×
Katedra rostlinné výroby
banner

Úvod

Katedra rostlinné výroby zajišťuje výuku speciální produkce rostlinné či základů zemědělské výroby pro studenty některých fakult ČZU v Praze. K výchově specialistů a k rozšiřování profilu absolventů přispívá výukou dalších disciplín, obsahově zaměřených na ekologické zemědělství, alternativní zemědělství (včetně využití rostlin jako obnovitelného zdroje energie), semenářství, chmelařství, na léčivé, kořeninové a aromatické rostliny, speciální plodiny, pěstební systémy, světové zemědělství a na zemědělské poradenství.

Součástí katedry je Výzkumná stanice v Praze-Uhříněvsi s ekologicky certifikovanou plochou. Vedle pokusů na tomto katedrovém pracovišti byly další realizovány na Výzkumné stanici FAPPZ v Červeném Újezdě a ve spolupráci se zemědělskými podniky.

 

Výsledky výzkumu byly prez.entovány nejen ve vědeckých a odborných časopisech, ale především na konferencích a seminářích, organizovaných pracovištěm. Konference „Osivo a sadba“, „Prosperující olejniny“, „Řízení a diagnostika klíčových momentů v technologii jarního ječmene“ pořádané v rámci cyklu konferencí „Agricultura – Scientia – Prosperitas“, měly mezinárodní charakter. Katedra se také významně podílela na 3 rd Scientific Conference na téma New findings in organic fading research and their possible use for Central and Eastern Europe. Vedle těchto konferencí katedra pořádala, nebo spolupořádala se zemědělskými podniky řadu polních dnů, zaměřených především na řepku, mák, jarní ječmen či sóju. Velmi podobný charakter měly i odborné semináře pro zemědělskou prvovýrobu, jejichž cílem byla rychlá aplikace nových výzkumných poznatků do zemědělské prvovýroby na úseku pěstování řepky, máku, sóji, jarního ječmene, cukrovky, brambor, chmele, ekologického zemědělství a komplexní problematiky rostlinné produkce, řešené na pokusných stanicích.