×
Katedra aplikované ekologie
banner

OPPA - Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia

 
Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36149 financovaný z Operačního programu Praha – adaptabilita.
Trvání projektu: 1.7.2013 - 30.3.2015
 
 
Cílem projektu je inovace stávajících bakalářských studijních programů Krajinářství a Inženýrská ekologie, Fakulty životního prostředí České zemědělské university v Praze. Projekt je zaměřen na inovaci předmětů začleněných do výuky ve studijních oborech Vodní hospodářství, Územní technická a správní služba, Krajinářství a Aplikovaná ekologie. Cílem inovace vybraných předmětů je posílit profesní orientaci výuky zejména v oblasti týkající se problematiky vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu. Cílem projektu je přispět k rozvoji znalostní ekonomiky studentů bakalářského studia v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Součástí řešení projektu je výuka komplexního přístupu k trvale udržitelnému využívání přírodních zdrojů s důrazem na ochranu lidského zdraví a přírodních ekosystémů.
 
Výukové materiály jsou k dispozici na https://projekty.czu.cz/course/category.php?id=61
 

Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D., 2023-2028

The mechanism of removal of Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in constructed wetlands (CWs) under aerobic and anaerobic conditions

GA FZP, Tongxin Ren, 2022-2023

Časoprostorové změny ve vývoji trvalých travních porostů na území ČR

GA FZP, Ing. Helga Lehm, 2022-2023

The Role of Biofilter Design on Greywater Treatment Efficiency

GA FZP, Fatma Öykü Cömez, 2022-2023

Vliv faktorů klimatické změny na příjem cesia a stroncia C3 a C4 rostlinami

GA FZP, Ing. Šárka Gábová, 2022-2023

Indoor air quality of museums and libraries

GA FZP, Ing. Marie Martincová, 2022-2023

Application of ionic liquids for acid gases removal: a computational study

GA FZP, Mgr. Xuejing Kang, 2022-2023

Integrated approach for the enhancement of the elimination of nitrates and herbicides in constructed wetlands for agricultural drainage treatment.

GA FZP, MSc. Priyanka Kumari, 2022-2023

Road transportation and its impact on bird diversity in rural settlements

GA FZP, Ing. Štěpán Hladík, 2022-2023

Mechanismus mobility a transformace pesticidů na rozhraní kořeny/půda v rhizosféře mokřadů

Grantová agentura ČR, doc. Zhongbing Chen, 2022-2024

Integrované ekologické zemědělství a zelená infrastruktura směrem k inteligentnímu a odpovědnému řízení zdrojů: souvislost Hydrosféra-Pedosféra

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2022-2024

Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2022-2024

Network establishment for protection of V4 wetland forests (NERVE4 Action)

International Visegrad Fund, Bc. Přemysl Král, 2022-2023

Proximate causes and underlying driving forces of landscape change trees outside forest

GA FZP, Kemal Onur Özman, MSc., 2021-2022

Manganese oxides for the degradation of organic micropollutants in greywater: implications for the intensification of constructed wetlands performance

GA FZP, MSc. Mayang Christy Perdana, 2021-2022

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages (TransformAr)

Evropská komise, Ing. Tereza Hnátková, Ph.D., 2021-2025

Rolling Waste: Environmentální a behaviorální výzkum chování účastníků hudebních festivalů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D., 2020-2023

Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2020-2023

Zajištění vyhodnocení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2021 - 2027 na životní prostředí (proces SEA)

Technologická agentura ČR, Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., 2020-2021

Cytologická variabilita a fitness hybrida Fallopia ×bohemica v části sekundárního areálu

GA FZP, Ing. Martina Kadlecová, 2020-2021

Analýza cest zavlékání nepůvodních druhů rostlin v rámci střední Evropy: vlastnosti druhů, možnosti predikce a prevence

GA FZP, Ing. Josef Kutlvašr, 2020-2021

The relationship between the process of PPCPs degradation and nitrogen removal and its effect on microbial community structures in constructed wetlands (CWs): triclosan and sulfonamides as model contaminants.

GA FZP, Tongxin Ren, 2020-2021

Quantitative structure-property relations of ionic liquids and its potential application for pollutants removal

GA FZP, Mgr. Xuejing Kang, 2020-2021

Environmentální aspekty životního prostředí

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2020-2021

Polyfunkční soustava autonomně regulovatelných drobných vodních nádrží a mokřadních systémů umožňující i difuzní čištění in situ

Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2019-2023

Vliv elektrického pole a rostlinných antioxidantů na fytoremediaci cesia

GA FZP, Ing. Jaroslav Vacula, 2019-2020

Podpora studentů ve výzkumu přirozených a umělých mokřadů

GA FZP, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2019-2020

Interakce organických xenobiotik s oxidy manganu v přechodových zónách: implikace pro remediační prostředky na přírodní bázi

Grantová agentura ČR, Adam Jan Sochacki, 2019-2021

Biorafinace jako oběhové technologie

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D., 2019-2022

Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, doc. Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D., 2019-2022

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2019-2019

VÝVOJ NOVÝCH METOD LIKVIDACE INVAZNÍCH TAXONŮ KŘÍDLATEK

GA FZP, Ing. Martina Kadlecová, 2018-2019

EIA follow-up jako nástroj optimalizace posuzování vlivů na ŽP: modelové hodnocení záměru Obytný soubor Milíčovský háj

GA FZP, Ing. Jana Zítková, 2018-2019

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2018-2018

Využití mokřadů pro odstraňování živin ze zemědělské drenáže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2017-2018

Nové přístupy k intenzifikaci čištění odpadní vody pomocí kořenových čistíren

GA FZP, Ing. Vít Rous, 2017-2019

Vývoj geoinformačního portálu invazních nepůvodních druhů

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2017-2019

Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2017-2020

Zatížení vybraných složek životního prostředí perchloretylenem a jeho degradačními produkty

Technologická agentura ČR, Ing. Anna Petruželková, Ph.D., 2017-2020

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2017-2017

Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR, prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D., 2016-2019

Vliv obsahu fenolických látek v biomase mokřadních rostlin na rychlost jejich dekompozice

CIGA, Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D., 2016-2017

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2016-2016

Vliv skladových hal na okolní krajinu z hlediska energetických toků

GA FZP, Ing. Johana Zacharová, Ph.D., 2015-2015

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2015-2015

Porovnání půdních vlastností a diverzity rostlin na rekultivovaných a nerekultivovaných Kladenských haldách

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2014-2014

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2014-2014

Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds

Finanční mechanismus EHP/Norska, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2014-2017

Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2014-2017

Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2014-2017

Ukládání uhlíku a živin v mokřadech v závislosti na míře zaplavení půdního substrátu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2013-2015

Vývoj technologií pro čištění srážkových smyvů z komunikací a jiných zpevněných ploch

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., 2013-2015

Akumulace těžkých kovů ve vegetaci na kořenových čistírnách odpadních vod a v přirozených mokřadech

GA FZP, Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D., 2013-2013

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2013-2013

Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia

Magistrát hl. m. Prahy, prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D., 2013-2015

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2012-2015

Sezónní dynamika těžkých kovů v nadzemní biomase rákosu obecného na kořenové čistírně odpadních vod

GA FZP, Ing. Tereza Dvořáková Březinová, Ph.D., 2012-2012

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2012-2012

Využití membrán s nano-póry pro snižování zdravotních rizik VOC z malých vodních zdrojů

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., 2011-2013

Vliv vysídlení obyvatel na hospodaření v krajině

GA FZP, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2011-2011

Zjištění vztahu mezi vybranými ekosystémovými funkcemi na Třeboňsku a hodnocením biodiverzity rostlin a drobných zemních savců

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2011-2011

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2011-2011

Environmentální aspekty udržitelného rozvoje společnosti

GA FZP, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2010-2010

Historický vývoj v Mosteckém a Sokolovském regionu

GA FZP, Ing. Helena Palacká, 2010-2010

Posouzení historického a predikce možného vývoje krajinných struktur v trase budoucí dálnice D3

GA FZP, Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., 2010-2010

Vztah mezi biodiverzitou a mírou plnění ekosystémových funkcí v různě narušených územích na Sokolovsko a Třeboňsku

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2010-2010

Porovnání biodiverzity drobných savců jako nepřímých indikátorů regulačních ekosystémových služeb v Třeboňské pánvi.

GA FZP, Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., 2009-2009

Krajinné změny v Mosteckém a Sokolovském regionu od 19. - 21. století

GA FZP, Ing. Helena Palacká, 2009-2009

Výzkum technologií a metod odstraňování těžkých kovů platinové skupiny z biologických odpadů a možnosti jejich recyklace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., 2009-2012

SEA - posouzení vlivů "Integrovaného operačního programu na příští programovací období 2007-2013 na životní prostředí"

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2006-2006

SEA EAFRD

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2005-2006

Posouzení vlivu Plánu hlavních povodí

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2005-2006

SEA agrární politiky Mze

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2004-2004

SEA vodohospodářské politiky Mze

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2004-2004

Posouzení vlivů Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2004-2004

Vliv heterokarpie, klíčení a semenné banky na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagittata

Akademie věd ČR, doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D., 2002-2005

Posuzování vlivů JETE na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., 2002-2005