FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Věda a výzkum Vyhledávání »

Zrušit filtr

Vědecko-výzkumná činnost je cílena, jak na otázky základního výzkumu, tak na praktickou spolupráci s lesnickým provozem a organizacemi zaměřenými na ochranu přírody (např. Národní park České Švýcarsko). V současnosti probíhá nebo recentně bylo řešeno rozsáhlé spektrum projektů, které zahrnují široké tematické spektrum:

-modelování disturbančního poškozování lesních porostů větrem a sněhem, včetně mechanického namáhání stromů;

-model šíření lesních požárů, prevence před lesními požáry, ohrožení lesními požáry;

-ekologie a taxonomie hmyzu;

-fylogeneze významných herbivorů ve světovém měřítku;

-biodiverzita lesních porostů;

-studium recentně významných a šířících se houbových patogenů;

-mykorzhizní jejich poměry, možnost podpory  avýznam v lesních ekosystémech;

-vývoj repelentních a pesticidních přípravků proti chroustům;

- vliv klimatické změny na rozšíření lesních škůdců;

- prognózy a modely předpovídající výskyt škůdců;

- příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek.

Pracovníci katedry mají zázemí v laboratorním vybavení (entomologická a fytopatologická laboratoř, která je kromě moderních klimaboxů, vybavena dalšími nezbytnými přístroji; prostory s chovy termitů a dalšího studovaného hmyzu). 

Katedra má k dispozici rovněž velkokapacitní chladící a mrazící zařízení, které usnadňuje postupné zpracovávání vzorků nasbíraných během sezóny. V plánu je vybudování dalších výzkumných prostor (laboratoř spalování materiálu, fyziologické laboratoře sledování vlivu atmosférického tlaku a CO2 a fyziologii organismů ve fyto- a barokomorách).

Výzkumná činnost je finančně podporována řadou projektů, které poskytuje Grantová agentura ČR, Národní Agentura pro Zemědělský Výzkum, Technologická agentura ČR i Grantová služba státního podniku Lesy České republiky. Krátkodobě jsou pravidelně uzavírány roční smluvní výzkumy s lesnickými a dalšími subjekty, které řeší aktuální problematiku na lokální úrovni.

Výsledkem dlouhodobé systematické práce v terénu i laboratořích je shromáždění velkého množství materiálu a generování rozsáhlých souborů dat, jejichž zpracovávání a vyhodnocování je základem publikačních výstupů v českých i zahraničních recenzovaných časopisech a také v časopisech s IF. Každoročně je publikováno okolo 50 článku uveřejněných v databázi Web of Science, především v lesnických a biologických kategoriích. Na druhou stranu jsou publikovány certifikované metodiky, certifikované mapy a nejnověji byly registrovány i užitné vzory. Řada výsledků je aplikována a předávána ve formě poradenské činnosti lesnímu provozu.

Katedra těsně spolupracuje s celou řadou lesnických subjektů (Lesní správa Arcibiskupství pražského, Biskupské lesy diecéze ostravsko-opavské, Správa Městských lesů Jihlava, s.r.o., firma Kaiser s.r.o. a další), tak s dalšími lesnickými pedagogickými a výzkumnými organizacemi (VÚLHM Strnady, Mendelu Brno, OSU Ostrava a další…).

 • Analýza DNA na patogenních houbách z borového jehličí
  , prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2006-2006

 • Analýza vybraných faktorů ovlivňujících distribuci Chalara fraxinea v prostředí
  GA FLD, Ing. Ludmila Havrdová, 2011-2011

 • Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí – pokračování
  GA FLD, Ing. Ludmila Havrdová, 2012-2012

 • Atraktivita suchem stresovaných stromů pro xylofágní druhy brouků a jejich hmyzí predátory na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
  GA FLD, Ing. Petr Šenfeld, 2013-2013

 • Biologie dřevokazného hmyzu
  GA FLD, 2014-2014

 • Bionomie a morfologie přirozených nepřátel kůrovcovitých (Scolytidae) z řádu blanokřídlých ( Hymenoptera)
  GA FLE, doc. Ing. Oto Nakládal Ph.D., 2004-2005

 • Časová a prostorová distribuce vývojových stádií saproxylických brouků
  CIGA, Ing. Jakub Horák Ph.D., 2009-2009

 • Diurnální predační aktivita les.mravenců
  GA FLD, 2014-2014

 • Dosledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy
  Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2006-2006

 • Ekologické nároky saproxylického brouka lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus)
  GA FZP, Ing. Jakub Horák Ph.D., 2008-2008

 • Ekologie a fylogeneze rodu Geosmithia a jeho vztah ke kůrovci a dalším hmyzem napadajícím dřevo, sběry materiálu k izolacím hub
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Petr Šrůtka Ph.D., 2002-2004

 • Evoluce obranných žláz u termitů
  CIGA, 2015-2016

 • Faktory ovlivňující rozšíření vzácných saproxylických brouků – na příkladu Cucujus haematodes
  GA FZP, Ing. Jakub Horák Ph.D., 2009-2009

 • Fluktuační cykly a potenciál introdukov.
  GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, 2015-2015

 • Fylogenetická revize obligátně myrmekofilního supertribu Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) založená na morfologických a molekulárních znacích
  CIGA, Ing. Peter Hlaváč, 2015-2016

 • Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Holuša Ph.D., 2015-2018

 • Hospodářské lesy v nížinách a jejich potenciál z pohledu dvou odlišných taxonomických skupin – brouků a ptáků
  CIGA, 2014-2016

 • Hospodářské příměstské lesy z pohledu b.
  GA FLD, 2015-2015

 • Identifikace, ekologie a populační struktura xylariálních hub sdružených s pilořitkami rodu Xiphydria
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Petr Šrůtka Ph.D., 2007-2009

 • Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Holuša Ph.D., 2012-2016

 • Kůrovci a jiná hmyzí společenstva stresovaných a nestresovaných stromů na pokusných plochách na ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
  GA FLD, Ing. Petr Šenfeld, 2012-2012

 • Mikrobiální diverzita kůrovců rodu Hylesinuns na jasanu
  GA FLD, 2016-2017

 • Modelové situace poškození smrkových porostů sněhem v povodí nádrže Šance v Moravskoslezských Beskydech
  GA FLD, 2014-2014

 • Molekulární charakterizace adipokinetických hormonů u termitů
  CIGA, 2014-2014

 • Multimediální výuka lesnické fytopatologie
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Dana Čížková CSc., 2005-2005

 • Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2007-2009

 • Ovlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?
  Grantová agentura ČR, 2016-2018

 • Patogeny lýkožrouta modřínovhé ( Ips cembrae) ve střední Evropě: mikrosporidie a prvoci známí u kůrovců rodu Ips (Coleoptera, Curculionidae)
  GA FLD, Mgr. Karolína Lukášová, 2011-2011

 • Použitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana na ochranu sadeníc pred zrelostým žerom tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis L.)
  GA FLD, 2016-2017

 • Příprava legislativních, hospodářsko-upravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2013-2017

 • Rekonštrukcie nepovodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
  Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2006-2006

 • Saproxylic beetles of the main tree species in Kazakhstan tugai forests
  GA FLD, 2013-2013

 • Srovnání infekční hladiny patogenů Ips typographus (Curculionidae: Scolytinae) v lapačích a lapácích
  GA FLD, Mgr. Karolína Lukášová, 2010-2010

 • Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2008-2012

 • Studium vlivu přípravku VAMBACA na mykor
  GA FLD, Ing. František Lorenc, 2015-2015

 • Studium vlivu sucha na druhovou na diversitu ekotmykorhiz a parametry jemných kořínků u smrku ztepilého na výzkumných plochách v Kostelci/Č.l.
  GA FLD, Ing. František Lorenc, 2014-2014

 • Studium vlivu sucha na růst mykorhiz u smrku ztepilého na výzkumných plochách v Kostelci nad Černými lesy
  GA FLD, Ing. František Lorenc, 2013-2013

 • Taxonomie a morfologie madagaskarských b
  GA FLD, Ing. Miloš Trýzna, 2015-2015

 • Taxonomie a morfologie madagaskarských Clavigeritae (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)
  GA FLD, Mgr. Petr Baňař, 2014-2014

 • Taxonomie saproxylicky a epigeicky žijících brouků (Coleoptera) palearktické a madagaskarské oblasti
  GA FLD, 2014-2014

 • Velikost trusu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar, Lepidoptera: Lymantriidae) v závislosti na fázi vývoje
  GA FLD, 2016-2016

 • Vertikální výskyt Ips amitinus (Eichhoff, 1872) (Coleoptera: Curculionidae) a srovnání infekčních hladin jeho patogenů s dalšími zástupci rodu Ips v České republice
  GA FLD, Mgr. Karolína Lukášová, 2012-2012

 • Vliv antagonistů na fitness podkorního hmyzu
  GA FLD, 2016-2017

 • Vliv faktoru příměstských nížinných lesů na početnost bělokaza dubového (Scolytus intricatus, Curculionidae, Scolytime)
  GA FLD, 2014-2014

 • Vliv houbových patogenů a mykorhizních poměrů na zdravotní stav smrku (Picea spp.) se speciálním zaměřením na patogen Gemmamyces piceae
  GA FLD, 2016-2017

 • Vliv klimatických faktorů na rozsah poškození porostů jasanů patogenem Chalara fraxinea.
  CIGA, Ing. Ludmila Havrdová, 2012-2013

 • Vliv metod odběru ekonomicky významných druhů kůrovců na spektrum přirozených nepřátel
  GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, 2014-2014

 • Vliv mniškového žíru na proměnlivost stavby dřeva v primárních gradačních oblastech České republiky
  GA FLD, Ing. Hana Uhlíková Ph.D., 2010-2010

 • Vliv patogenů na zimní mortalitu lýkožroutů
  CIGA, Mgr. Karolína Lukášová, 2012-2014

 • Vliv termitů na úrodnost půdy v závislosti na způsobu jejího využití
  CIGA, 2015-2016

 • Vliv velikosti izolovaných ostrovů polopřirozených bučin na saproxylické brouky a lesní ptáky
  CIGA, 2015-2016

 • Vliv změny klimatu na populace lýkožrouta severského (Ips duplicatus) v Karpatech: Empirický výzkum a projekce budoucího vývoje
  GA FLD, Mgr. Jiří Trombik, 2013-2013

 • Vůně nebezpečí: Evoluce poplašné komunikace u švábů a termitů
  CIGA, 2015-2016

 • Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2009-2011

 • Vysvětlení anomálií v globální distribuci termitů
  Grantová agentura ČR, 2015-2017

 • Využití dendrochronologie na rekonstrukci fluktuačních cyklů bekyně mnišky a bekyně velkohlavé ve střední Evropě.
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2007-2011

 • Využití historických dat o prostorové distribuce bekyně mnišky (Lymantria monacha) v oblasti Brd pro zhodnocení rizika gradací
  GA FLD, Ing. Hana Uhlíková Ph.D., 2008-2008

 • Využití přirozené enviromentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů plnohodnotně plnících mimoprodukčních funkce lesa
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Oto Nakládal Ph.D., 2015-2018

 • Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založenými na SIT - Sterile insect technique as a new tool of IPM of forest pestcontrol of Ips Typographus
  Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , prof. Ing. Marek Turčáni PhD., 2006-2006

 • Význam dutých smrků z hlediska biodiverzity v lesních ekosystémech.
  GA FLD, 2016-2016

 • Závislost výskytu brouků čeledi Anthribidae na množství mrtvého dřeva v národních parcích Madagaskaru
  GA FLD, Ing. Miloš Trýzna, 2016-2017

 • Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Holuša Ph.D., 2016-2018

 • Zhodnocení zdrav. stavu smrku pichlav.
  GA FLD, 2015-2015

 • Získání podkladů pro záchranný program motýla modráska hořcového (Phengaris alcon)
  GA FLE, Ing. Jakub Horák Ph.D., 2007-2007