×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Témata zadaných DP

Agrotechnické standardy pěstování rychle rostoucích dřevin
Habart Jan - 2017/18 LS - FAPPZ

Biologická dostupnost rizikových prvků v půdě a rostlinách v kontaminované oblasti
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Biologické čištění skládkového výluhu za účelem odstranění dusíkatého znečištění
Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

Hodnocení respirační aktivity v kompostech a vermikompostech
Hanč Aleš - 2017/18 LS - FAPPZ

Interakce selenu a vitamínu E v organismu laboratorního potkana (Rattus norvegicus)
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Mobilita a biologická dostupnost arsenu v půdě a vegetaci ve vybraných oblastech severních Čech
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Monitoring mikrobiologické kontaminace při nakládání s kaly z ČOV
Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

Obsahy rizikových prvků v půdě a vegetaci v okolí bývalého zlatého dolu v Libčicích u Nového Knína
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Obsahy rizikových prvků v půdní fauně žijící v extrémně kontaminované půdě
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Obsahy vybraných polutantů v okolí skládek kovového odpadu
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Odpadové hospodářství a nakládání s odpady města Jílové u Prahy
Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

Optimalizace průběhu biologické úpravy fugátu
Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

Příjem selenu organismem potkanů se spontánní hypertenzí (SHR)
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Průzkum produkce a nakládání s odpady z údržby zeleně ve vybraných obcích ČR
Habart Jan - 2017/18 LS - FAPPZ

Srovnávací studie pěstebních substrátů běžně dostupných v České republice z hlediska pH, vodivosti a obsahu přístupných makroprvků
Kulhánek Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

Vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Hanč Aleš - 2017/18 LS - FAPPZ

Vliv biocharu na aktivitu půdních mikroorganismů
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Vliv hnojení čistírenskámi kaly na obsah zinku v silážní kukuřici
Černý Jindřich - 2017/18 LS - FAPPZ

Vliv obsahu půdní organické hmoty na mobilitu rtuti v půdě
Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

Výnos plodin a obsah vybraných rizikových prvků ve sklízených produktech na půdách hnojených čistírenskými kaly
Černý Jindřich - 2017/18 LS - FAPPZ

Využití upravených čistírenských kalů a bakterie Paenibacillus mucilaginosus pro zlepšení příjmu živin jarní pšenice.
Tlustoš Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

Výzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve městě Chotěboř
Hanč Aleš - 2017/18 LS - FAPPZ

Změny metabolismu aminokyselin v rostlině jako důsledek kontaminace půdy kadmiem
Pavlíková Daniela - 2017/18 LS - FAPPZ

Změny pH půdy a potřeba vápnění
Černý Jindřich - 2017/18 LS - FAPPZ

Anaerobní digesce slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus L.)
Tlustoš Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Bilance zinku v půdách hnojených čistírenskámi kaly
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Digestát jako zdroj makroprvků pro různé druhy rostlin
Kulhánek Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

Ekotoxicita látek užívaných k výrobě pneumatik
Pavlíková Daniela - 2016/17 LS - FAPPZ

Hnojení konopí setého jednotlivými formami digestátu
Tlustoš Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Hnojení pšenice ozimé dusíkatým hnojivem se sírou ve formě CaSO4
Kulhánek Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

Hodnocení rizika obsahu arsenu v čistírenských kalech aplikovaných na zemědělskou půdu
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Maximalizace obsahu živin ve fugátu tepelným zahušťováním
Švehla Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Možnosti využití čistírenských kalů pro hnojení polních plodin
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Obsah zinku v rostlinách pěstovaných na půdách hnojených čistírenskámi kaly
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Obsahy rizikových prvků v rostlinách pampelišky lékařské rostoucí na exponovaných místech městských aglomerací
Száková Jiřina - 2016/17 LS - FAPPZ

Pestovanie jedlých a liečivých húb na substrátoch pripravených fermentáciou pilín.
Tlustoš Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Příjem kadmia plodinami na půdách hnojených čistírenskámi kaly
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Problematika nakládání s lihovarskými výpalky
Hanč Aleš - 2016/17 LS - FAPPZ

Průzkum produkce a nakládání s odpady z údržby zeleně ve vybraných obcích ČR
Habart Jan - 2016/17 LS - FAPPZ

Realizace procesu ANAMMOX při nízkých teplotách
Švehla Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Tepelné zahušťování jako cesta k efektivnějšímu využití živin obsažených ve fugátu
Švehla Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Testování spolehlivosti metody Mehlich 3 pro stanovení makrolementů v karbonátových půdách
Kulhánek Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

The changes of risk element mobility and plant-availability in contaminated soil treated with dry olive residue
Száková Jiřina - 2016/17 LS - FAPPZ

Utilizace pesticidů v životním prostředí
Jakl Michal - 2016/17 LS - FAPPZ

Vermikompostování matoliny v systému průběžného krmení
Hanč Aleš - 2016/17 LS - FAPPZ

Vliv aplikace čistírenských kalů na obsah mikrobiální biomasy v půdě
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Vliv vstupních surovin na množství produkovaného bioplynu
Tlustoš Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Vliv výluhů z vermikompostu na kvantitativní parametry plodin
Hanč Aleš - 2016/17 LS - FAPPZ

Využití jemně mletých minerálů s obsahem draslíku k hnojení polních plodin
Kulhánek Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

Využití leteckého snímkování pro diagnostiku výživného stavu porostů
Černý Jindřich - 2016/17 LS - FAPPZ

Využití rychle rostoucích dřevin k remediaci půd kontaminovaných kadmiem a zinkem
Tlustoš Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Využití upravených čistírenských kalů a bakterie Paenibacillus mucilaginosus pro zlepšení příjmu živin jarní pšenice.
Tlustoš Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

Změny enzymatické aktivity během vermikompostování
Hanč Aleš - 2016/17 LS - FAPPZ

Zpracování biologicky rozložitelných zbytků z potravinářského průmyslu
Hanč Aleš - 2016/17 LS - FAPPZ

Aminokyseliny jako markery stresu rostliny
Pavlíková Daniela - 2015/16 LS - FAPPZ

Bilance živin v zemědělském podniku při hnojení organickými hnojivy
Černý Jindřich - 2015/16 LS - FAPPZ

Faktory ovlivňující zapracování a účinnost nitrifikačního procesu při biologické předúpravě fugátu
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Faktory ovlivňující zastoupení konečných produktů nitrifikace při biologické předúpravě fugátu 
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Hnojení pšenice ozimé fosforem v dlouhodobých polních pokusech s aplikací čistírenských kalů
Kulhánek Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

Hodnocení obsahu stopových prvků v čistírenských kalech aplikovaných na zemědělskou půdu
Černý Jindřich - 2015/16 LS - FAPPZ

Nitrifikace amonného dusíku obsaženého v kapalné fázi digestátu jako předstupeň biologického odstraňování sulfanu z bioplynu
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Obsah rizikových prvků v půdě a vegetaci na vybraných místech v Hradci Králové
Száková Jiřina - 2015/16 LS - FAPPZ

Obsah vybraných organických polutantů v půdě na vybraných místech v Hradci Králové
Száková Jiřina - 2015/16 LS - FAPPZ

Poloprovozní jednotka pro oddělené čištění kalové vody
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Přežívání termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli během vermikompostování
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Příjem a transformace sloučenin arsenu rostlinami čeledi šáchorovité
Száková Jiřina - 2015/16 LS - FAPPZ

Problematika odpadů z veterinární činnosti
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Rostliny obsahující toxické látky v zahradách mateřských škol
Pavlíková Daniela - 2015/16 LS - FAPPZ

Sorpce rizikových prvků na odpadní materiály z výroby olivového oleje
Száková Jiřina - 2015/16 LS - FAPPZ

Sorption and Fertilization Properties of Sewage Sludge Applied for Phytoremediation
Tlustoš Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

The Improvement of Soil Sorption Characteristics by Biochar Ammendments
Tlustoš Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Úprava pěstebních substrátů pro rostliny druhu Hydrangea macrophylla
Tlustoš Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Úroveň kontaminace sedimentů z údolní nádrže Orlík organickými a anorganickými polutanty
Száková Jiřina - 2015/16 LS - FAPPZ

Vlastnosti zeminy po pěstování rajčat (Solanum lycopersicum) ošetřených výluhem z vermikompostu
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv agrochemických vlastností půd a hnojení na výnos ozimé řepky v zemědělském podniku
Černý Jindřich - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv hnojení na výnos a kvalitu sladovnického jarního ječmene
Černý Jindřich - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv kapalné frakce digestátu na vlastnosti výluhů z vermikompostu
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv koncentrace kyslíku na zastoupení nitritačních a nitratačních bakterií v aktivovaném kalu
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv kontaminace půdy kadmiem na metabolismus vybrané rostliny
Pavlíková Daniela - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv obsahu živin v odpadní vodě na průběh jejího biologického čištění
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv sloučenin obsahujících síru na mobilitu rtuti a aktivitu mikroorganismů v půdě
Száková Jiřina - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv teplotních výkyvů na účinnost procesu deamonifikace při čištění odpadních vod
Švehla Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

Vliv vermikompostování na výskyt enterokoků a bakterií rodu Salmonella sp.
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Výluhy z vermikompostů produkovaných za odlišných podmínek
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Využití bioefektorů ke zpřístupnění fosforu pro rostliny
Kulhánek Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

Využití neseparovaného digestátu jako zdroje fosforu pro zahradní rostliny
Kulhánek Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

Využití neseparovaného digestátu ke tvorbě vhodného pěstebního substrátu
Kulhánek Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

Využití vermikompostu ke hnojení kukuřice
Hanč Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

Vývoj pěstebního substrátu pro mátu peprnou s použitím neseparovaného digestátu
Kulhánek Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

Dlouhodobý vliv hnojení na celkové a mobilní obsahy rizikových prvků v půdě
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Evaluation of different types of vermicompost by the assessment of microbial enzymatic activities
García Sánchez Mercedes - 2014/15 LS - FAPPZ

Možnosti odstraňování vybraných polutantů z odpadních vod z chemické výroby v Záluží u Mostu
Švehla Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

Možnosti využití živin obsažených v odpadních vodách
Švehla Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

Návrh zpětného odběru použitých pneumatik
Habart Jan - 2014/15 LS - FAPPZ

Odpadové hospodářství obce Lhotka u Mělníka
Hanč Aleš - 2014/15 LS - FAPPZ

Pěstování bazalky v substrátech složených z rašeliny, digestátu a dolomitického vápence
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Posouzení odpadového hospodářství ve zvoleném mikroregionu Urbanická brázda
Habart Jan - 2014/15 LS - FAPPZ

Použití separovaného digestátu k vývoji nového pěstebního substrátu pro žampiony
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Příjem rizikových prvků rostlinami rodu Noccaea a Arabidopsis
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Příjem selenu vybranými rostlinami po foliární aplikaci tohoto prvku
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Srovnání různých způsobů zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Habart Jan - 2014/15 LS - FAPPZ

Testování substrátů s různými kombinacemi rašeliny, digestátu a vápnění pro pěstování máty
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Uptake of Nutrients by Wheat and Maize from Soil Treated with Ash from Biomass Incineration.
Tlustoš Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

Úroveň kontaminace půdy a vegetace v místě bývalé skládky nebezpečného odpadu
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv aplikace čistírenských kalů na obsah uhlíku mikrobiální biomasy v půdě
Černý Jindřich - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv aplikace dusíkatých hnojiv se sírou na výnos ozimé pšenice
Černý Jindřich - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv arsenu na metabolismus hyperakumulující rostliny
Pavlíková Daniela - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv foliární aplikace selenu na příjem tohoto prvku rostlinami brokolice
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv kontaminace půdy rtutí na mobilitu půdních mikroorganismů
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv přídavku selenu v dietě na obsah dalších esenciálních i rizikových prvků v organismu potkanů (Rattus norvegicus)
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv půdních vlastností na mobilitu selenu v půdě
Száková Jiřina - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv různých systémů hnojení na obsah síry v půdě
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Vliv zatížení reaktoru na stabilitu nitritace při teplotních výkyvech
Švehla Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

Využití digestátu jako zdroje makroprvků pro pěstování bazalky
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Využití sekvenční extrakce na hodnocení vlivu arsenu na obsah a vazby vybraných prvků v rostlině
Pavlíková Daniela - 2014/15 LS - FAPPZ

Využití separovaného digestátu k hnojení jarní pšenice
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Využití zemědělských odpadů při pěstování konopí setého
Tlustoš Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

Změny obsahu přístupného hořčíku v půdě po dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Změny obsahu přístupných forem fosforu po dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů
Kulhánek Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

Zpracování bioodpadu ve dvoumodulovém vermireaktoru
Hanč Aleš - 2014/15 LS - FAPPZ

Aktivita nitrifikačních organismů při simultánním působení volného amoniaku a kyseliny dusité
Švehla Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Combined Chemical Immobilization and Subsequent Re-mobilization of Metallic Pollutants in Enhanced Phytoextraction
Tlustoš Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Digestát jako zdroj přístupné síry pro zahradní rostliny
Kulhánek Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

Hromadění kadmia v rychle rostoucích dřevinách
Tlustoš Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve Statutárním městě Opava
Hanč Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

Následný vliv vermikompostu z kuchyňského bioodpadu na parametry půdy a rostlin
Hanč Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

Návrh systému sběru bioodpadů v areálu ČZU v Praze
Hanč Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

Obsah selenu v krvi sportovních a rekreačních koní
Száková Jiřina - 2013/14 LS - FAPPZ

Obsah síry v půdě a výnosy pšenice ozimé po dlouhodobé aplikaci čistírenských kalů na stanovišti Hněvčeves
Kulhánek Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

Obsahy vybraných anorganických a organických polutantů v půdě a vegetaci na lokalitě Benátecký vrch na území bývalého VVP Mladá-Milovice
Száková Jiřina - 2013/14 LS - FAPPZ

Pěstování gazánií v rašelinovém substrátu s přídavkem digestátu a vápence
Kulhánek Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

Průběh nitrifikace odpadní vody v závislosti na vstupní koncentraci amoniakálního dusíku
Švehla Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Působení vermikompostu na bázi čistírenských kalů ve 2. roce po hnojení
Hanč Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

Schopnost půdních mikroorganismů kumulovat rtuť v kontaminované půdě
Száková Jiřina - 2013/14 LS - FAPPZ

Stanovení vodorozpustné síry v půdě a hodnocení výživného stavu S u ozimé řepky a ozimé pšenice
Černý Jindřich - 2013/14 LS - FAPPZ

Vermikompostování jablečných výlisků s přídavkem slámy
Hanč Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

Vliv aplikace pesticidů na přístupnost živin
Jakl Michal - 2013/14 LS - FAPPZ

Vliv dlouhodobé aplikace čistírenských kalů na obsah fosforu v půdě
Kulhánek Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

Vliv dlouhodobé aplikace čistírenských kalů na obsah síry v půdě
Kulhánek Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

Vliv hnojení čistírenskými kaly na odběr fosforu rostlinami
Černý Jindřich - 2013/14 LS - FAPPZ

Vliv příjmu půdy kontaminované rizikovými prvky na vybrané biochemické parametry potkanů
Száková Jiřina - 2013/14 LS - FAPPZ

Vliv vybraných faktorů na vlastnosti výluhů z vermikompostu
Hanč Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

Vyhodnocení výstavby a provozu bioplynové stanice v obci Makov u Litomyšle
Švehla Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Výtěžnost a kvalita bioplynu při anaerobní fermentaci trávy
Tlustoš Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Využití neseparovaného digestátu jako současti substrátu pro pěstování máty peprné
Kulhánek Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

Využití separovaných složek digestátu jako hnojiva
Tlustoš Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Využití vedlejších produktů ze zemědělství při pěstování celeru
Tlustoš Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Zhodnocení fyzikálních a chemických vlastností materiálu bioplynových stanic
Tlustoš Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Zhodnocení úrovně výživy a hnojení na farmě
Vaněk Václav - 2013/14 LS - FAPPZ

Životní cyklus vybraného obalu a jeho dopad na životní prostředí
Habart Jan - 2013/14 LS - FAPPZ

Zkrácená nitrifikace splaškové vody
Švehla Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Změna mobility živin v půdě po přídavku repelentů
Száková Jiřina - 2013/14 LS - FAPPZ

Změny v koncentraci znečištění odpadní vody při průchodu kořenovou čistírnou
Švehla Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Změny ve složení výluhů z vermikompostu během vyluhování
Švehla Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

Akumulace olova v rychle rostoucích dřevinách
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Anaerobní digesce dřevnatých částí vrb
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Anaerobní digesce listů vrby
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Analýza možností využití bioplynu v čistírně odpadních vod Újezd u Průhonic
Švehla Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Distribuce kadmia a olova ve dřevinách pěstovaných na kontaminované půdě
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Dopady mezinárodních úmluv na producenty popela ze spalování biomasy
Habart Jan - 2012/13 LS - FAPPZ

Hodnocení provozu bioplynové stanice v podmínkách ekologického zemědělství
Habart Jan - 2012/13 LS - FAPPZ

Imobilizace příjmu kadmia a zinku rostlinami na vyvápněných půdách
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Kontrola kvality kompostů a návrh systému dobrovolné výrobkové certifikace kompostů a digestátů
Habart Jan - 2012/13 LS - FAPPZ

Návrh opatření k omezování skládkování biologicky rozložitelných odpadů v ČR
Habart Jan - 2012/13 LS - FAPPZ

Návrh programu snižování biologicky rozložitelných odpadů na skládce v Bohuslavicích
Habart Jan - 2012/13 LS - FAPPZ

Návrh technologického řešení odsíření elektrárny Vřesová
Habart Jan - 2012/13 LS - FAPPZ

Neseparovaný digestát jako součást pěstebních substrátů pro vybrané plodiny
Kulhánek Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

Neseparovaný digestát jako zdroj dusíku pro pěstební substráty
Kulhánek Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

Příjem a transformace sloučenin arsenu rostlinami jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata L.)
Száková Jiřina - 2012/13 LS - FAPPZ

Příjem rizikových prvků u potkanů krmených směsí s přídavkem kontaminované půdy
Száková Jiřina - 2012/13 LS - FAPPZ

Příjem selenu rostlinami řepky olejné (Brassica napus L.)
Száková Jiřina - 2012/13 LS - FAPPZ

Spalování kontaminované kukuřičné slámy ve fluidní vrstvě písku
Punčochář Miroslav - 2012/13 LS - FAPPZ

The Effect of Biochar Application to Contaminated Soil by Cd, Pb and Zn
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Vlastnosti půdy a rostlin po hnojení vermikompostem z digestátu v předchozím roce
Hanč Aleš - 2012/13 LS - FAPPZ

Vlastnosti vodných výluhů z vermikompostu
Hanč Aleš - 2012/13 LS - FAPPZ

Vliv amonného dusíku na stresový metabolismus rostliny
Pavlíková Daniela - 2012/13 LS - FAPPZ

Vliv aplikace popelů ze spalování biomasy na výnos a obsah živin v pšenici jarní
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Vliv dusíkatého hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice a ozimé řepky
Černý Jindřich - 2012/13 LS - FAPPZ

Vliv hnojení na odběr dusíku u ozimé pšenice a jarního ječmene
Černý Jindřich - 2012/13 LS - FAPPZ

Vliv kolísání teploty na průběh nitrifikace kalové vody
Švehla Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Vliv kontaminace půdy rizikovými prvky na obsah a složení barviv v rostlině bazalky (Ocimum basilicum L.)
Száková Jiřina - 2012/13 LS - FAPPZ

Vyluhovatelnost těžkých kovů a nutričních prvků z popelovin v závislosti na prostředí
Punčochář Miroslav - 2012/13 LS - FAPPZ

Využití neseparovaného digestátu jako zdroje přístupných makroprvků stanovitelných výluhem CAT
Kulhánek Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

Využití popelů ze spalování pelet a upravené biomasy
Tlustoš Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Využití procesu deamonifikace při čištění odpadních vod
Švehla Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

Změna parametrů půdy a rostlin po aplikaci vermikompostu z bioodpadu ze sídlištní zástavby
Hanč Aleš - 2012/13 LS - FAPPZ

Akumulace kadmia, olova a zinku rostlinami rodu Thlaspi
Tlustoš Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Biologická dostupnost Cu a hlavních půdních kationtů v kontaminovaných půdách ošetřených EDDS
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Chování rizikových prvků v půdě a v rostlině po aplikaci vermikompostu pocházejícího z digestátu
Hanč Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

Hodnocení obsahu Nmin. v půdě a výživného stavu dusíkem u ozimé řepky v podmínkách východočeského regionu
Černý Jindřich - 2011/12 LS - FAPPZ

Izolace toxických prvků z rostliny pomocí sekvenční extrakce
Pavlíková Daniela - 2011/12 LS - FAPPZ

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů s příměsí popela z biomasy
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Mechanicko-biologická úprava odpadu a její možnosti rozvoje ve vybraných kandidátských a potenciálně kandidátských zemích Evropské unie
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Mimokořenová aplikace humátu
Černý Jindřich - 2011/12 LS - FAPPZ

Mobilita rizikových prvků v kontaminovaném sedimentujícím prachu
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Modelování sorpce kovů na vybrané půdní minerály
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Možnosti realizace procesu nitritace v odpadní vodě za specifických podmínek
Švehla Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Nakládání s odpady ve strojírenské společnosti Bresson a.s.
Tlustoš Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Návrh optimalizace provozu bioplynové stanice Úpice
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Nitrifikace kalové vody při limitované době zdržení kalu
Švehla Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Nitrifikace kalové vody v reaktoru s kontinuálním a semikontinuálním průtokem
Švehla Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Odstranění Cr z kontaminovaných vod pomocí levných biologických materiálů
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Posouzení ekonomických a environmentálních dopadů technologie mechanicko-biologické úpravy směsných komunálních odpadů
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Předúprava rozložitelných biologických materiálů a účinnost anaerobní digesce
Tlustoš Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Příjem rizikových prvků rostlinami z kontaminované půdy v oblasti Nalžovských Hor
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Příjem selenu volně rostoucími druhy rostlin
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Sledování obsahu polyaromatických uhlovodíků v popelu po spalování biomasy
Tlustoš Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Sledování účinnosti dusíkatých hnojiv se sírou ve výživě ozimé řepky
Černý Jindřich - 2011/12 LS - FAPPZ

Stanovení anaerobní rozložitelnosti dvou biodegradabilních plastů v termofilním a mesofilním režimu
Tlustoš Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Studie proveditelnosti zpracování směsných komunálních odpadů metodou mechanicko-biologické úpravy
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Studium obsahu ekdysteroidů ve vybraných rostlinách
Pavlíková Daniela - 2011/12 LS - FAPPZ

Systém výživy rostlin dusíkem CULTAN u kukuřice
Černý Jindřich - 2011/12 LS - FAPPZ

Technologie materiálového využití prošlých a znehodnocených balených potravin
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Vliv abiotického stresu na příjem a distribuci esenciálních prvků rostlinami tabáku
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Vliv aplikace minerálních a organických hnojiv na obsah rtuti v rostlinách
Černý Jindřich - 2011/12 LS - FAPPZ

Vliv hnojení vermikompostem z čistírenských kalů na parametry půdy a rostlin
Hanč Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

Vliv intenzivního automobilového provozu na obsahy rizikových prvků v rostlinách v závislosti na vzdálenosti od komunikace
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Vliv vermikompostu z digestátu na parametry půdy a rostlin
Hanč Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

Vyluhovatelnost rizikových a nutričních prvků z popelovin
Punčochář Miroslav - 2011/12 LS - FAPPZ

Využití neseparovaného digestátu jako součásti pěstebních substrátů
Kulhánek Martin - 2011/12 LS - FAPPZ

Využití popela na travních kulturách
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Využití postupu nitritace/denitritace při čištění odpadních vod s relativně nízkým obsahem dusíkatého znečištění
Švehla Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Využití syntetických oxidů Mn při imobilizaci Pb v kontaminovaných půdách
Száková Jiřina - 2011/12 LS - FAPPZ

Využití vrb k remediacím půd znečištěných těžkými kovy
Tlustoš Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

Vývoj znečištění ovzduší v ČR
Pavlíková Daniela - 2011/12 LS - FAPPZ

Změna kvality rostlin a půdy hnojené vermikompostem na bázi kuchyňského bioodpadu
Hanč Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

Změna kvality rostlin a půdy hnojené vermikompostem ze zahradních bioodpadů
Hanč Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

Znečištění ovzduší v České republice
Pavlíková Daniela - 2011/12 LS - FAPPZ

Zpracování směsných komunálních odpadů prostřednictvím mechanicko-biologické úpravy s anaerobní fermentací
Habart Jan - 2011/12 LS - FAPPZ

Biologická dostupnost rizikových prvků obsažených v prachových částicích.
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Distribuce kadmia a olova ve vrbách pěstovaných na kontaminovaných půdách
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Hnojení dusíkem ve vztahu na kvalitu silážní kukuřice pro zpracování v bioplynových stanicích
Balík Jiří - 2010/11 LS - FAPPZ

Hodnocení účinnosti odlučování emisí Cr(VI) včetně případného vlivu na životní prostředí
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Hromadění rizikových prvků rostlinami vrb a topolů
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Inovace technologie pro odtraňování zápachu v objektu čistírny odpadních vod podniku Mars - Wrigley s.r.o.
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Kvalita potravinářské pšenice při využití hnojení systémem CULTAN
Balík Jiří - 2010/11 LS - FAPPZ

Lokalizace a charakteristika černých skládek v katastrech Odolena Voda, Dolínek a Čenkov.
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Mikrobiální aktivity a mobilita rizikových prvků v dlouhodobě kontaminovaných půdách ošetřených cheláty
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Možnosti recyklace fugátu v systému anaerobní digesce biologických materiálů
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Návrh inovace provozu autovrakoviště AUTO - EXTRA, spol. s r.o.
Habart Jan - 2010/11 LS - FAPPZ

Návrh optimalizace logistického systému sběru a svozu vybraných složek z komunálního odpadu
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Obsah vybraných anorganických a organických polutantů ve volně rostoucí vegetaci v oblasti Ostravska
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Obsahy arsenu, kadmia, mědi a zinku v půdě a vegetaci na haldách po bývalé těžbě v okolí Kutné Hory
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Odstraňování sloučenin dusíku z průmyslové odpadní vody specifického složení
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Omezení mobility kadmia a olova aplikací fosfátů v kontaminovaných půdách
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Porovnání in vitro a in vivo metod hodnocení biologické dostupnosti rizikových prvků obsažených v kontaminované půdě
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Porovnání různých druhů kapradin rodu Pteris z hlediska jejich schopnosti odebírat arsen z kontaminované půdy
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Příjem rizikových prvků méně obvyklými druhy zeleniny
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Problematika vermikompostování potravinářského odpadu
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Působení kontaminovaného sedimentujícího prachu na mobilitu a biologickou dostupnost rizikových prvků v půdě
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Regulace procesu nitritace kalové vody
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Studium metabolismu hyperakumulátorů
Pavlíková Daniela - 2010/11 LS - FAPPZ

Studium možnosti zapracování reaktoru pro deamonifikaci odpadních vod
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Variantní posouzení likvidace skládkových výluhových vod na skládce České Libchavy
Balík Jiří - 2010/11 LS - FAPPZ

Vermikompostování čistírenského kalu
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Vermikompostování digestátu s přídavkem slámy
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Vermikompostování komunálního bioodpadu
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Vliv aplikace listových hnojiv na výnos semene máku setého
Vaněk Václav - 2010/11 LS - FAPPZ

Vliv kontaminovaného sedimentujícího prachu na obsah rizikových prvků v listové zelenině
Száková Jiřina - 2010/11 LS - FAPPZ

Vliv rekonstrukce oddělovačů deště na ekologické zatížení Klánovického lesa
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Vliv znečištění ovzduší na metabolismus rostliny
Pavlíková Daniela - 2010/11 LS - FAPPZ

Využití nepůvodních vodních rostlin k odstraňování znečišťujících látek z odpadních vod specifického složení
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Využití odpadů ze zpracování autovraků při zachování únosné míry znečištění životního prostředí
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Využití rostlin s vysokou akumulační schopností k čištění kontaminovaných půd
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Využití rychle rostoucích dřevin k čištění půd kontaminovaných kadmiem a zinkem
Tlustoš Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Využití spalinového oxidu uhličitého z bioplynové stanice pro kultivaci zelených řas na plošinových bioreaktorech
Habart Jan - 2010/11 LS - FAPPZ

Využití systému CULTAN ke hnojení řepky ozimé dusíkem
Balík Jiří - 2010/11 LS - FAPPZ

Vývoj pokrytí čistíren odpadních vod na území české republiky
Švehla Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

Zhodnocení systému CULTAN při N-výživě jarního ječmene
Balík Jiří - 2010/11 LS - FAPPZ

Změny parametrů během vermikompostování digestátu
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Změny parametrů během vermikompostování potravinářského odpadu
Hanč Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

Znečištění životního prostředí Brna
Pavlíková Daniela - 2010/11 LS - FAPPZ

Chování niklu a olova v kompostech pocházejících z biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Hanč Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

Čištění odpadních vod v Černošíně
Švehla Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Dietární hliník v kávě v závislosti na metodě přípravy nápoje a druhu kávy
Száková Jiřina - 2009/10 LS - FAPPZ

Dynamika vývoje znečištění řeky Berounky v letech 1990 - 2008
Švehla Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Hladiny rizikových prvků ve vegetaci v blízkosti frekventované dopravní komunikace
Száková Jiřina - 2009/10 LS - FAPPZ

Hodnocení faktorů ovlivňujících mobilitu prvků a jejich forem v půdním roztoku
Száková Jiřina - 2009/10 LS - FAPPZ

Hodnocení provozu laboratorního modelu anaerobní digesce bioodpadu
Švehla Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Imobilizace kadmia a zinku v kontaminovaných půdách
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Mobilita mědi a hliníku v kompostech ze dvou typů zástaveb
Hanč Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

Možnosti remediace odkaliště teplárny
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Návrh modelu environmentálního vzdělávání v oblasti bioodpadů
Hanč Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

Návrh systému sběru a zpracování biologického odpadu v jednotlivých obcích
Hanč Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

Nitrifikace kalové vody při limitované koncentraci rozpuštěného kyslíku
Švehla Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Obsah esenciálních a rizikových prvků v méně obvyklých čajovinách
Száková Jiřina - 2009/10 LS - FAPPZ

Oxidy dusíku v životním prostředí České republiky
Pavlíková Daniela - 2009/10 LS - FAPPZ

Parametry vstupních surovin bioplynové stanice a jejich vliv na výtěžnost methanu
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Pěstování rostlin rodu Pteris ns půdách kontaminovaných arsenem
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Problematika arsenu a chromu v biologicky rozložitelných komunálních odpadech
Hanč Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

Produkce a třídění komunálního odpadu v malé obci
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Srovnání způsobu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v ČR,Irsku a UK se zaměřením na srovnání legislativních podmínek a dosažených výsledků
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Úroveň kontaminace půdy v oblasti bývalých zlatých dolů v lokalitě Roudný u Vlašimi
Száková Jiřina - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv formy dusíku na metabolismus rostliny
Pavlíková Daniela - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv hnojení organickými a minerálními dusíkatými hnojivy na vyplavení dusíku do spodních půdních horizontů ve zranitelných oblastech
Černý Jindřich - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv intenzity aerace na mobilitu vybraných rizikových prvků během kompostování
Hanč Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv kontaminace půd arsenem na změny v metabolismu rostliny
Pavlíková Daniela - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv rizikových prvků na obsah a složení vybraných rostlinných barviv
Száková Jiřina - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv různých systémů hnojení řepky ozimé na mobilitu síry v rhizosféře a aktivitu S-enzymů
Balík Jiří - 2009/10 LS - FAPPZ

Vliv znečištění půd polychlorovanými bifenyly na metabolismus rostlin
Pavlíková Daniela - 2009/10 LS - FAPPZ

Využití hyperakumulačních rostlin k čištění půd kontaminovaných kadmiem
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Využití rychle rostoucích dřevin k odstraňování kadmia z kontaminovaných půd
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Využití topolů k fytoremediacím půd znečištěných kadmiem
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Využití vedlejších odpadních produktů z energetických spalovacích zařízení
Váňa Jaroslav - 2009/10 LS - FAPPZ

Využití vrb a topolů k fytoextrakci kadmia, arzenu a chromu ze sedimentů vodotečí.
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Využití vrb a topolů k fytoextrakci olova, zinku a niklu ze sedimentů vodotečí
Tlustoš Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Vývoj znečištění ovzduší v České republice
Pavlíková Daniela - 2009/10 LS - FAPPZ

Zapracování biologického reaktoru pro oddělené čištění kalové vody
Švehla Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

Arsen v životním prostředí a jeho vliv na metabolismus rostlin
Pavlíková Daniela - 2008/09 LS - FAPPZ

Bilance N po aplikaci čistírenských kalů v dlouhodobých stacionárních pokusech
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Fytoextrakce těžkých kovů lnem setým a možnosti jeho využití
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Kontaminace půd vinic kovy
Komárek Michael - 2008/09 LS - FAPPZ

Optimalizace systému třídění a svozu komunálního odpadu v malých obcích
Hanč Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

Optimalizace výživy hrnkových chryzantém
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Pěstování rychle rostoucích dřevin na kontaminovaných půdách
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Porovnání citlivosti terestrických testů ekotoxicity pro hodnocení odpadů
Pavlíková Daniela - 2008/09 LS - FAPPZ

Posouzení hospodaření České republiky v oblasti komunálních odpadů
Hanč Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

Přeměny forem arsenu v půdě a jejich příjem rostlinami rodu Pteris
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Příjem arsenu rostlinami rostoucími na kontaminované půdě
Száková Jiřina - 2008/09 LS - FAPPZ

Proces kompostování v komunitním kompostéru
Hanč Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

Produkce a skladba bioodpadů v obcích s různými typy zástavby
Hanč Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

Projekt optimalizace nakládání s odpady na Příbramsku
Váňa Jaroslav - 2008/09 LS - FAPPZ

Projekt optimalizace odpadového hospodářství společnosti IKEA
Váňa Jaroslav - 2008/09 LS - FAPPZ

Sledování klostridií během hygienizace při zpracování biodegradabilních odpadů různými technologiemi
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Sledování růstu kořenů a akumulace kadmia a zinku rostlinami vrb pěstovaných na kontaminované půdě
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Strategie hnojení dusíkem v zemědělské společnosti
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Studium znečištění životního prostředí ve vybraných regionech ČR
Pavlíková Daniela - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv aplikace čistírenských kalů na obsah síry v půdě a v rostlinách
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv dusíkaté výživy systémem CULTAN na výnos a kvalitu semene ozimé řepky
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv hygienizace biodegradabilních odpadů ve fermentoru na přežívání vybraných indikátorových organismů
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv kontaminace půdy arsenem na stresový metabolismus rostlin
Pavlíková Daniela - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv půdních vlastností na obsah rizikových a esenciálních prvků v heřmánku
Száková Jiřina - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv systému CULTAN na výnos a agrobiologické charakteristiky porostu ozimé pšenice
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv systému CULTAN na výnos a kvalitu ozimé pšenice
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv systému CULTAN na výnos a výnosotvorné prvky jarního ječmene
Balík Jiří - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv teploty na průběh nitrifikace kalové vody
Švehla Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv vstupních surovin na kvalitu pelet lisovaných z materiálů rostlinného původu
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Vliv znečištění půd polychlorovanými bifenyly na jejich akumulaci v rostlinách
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Vyhodnocení a úprava legislativních a fiskálních nástrojů motivujících k vyššímu využití biologicky rozložitelných odpadů
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Využití biologicky rozložitelných odpadů anaerobní digescí a porovnání produkce bioplynu z různých odpadů
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Využití indukované fytoextrakce Pb zemědělskými plodinami k čištění kontaminovaných půd
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Vývoj kontinuálního laboratorního anaerobního fermentoru a anaerobní digesce biologicky rozložitelných odpadů
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Význam kyseliny citronové při podporované fytoextrakci uranu
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ

Změny akumulace mědi v rostlinách pěstovaných na půdách hnojených čistírenskými kaly
Tlustoš Pavel - 2008/09 LS - FAPPZ