Katedra zemědělských strojů
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Vědecko-výzkumné projekty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 

            Na vědecko-výzkumném úseku má katedra široký záběr aktivit a uvedenou činností prakticky pokrývá celou oblast techniky pro rostlinnou výrobu. Pracovníci katedry jsou velice iniciativní a úspěšní v získávání grantů různých agentur. V současné době se na katedře řeší tři projekty orientované na pěstování, sklizeň a posklizňovou úpravu chmele, dále se pracovníci katedry podílí na řešení projektu z oblasti secích strojů a strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení a nově na využití elektromotorů na zemědělských strojích. Téměř celá katedra se podílela na řešení sedmiletého výzkumného záměru MŠMT, který byl ukončen v r. 2011. Jednalo se o širokou oblast výzkumné činnosti, kde pracovníci katedry řešili zejména technickou realizaci plynulého snímání vlastností polního prostředí, postupy hospodaření s uplatňováním řízených přejezdů po pozemcích a senzoriku a technické prvky s vazbou na precizní technické systémy. Vedle výše uvedených projektů se na katedře řeší řada krátkodobých úkolů z Fondu rozvoje VŠ a z celouniverzitní a fakultní grantové agentury. Na vědecko-výzkumnou činnost katedry je v současné době napojeno celkem 13 doktorandů prezenční a kombinované formy studia. Katedra průběžně vyvíjí iniciativu pro získávání dalších grantových projektů různých tuzemských i zahraničních agentur. Z výše uvedených aktivit vyplývá i bohatá vědecká a odborná publikační činnost. Výčet v současné době řešených projektů:

 

1.       Výzkumný projekt NAZV MZe ČR (2010-2014) s názvem: „Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu“, jehož je katedra koordinátorem. Výzkum se orientuje na možná místa v celém technologickém procesu pěstování a zpracování chmele, která znamenají riziko pro zanesení nežádoucích příměsí.

 

2.      Výzkumný projekt TA ČR (2012-2015) s názvem: „Optimalizace řízení technologického procesu česání chmele“, jehož je katedra koordinátorem. Cílem projektu je vytvoření integrovaného řídícího systému pro česací linky chmele vyráběné ve Chmelařství, družstvo Žatec, závod Mechanizace.

 

3.      Výzkumný projekt TA ČR (2013-2016) s názvem: „Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích“, jehož je katedra spoluřešitelem. Cílem projektu je navrhnout a ověřit technologii včetně strojů a zařízení k realizaci jednotlivých pracovních operací spojených s pěstováním chmele na nízkých konstrukcích.

 

4.      Výzkumný projekt MPO TIP (2011-2014) s názvem: „Výzkum a vývoj secích strojů“, jehož je katedra spoluřešitelem. Cílem projektu je výzkum a vývoj secího stroje s velmi přesným dávkováním jednotlivých semen a elektronickým řízením a kontrolou funkce.

 

5.      Výzkumný projekt TA ČR (2013-2016) s názvem: „Využití elektromotorů na zemědělských strojích“, jehož je katedra spoluřešitelem.  Cílem projektu je vývoj nového řešení pohonu pracovních nástrojů zemědělských strojů poháněných traktorem a vytvoření prototypu stroje pro mulčování rostlinných zbytků s elektrickým pohonem rotoru.

 

      6. Výzkumný projekt TA ČR (2012-2015) s názvem: „Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy, jehož je katedra spoluřešitelem. Cílem projektu je vývoj zemědělských strojů a technologií pro zpracování půdy a ukládání hnojiva podle specifických požadavků širokořádkových plodin s ohledem na respektování požadavků na protierozní ochranu půdy.

 

7. Výzkumný projekt CIGA (2012-2013) s názvem: „Hodnocení rychlosti infiltrace vody do půdy a chování herbicidů v půdním prostředí při simulovaných srážkách a rozdílných technologiích zpracování půdy“, jehož je katedra řešitelem. Cílem projektu je sestrojení mobilního zařízení pro simulaci srážek a jeho následné využití pro hodnocení srážkoodtokových vztahů v terénních podmínkách.

 

 

Další projekty a granty:

 • Analýza distribuce a infiltrace srážek v porostech kukuřice seté
  GA TF, Ing. Milan Kroulík Ph.D., 2013-2013

 • Analýza segmentového kapacitního čidla
  GA TF, Ing. Jakub Lev, 2011-2011

 • Doplnění experimentálního modelu mechanického ořezávače chmele a vyhodnocení kvality řezu
  GA TF, Ing. David Hoffmann, 2013-2013

 • Energetická náročnost pojezdového mechanizmu sklízecích mlátiček
  GA TF, 2014-2014

 • Hodnocení kvality práce strojů v konzervačních technologiích zpracování půdy
  GA TF, Ing. Jiří Mašek Ph.D., 2006-2006

 • Hodnocení pohybu strojních souprav v podmínkách běžné zemědělské činnosti
  GA TF, Ing. Zdeněk Kvíz Ph.D., 2010-2010

 • Indonésie - projekt rozvojové pomoci
  GA FTZ, prof. Dr. Ing. František Kumhála, 2005-2007

 • Konstrukce univerzálního profilografu
  GA TF, Ing. Jiří Mašek Ph.D., 2012-2012

 • Měření energetické náročnosti různých typů štěpkovačů
  GA TF, Ing. Stanislav Petrásek, 2010-2010

 • Modifikace senzoru pro měření půdní vodivosti půdy pro sběr dat při práci strojů na zpracování půdy a setí
  GA TF, Ing. Milan Kroulík Ph.D., 2014-2014

 • Návrh a ověření technologie skladování načesaného chmele v kapacitním zařízení s pasivní cirkulací vzduchu
  GA TF, Ing. Lubomír Vent, 2013-2113

 • Návrh a realizace válečkového laboratorního dopravníku pro separaci chmele
  GA TF, 2014-2014

 • Návrh hydraulického obvodu pro mechanický ořezávač
  GA TF, Ing. David Hoffmann, 2012-2012

 • Návrh inovace technologií posklizňové úpravy chmele s cílem zvýšení kvality výsledného produktu
  GA TF, Ing. Jan Podsedník, 2011-2011

 • Návrh inovačního řešení technologie posklizňové úpravy chmele
  GA TF, Ing. Lubomír Vent, 2012-2012

 • Návrh mechanického ořezávače pro řez chmele na nízké konstrukci
  GA TF, Ing. David Hoffmann, 2011-2011

 • Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Milan Kroulík Ph.D., 2008-2012

 • Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. František Kumhála, 2005-2008

 • Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. František Kumhála, 2001-2004

 • Přínosy navigačních systémů zemědělských strojů ke snížení zátěže obsluhy
  GA TF, Ing. Jiří Mašek Ph.D., 2010-2010

 • Realizace technického řešení výnosoměrného čidla pro svinovací lisy s variabilní lisovací komorou
  GA TF, Ing. Milan Kroulík Ph.D., 2010-2010

 • Sledování výkonových parametrů hydraulického obvodu
  GA TF, doc. Ing. Petr Heřmánek Ph.D., 2006-2006

 • Studium elektrického pole segmentového kapacitního čidla
  GA TF, Ing. Jakub Lev, 2012-2012

 • Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Dr. Ing. František Kumhála, 2009-2011

 • Využití 3D PMD senzorů pro potřeby zemědělského výzkumu
  GA TF, Ing. Milan Kroulík Ph.D., 2009-2009

 • Využití elektromotorů na zemědělských strojích
  Technologická agentura ČR, prof. Dr. Ing. František Kumhála, 2013-2016

 • Využití měřicího zesilovače při měření s přístrojem oedometr
  GA TF, Ing. Lukáš Staněk, 2010-2010

 • Využití multispektrální kamery pro hodnocení variability pozemků
  GA TF, Ing. Milan Kroulík Ph.D., 2007-2007

 • Využití samosprávných struktur a bezpilotních prostředků v zemědělském výzkumu
  GA TF, Ing. Jiří Mašek Ph.D., 2011-2011

 • Využití virtuálních počítačových modelů v agropotravinářském komplexu
  GA TF, Ing. David Hoffmann, 2014-2014

 • Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Adolf Rybka CSc., 2004-2007

 • Výzkum a vývoj secích strojů
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Josef Hůla CSc.

 • Výzkum a vývoj techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové úpravy chmele
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Adolf Rybka CSc., 2005-2007

 • Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Adolf Rybka CSc., 2008-2010

 • Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích
  Technologická agentura ČR, doc. Ing. Adolf Rybka CSc., 2013-2016

 • Zpracování půdy při měření na omezení vodní eroze půdy při pěstování vybraných polních plodin
  GA TF, Ing. Petr Novák, 2010-2010