Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

O katedře

Ve výuce katedra pokrývá široké spektrum předmětů z oblasti mikrobiologie, biotechnologie, pedobiologie, výživy a krmení zvířat, výživy člověka, dietetiky, krmivářství apod., hlavně na FAPPZ, dále na PEF, FLD, TF a FTZ, celkem 30 předmětů včetně výuky v angličtině v magisterském oboru „Natural Resources and Environment“

Výzkumná činnost je orientována na čtyři hlavní oblasti:

  • půdní mikrobiologie
  • mikrobiologie trávicího traktu a mléčných výrobků se zvláštním zřetelem na bifidobakterie
  • hodnocení kvality krmných komponentů a výživa zvířat
  • hodnocení kvality potravin a výživa lidí

Při studiu ekologie a funkce gastrointestinálních bakterií je pozornost věnována bakteriím mléčného kvašení a bifidobakteriím, dále vlivu oligosacharidů na mikroflóru trávicího traktu. Jsou používány metody FISH (fluorescence in situ hybridization) a PCR (polymerase chain reaction) pro identifikaci bifidobakterií v potravinách a výkalech. Intenzivně je sledována mikroflóra novorozenců a mláďat přežvýkavců (telat a jehňat), nově také čmeláků a včel s cílem jejího pozitivního ovlivnění. Další projekty jsou zaměřeny na uplatnění bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií v probiotikách.

Půdně-mikrobiologický výzkum je zaměřen především na komplexní posouzení biologické aktivity půdního prostředí (antropogenní půdy, monitoring mikrobiálních aktivit různých genetických typů půd, vliv zatravnění a agrotechniky, použití organických odpadů pro ovlivnění biologické aktivity půd, využití odpadů pro tvorbu substrátů, apod.). Trvale je doplňována databáze monitorující vlastnosti půdních typů.

Výzkum v oblasti výživy byl zaměřen na rozvoj a vývin předžaludků telat v závislosti na krmné dávce; zhodnocení zrna domácích luskovin jako náhrady bílkovinných zdrojů v krmné dávce drůbeže a prasat; nutriční hodnotu novošlechtěním pšenice pro monogastrická zvířata; zhodnocení vlivu obsahu proteinu i jednotlivých aminokyselin u hybridů masných a supermasných prasat.

Výzkum v oblasti lidské výživy je zaměřen na problematiku biologicky aktivních látek v potravinách, jako jsou dietární puriny, podílející se na vzniku hyperurikemie, nebo inhibitory lidského purinového metabolismu, které mohou její projevy tlumit. Dalším řešeným tématem je problematika fytoestrogenů v luštěninách, antioxidantů v potravinách nebo látek s imuno-stimulační aktivitou. V minulosti se katedra podílela na projektu bezpečnosti a nezávadnosti vody a potravin ve Vietnamu, v provincii Hue.

V oblasti aplikovaného výzkumu zajišťuje katedra servisní činnost v krmivářské analytice a biologických experimentech (bilanční i růstové), zejména na laboratorních a drobných hospodářských zvířatech. V této oblasti katedra rozsáhle spolupracuje s podniky v rámci celé ČR.

V rámci „Programu podpory poradenství ve veřejném zájmu“ tvůrčí pracovníci katedry, vedle účasti na školeních pořádaných katedrou, přednáší a konzultují problematiku výživy zvířat, krmení jednotlivých druhů hospodářských, domácích i laboratorních zvířat, využívání krmiv a krmných směsí u hospodářských zvířat a problematiku hodnocení krmiv pro potřeby zemědělských výrobních podniků, krmivářských podniků a farmářů.

Výzkumné aktivity katedry jsou finančně zabezpečeny získanými grantovými projekty, viz kolonka Granty.