorandi přihlásí. Zkouška se hodnotí slovy prospěl(a) – neprospěl(a).

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.

 

 

Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FTZ a FAPPZ II

Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.

Pravidelná příprava začne v týdnu od 17. října 2016 podle rozvrhu, uvedeného níže.

PEF – úterý, 10:30 – 12:00, učebna JIH10, zahájení 18. 10. 2016
TF  - středa, 10:30 - 12:00, učebna EA111, zahájení 19. 10. 2016
Doktorandi FTZ se připojí k fakultám podle odborného zaměření svého studia.
FAPPZ II – doktorandi musí nejdříve absolvovat zkoušku z odborné angličtiny na úrovni I (u dr. Kučírkové, PhD).
Příprava ke speciální zkoušce z angličtiny II zahájí ve čtvrtek, 20. října 2016 od 10:30 - 12:00 v učebně JIH10

Doktorandi PEF, TF a FTZ (přiřadí se):

V zimním semestru 2016/17 mohou navštěvovat semináře (viz rozvrh), kde si stručně zopakují přehled gramatiky odborného jazyka, seznámí se s překládáním odborné literatury z angličtiny do češtiny  a připraví se na ústní část zkoušky. Účast není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. Doporučuje se účast na prvním semináři v zimním semestru.

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek)  a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů. Po generálce bude (či nebude) připuštěn/a ke zkoušce v dohodnutém termínu.

Na generálku přinese 1-2 strany (asi 500-600 slov) anglického textu na téma svého výzkumu resp. disertace. Může předložit i odborný článek, který publikoval/a v AJ.

Ke zkoušce doktorand/ka přinese odborný text v rozsahu cca 50 stran A4. Přečte a do češtiny přeloží část textu, v rozsahu cca 30 řádek, podle potřeby vysvětlí gramatické či terminologické zvláštnosti.Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

V ústní části zkoušky pohovoří anglicky o své práci, o pracovišti, o svém výzkumu, o disertaci. Odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.

Pro představu: doktorand má seznámit hosta se svou vědeckou prací anglicky doma, na svém pracovišti.

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Doktorandi FAPPZ II (Odborný jazyk anglický II):

Předpokladem je úspěšně složená zkouška AI (u dr. Kučírkové).

Zkouška AII (speciální) je na zřetelně kvalitativně vyšší úrovni než první zkouška AI.

Doktorandi mohou navštěvovat v zimním semestru 2016/17 seminář (viz rozvrh), ve kterém se seznámí s překládáním z češtiny do angličtiny. Připraví se dále na anglickou simulovanou přednášku na zahraniční konferenci.

Doktorand prokazuje u zkoušky aktivní schopnost používat odbornou angličtinu. Pro představu: doktorand vystupuje v zahraničí. Připraví si k tomu písemné podklady, do kterých může při zkoušce nahlížet (ne číst!).

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek) a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů.  Po generálce může být připuštěn/a ke zkoušce. U zkoušky AII  bývá často doporučeno, aby si doktorand/ka své dovednosti zlepšil/a. Odklad zkoušky bývá nejméně 2 měsíce, protože jazykové dovednosti nelze v krátké době zlepšit.

Doktorand/ka odevzdá strukturovaný životopis, na 1-2 str. A4 projekt své disertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu), popř. i odborný článek, který publikoval(a) v Aj. Dále odevzdá anglicko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Při zkoušce se prokazuje schopnost překládat text z češtiny do angličtiny a doktorand/ka přednese simulovanou přednášku na odborné téma (nejlépe na téma své disertace). Při přednášce může nahlížet do svých písemných podkladů, které odevzdá jako písemnou součást zkoušky. Odpoví pak také na odborné dotazy. 

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v aplikaci UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v seznamu UIS – to platí pro všechny cizí jazyky.