TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

Mnohé z níže uvedených úkolů byly řešeny v rámci výzkumných projektů různých grantových agentur, např. IGA TF, CIGA ČZU, FR VŠ, decentralizovaných RP MŠMT, výzkumného záměru MŠMT, centralizovaných rozvojových projektů MŠMT a projektů TA ČR a GA ČR. Díky financím z decentralizovaných rozvojových projektů MŠMT se podařilo pořídit některá finančně náročná zařízení, např. navařovací poloautomat (společně s katedrou JSS), zařízení pro zkoušení abraze, stereoskopický mikroskop, třídotykový dutinoměr, dynamometr pro měření řezných sil při obrábění, zařízení pro měření drsnosti povrchu nebo briketovací lis. V rámci řešení centralizovaného rozvojového projektu MŠMT bylo v roce 2010 na katedře vybudováno pracoviště CNC řezacího stroje s technologií vodního paprsku. V roce 2011 se díky dalšímu centralizovanému rozvojovému projektu MŠMT podařilo vybudovat laboratoř zkoušení odolnosti materiálů a výrobků proti jejich degradaci. Ta je vybavena špičkovým zařízením, konkrétně modulem pro simulaci atmosférických korozních dějů (korozní komora), modulem pro simulované sluneční záření (sluneční simulátor) a modulem pro vytváření umělého klimatu (klimatická komora). V rámci FR VŠ byl pořízen univerzální zkušební stroj s teplotní komorou. V minulém roce se podařilo získat excelentně vybavené pracoviště mikroskopie v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Na pracovišti mikroskopie je umístěn řádkovací elektronový mikroskop Tescan Mira 3 a analyzátory EDS a EBSD od firmy Oxford instruments a fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem od firmy Zeiss, a to včetně vybavení pro přípravu vzorků od firmy Struers.

 • Abrazivní opotřebení bainiticko-martenzitických ocelí
  GA TF, 2016-2016

 • Aspekty ovlivňující mechanické vlastnosti lepených spojů
  GA TF, doc. Ing. Miroslav Müller Ph.D., 2006-2006

 • Degradace substrátu návarových vrstev
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský Ph.D., 2007-2007

 • Hodnocení vakuové infuze v přípravě kompozitních systémů
  GA TF, 2017-2017

 • Interakce degradace adherendu, lepidla a lepeného spoje
  GA TF, doc. Ing. Miroslav Müller Ph.D., 2010-2010

 • MKP model tepelného pole s fázovými přeměnami
  GA TF, 2015-2015

 • Možnosti využití odpadů z procesů mechanické úpravy povrchů ve formě plniv polymerních částicových kompozitů
  GA TF, Ing. Petr Valášek Ph.D., 2010-2010

 • Optimalizace řízení spolehlivosti a environmentální aspekty strojů.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Milan Brožek CSc., 1998-2004

 • Podpora vzájemné spolupráce ČVUT v Praze a ČZU v Praze v oblasti výuky spojování a tepelného dělení materiálů
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Milan Brožek CSc., 2010-2010

 • Stanovení přesnosti měření rázové houževnatosti lepených spojů.
  GA TF, doc. Ing. Miroslav Müller Ph.D., 2004-2004

 • Stanovení příčin destrukce lepených spojů
  GA TF, doc. Ing. Miroslav Müller Ph.D., 2008-2008

 • Stanovení vhodnosti exotické i lokální odpadní biomasy k produkci tuhých biopaliv na základě zhodnocení jejího energetického potenciálu
  GA TF, 2017-2017

 • Studium faktorů ovlivňující pevnost a životnost perspektivních spojů
  GA TF, Ing. Jan Cidlina, 2013-2013

 • Studium martenzitických návarových vrstev a vlivu strukturních fází na jejich vlastnosti
  GA TF, Ing. Petr Hrabě Ph.D., 2007-2007

 • Tepené cykly oceli zemědělského nástroje pro získání bainitické-martenzitické struktury
  GA TF, 2017-2017

 • VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů
  Technologická agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský Ph.D., 2014-2017

 • Vliv environmentálních podmínek na konstrukční spoje
  GA TF, Ing. Jan Cidlina, 2014-2014

 • Vliv koncentrace zpevňujících částic na vlastnosti polymerních kompozitů
  GA TF, doc. Ing. Miroslav Müller Ph.D., 2009-2009

 • Vliv navařovacích parametrů na geometrii a promísení návarové housenky
  GA TF, Ing. Petr Hrabě Ph.D., 2009-2009

 • Vliv specifických mechanických parametrů vstupních surovin a typu uskladnění na finální kvalitu briket z odpadní biomasy
  GA TF, 2016-2016

 • Vliv teploty prostředí na pevnost lepeného spoje
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Miroslav Müller Ph.D., 2005-2005

 • Vývoj a ověření manuálního nízko- a středně-tlakého briketovacího lisu a srovnávací analýza vyprodukovaných briket (s využitím lisů zejména v rurálních oblastech Jihovýchodní Asie)
  CIGA, 2017-2018

 • Výzkum a vývoj nekovových a kovových materiálů z hlediska jejich odolnosti vůči opotřebení
  GA TF, Ing. Petr Valášek Ph.D., 2011-2011

 • Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů
  Technologická agentura ČR, doc. Ing. Rostislav Chotěborský Ph.D., 2011-2014

 • Výzkum mechanických vlastností konstrukčních spojů
  GA TF, 2017-2017

 • Výzkum vlivu cyklického namáhání a environmentálních podmínek na vlastnosti konstrukčních lepených spojů
  GA TF, 2015-2015