×
Katedra aplikované ekologie
banner

Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany LAPV

Jedním z významných úkolů střednědobých a dlouhodobých rozvojových a plánovacích dokumentů je předvídání možných změn v životním prostředí, vyvolaných přírodními procesy nebo vlivem lidské činnosti, a vytvářením scénářů případných adaptačních opatření. Mezi jedny z nevýznamnějších opatření na úrovni vodního hospodářství patří zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině.

Některé způsoby zadržení vody v krajině, především přímé zatopení, vedou k významnému poškození dané lokality, disturbanci přírodních složek a kompletní, strukturní i funkční, přeměně krajiny.

Díky specifickým územním nárokům na výstavbu vodních nádrží a poldrů postupně narůstala potřeba předcházet potenciálním konfliktům s dalšími lidskými aktivitami. Tak byly aktivně vyhledávány a územně chráněny lokality, které splňovaly morfologická, geologická a hydrologická kritéria pro možnou budoucí realizaci vodohospodářských zařízení.  Vhodnost území na základě technických parametrů je pouze prvním předpokladem, který je nutný dávat do kontextu socio-ekonomických a environmentálních aspektů daných lokalit. Pouze na základě výsledného porovnání lze dojít k objektivním závěrům v rámci rozhodovacích procesů a tudíž, v některých případech, i k samotné realizaci vodohospodářského díla.

Cílem projektu NAZV QH81170 Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR, který řeší tým ČZU v Praze je sledování vlivu územní ochrany na lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV). Při zkoumání dopadů vlivu územní ochrany LAPV  je nezbytné zohlednit všechny aspekty, které zde působí - environmentální, sociální i ekonomické, jejich vazby a vzájemné interakce. Metodika byla připravena v rámci řešení dílčího cíle Výběr vhodného vzorku reprezentativních lokalit.

------------- VÝSLEDKY -------------

Soubory tematických map jsou zveřejněny na webu http://fzp.czu.cz/vyzkum/maps-kae.html v nabídce Specializované mapy s odborným obsahem v sekci KAE.

Za rok 2012 byly publikovány tyto mapy:

 

Za rok 2011 byly publikovány tyto mapy:

 

Textové dokumenty jsou ke stažení zde: