×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Informace o studiu

Doktorské studium > Informace o studiu

Katedra zajišťuje specializaci v rámci doktorského studia oboru "Zemědělství tropů a subtropů" a od roku 2016/2017 i v novém oboru "Tropical Agrobiology and Bioresource Management a Agriculture in Tropics and Subtropics".

Doktorský studijní program je třetím a nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání. Délka studia je tři (obor ZTS) nebo 4 roky (obor TABM) a je možné ho absolvovat v prezenční nebo kombinované formě. Studium v doktorském studijním programu (DSP) je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.

  


Studenti DSP jsou po dobu svého studia členy kateder FTZ. Jejich hlavní studijní náplní je vědecko-výzkumná činnost spojená s účastí na řešení výzkumných projektů a publikováním výsledků na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí a ve vědeckých a odborných časopisech. Aktivně se podílí také na výuce studentů bakalářských a magisterských studijních programů a na řešení projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, v jehož rámci student skládá zkoušky z nejméně pěti odborných předmětů (některé i na jiných VŠ) a dvou světových jazyků.

Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou (SDZ, rigorózní zkouška) a  obhajobou disertační práce, úspěšným absolventům je přiznán titul Ph.D., uváděný za jménem. Podmínkou pro připuštění o obhajobě je mj. přijetí manuskriptu v recenzovaném časopise (v databázích WoS nebo Scopus).

Další podmínky  a informace k doktorskému studiu jsou k dispozici na stránách FTZ, v sekci Věda a výzkum.

Studium probíhá podle Studijního a zkušebního řádu ČZU z roku 2014 pro studium v doktorských studijních programech.
Studentům v prezenční formě studia náleží stipendium vyplácené podle Stipendijního řádu ČZU a Stipendijního řádu FTZ.