×
Katedra aplikované ekologie
banner

OPPA - Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia

 
Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36149 financovaný z Operačního programu Praha – adaptabilita.
Trvání projektu: 1.7.2013 - 30.3.2015
 
 
Cílem projektu je inovace stávajících bakalářských studijních programů Krajinářství a Inženýrská ekologie, Fakulty životního prostředí České zemědělské university v Praze. Projekt je zaměřen na inovaci předmětů začleněných do výuky ve studijních oborech Vodní hospodářství, Územní technická a správní služba, Krajinářství a Aplikovaná ekologie. Cílem inovace vybraných předmětů je posílit profesní orientaci výuky zejména v oblasti týkající se problematiky vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu. Cílem projektu je přispět k rozvoji znalostní ekonomiky studentů bakalářského studia v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Součástí řešení projektu je výuka komplexního přístupu k trvale udržitelnému využívání přírodních zdrojů s důrazem na ochranu lidského zdraví a přírodních ekosystémů.
 
Výukové materiály jsou k dispozici na https://projekty.czu.cz/course/category.php?id=61
 

Akumulace těžkých kovů ve vegetaci na kořenových čistírnách odpadních vod a v přirozených mokřadech

GA FZP, Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D., 2013-2013

Arboretum Kostelec n.Č.l. - multimediální dendrologická učebnice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D., 2003-2003

Aspekty kontinuity dřevinných porostů v krajině

GA FZP, Ing. Michal Novotný, 2014-2014

Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds

Finanční mechanismus EHP/Norska, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2014-2017

Atlas krajiny ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2003-2007

Chromium transformation in arbuscular mycorrhizal assistant constructed wetlands

GA FZP, Shanshan Hu, 2018-2019

EIA follow-up jako nástroj optimalizace posuzování vlivů na ŽP: modelové hodnocení záměru Obytný soubor Milíčovský háj

GA FZP, Ing. Jana Zítková, 2018-2019

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2010-2010

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2011-2011

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2012-2012

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2013-2013

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2014-2014

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2015-2015

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2016-2016

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2017-2017

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2018-2018

Faktory ovlivňující samočistící procesy ve vybraných tocích poznamenaných těžbou hnědého uhlí

GA FZP, Ing. Martin Berka, 2016-2016

Historický vývoj v Mosteckém a Sokolovském regionu

GA FZP, Ing. Helena Justová, 2010-2010

Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2014-2017

Koncepce ochrany příprody a krajiny

Český svaz ochránců přírody , doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2005-2005

Kontaminace pracovního prostředí vybraných dotřiďovacích zařízení mikroskopickými houbami

GA FZP, Kristýna Černá, 2014-2014

Krajinné změny v Mosteckém a Sokolovském regionu od 19. - 21. století

GA FZP, Ing. Helena Justová, 2009-2009

Materiálové toky vybraných chemických látek při spalování fosilních paliv

GA FZP, Ing. Jaroslav Dvořák, 2013-2013

Metody stanovení mikroskopických hub v pracovním prostředí zařízení pro nakládání s odpady

GA FZP, Kristýna Černá, 2013-2013

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2012-2015

Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia

Magistrát hl. m. Prahy, prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D., 2013-2015

Monitoring vybraných rybníků Duchcovska.

GA FZP, doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., 2013-2013

Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2008-2012

Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2008-2010

Obnova krajiny Kladenska

Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2004-2006

Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2014-2017

Porovnání biodiverzity drobných savců jako nepřímých indikátorů regulačních ekosystémových služeb v Třeboňské pánvi.

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2009-2009

Porovnání půdních vlastností a diverzity rostlin na rekultivovaných a nerekultivovaných Kladenských haldách

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2014-2014

Posouzení historického a predikce možného vývoje krajinných struktur v trase budoucí dálnice D3

GA FZP, Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., 2010-2010

Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2004-2004

Posouzení vlivů Operačního programu Životní prostředí pro programovací období 2007-2013 na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2006-2006

Posouzení vlivu Plánu hlavních povodí

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2005-2006

Posuzování vlivů JETE na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2002-2005

Profesní vzdělávání pro středočeský venkov

, RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D., 2006-2008

Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2008-2012

Retence, distribuce a možné využití živin přítomných v rybničních biocenózách

CIGA, Ing. Anita Petrů, 2016-2017

SEA - posouzení vlivů "Integrovaného operačního programu na příští programovací období 2007-2013 na životní prostředí"

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2006-2006

SEA -posouzení vlivů provádění "Národního strategického plánu odvětví rybářství na období 2007-2013" a "Operačního programu rybářství na obdoví 2007-2013" na životní prostředí podle platné právní úpravy ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2006-2006

SEA agrární politiky Mze

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2004-2004

SEA EAFRD

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2005-2006

SEA vodohospodářské politiky Mze

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2004-2004

Sekundární sukcese na bezlesích antropogenních plochách v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko (ČR)

GA FZP, Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D., 2012-2012

Sezónní dynamika těžkých kovů v nadzemní biomase rákosu obecného na kořenové čistírně odpadních vod

GA FZP, Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D., 2012-2012

Sladkovodní mechovky (BRYOZOA) řeky Úslavy v úseku od Koterova po soutok s Berounkou

GA FZP, Magdalena Doudová, 2011-2011

Sledování vývoje vegetace na odlesněných plochách bývalých vojenských výcvikových prostorů

GA FLE, Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D., 2005-2006

The influence of urban drainage types on fate of toxic metals in an aquatic environment of small urban streams

GA FZP, Ing. Bijay Gurung, 2017-2018

Toky materiálů a energií při výrobě tepla a elektrické energie v České republice

GA FZP, 2015-2015

Trajektorie vývoje krajiny Sudet – případová studie v krajině vrchovin a hornatin.

GA FZP, Ing. Vít Zelinka, 2016-2016

Ukládání uhlíku a živin v mokřadech v závislosti na míře zaplavení půdního substrátu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2013-2015

Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2017-2020

Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata

Akademie věd ČR, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2002-2005

Vliv obsahu fenolických látek v biomase mokřadních rostlin na rychlost jejich dekompozice

CIGA, Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D., 2016-2017

Vliv skladových hal na okolní krajinu z hlediska energetických toků

GA FZP, Ing. Johana Vardarman, 2015-2015

Vliv vysídlení obyvatel na hospodaření v krajině

GA FZP, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2011-2011

Vliv vývojových trajektorií na dendrologické charakteristiky porostů mimolesní dřevinné vegetace v zemědělské krajině

GA FZP, Ing. Michal Novotný, 2016-2016

Vyhodnocení ekonomické efektivity péče o českou krajinu a návrhy změn pro transformaci stávajících programů péče o krajinu vsouvislosti sEvr. Úmluvou o krajině a dalšími mez. závazky

Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2004-2005

Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., 2011-2013

Vývoj geoinformačního portálu invazních nepůvodních druhů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2017-2019

Vývoj krajiny Sudet - trajektorie změn, bezprostřední příčiny a hlavní hybné síly

GA FZP, Ing. Vít Zelinka, 2017-2018

VÝVOJ NOVÝCH METOD LIKVIDACE INVAZNÍCH TAXONŮ KŘÍDLATEK

GA FZP, Ing. Martina Kadlecová, 2018-2019

Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných zpevněných ploch

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2013-2015

Výzkum technologií a metod odstraňování těžkých kovů platinové skupiny z biologických odpadů a možnosti jejich recyklace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., 2009-2012

Vztah mezi biodiverzitou a mírou plnění ekosystémových funkcí v různě narušených územích na Sokolovsko a Třeboňsku

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2010-2010

Vztah mezi speciální územní ochranou vodohospodářsky významné lokality a vývojem využití krajiny

GA FZP, Mgr. Barbora Tobolová, Ph.D., 2012-2012

Wood-pastures in the Czech Republic: change trajectories, proximate causes and underlying driving forces

GA FZP, Anna Pereponova, MSc, 2015-2017

Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2002-2004

Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produkty

Technologická agentura ČR, Ing. Anna Petruželková, Ph.D., 2017-2020

Zjištění vztahu mezi vybranými ekosystémovými funkcemi na Třeboňsku a hodnocením biodiverzity rostlin a drobných zemních savců

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2011-2011

Změny chování stopových kovů v drobných tocích ovlivněných různými typy městského odvodnění

CIGA, Ing. Bijay Gurung, 2017-2018

Zvýšení obsahu škrobu v biomase zelených řas a jeho následná konverze na zkvasitelné cukry II.

GA FZP, Ing. Barbora Maršálková, 2012-2012

Zvýšení obsahu škrobu v biomase zelených řas a jeho následná konverze na zkvasitelné cukry

GA FZP, Ing. Barbora Maršálková, 2011-2011