×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Granty

KSZ ČZU v Praze se v listopadu 2013 stala řešitelem mezinárodního rozvojového grantu s názvem:

Koordinace a technická asistence projektu Rozvoje systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině.

VIBES - Embedded Intelligence Based on Advanced Methods of Machine Learning for Edge-Computing Systems with an Application in Livestock Management

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2020-2023

Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ při ověřování potenciálu selekce dojnic na vhodné morfologické vlastnosti struku pro zlepšení zdraví mléčné žlázy a zvýšení přirozené rezistence organismu vůči mastitidě

GA FAPPZ, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2020-2021

Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., 2019-2023

Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Darina Chodová, Ph.D., 2019-2023

Podpora vědecké práce doktorandů KCHHZ v oblasti transferu nutričně významných látek v potravním řetězci

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2019-2020

Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu.

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., 2019-2023

Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2019-2023

Predikce predizpozice pro vznik intramamárních infekcí na základě morfologie struku a ultrasonografického pozorování vnitřních strukových struktur u dojnic plemene Jersey a Holštýn; a následné vyhodnocení vlivu na kvalitu mléka a dojitelnost

CIGA, Ing. Matúš Gašparík, 2018-2019

Vliv SNP variant ve vybraných genech na užitkové vlastnosti hospodářských zvířat

GA FAPPZ, doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., 2018-2019

Vliv histochemických charakteristik svalových vláken na ukazatele jatečné hodnoty a kvality masa u vybraných živočišných druhů

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2017-2018

Topografická charakterizace svalových vláken ve svalu longissimus lumborum et thoracis a rectus abdominis prasat a jejich vztah k vybraným fyzikálně-chemickým vlastnostem masa.

CIGA, Ing. Nicole Lebedová, 2017-2018

Asociační studie polymorfismů a genových expresí u prasečích genů CYP2E1, HSD3B1 a RDH16 ve vztahu k hladině androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni prasat

CIGA, Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D., 2017-2018

Podpora vědeckovýzkumné činnosti studentů a mladých vědeckých pracovníků na Katedře veterinárních disciplín

GA FAPPZ, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., 2017-2019

Eliminace výskytu kančího pachu pomocí genetických a nutričních opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2017-2019

Zmeny morfológie ceckového kanáliku počas prvých 100 dní laktácie

GA FAPPZ, Ing. Matúš Gašparík, 2016-2016

Charakteristika skořápky a uložení kutikuly u tří genotypů nosných slepic chovaných v obohacených klecích či na podestýlce

GA FAPPZ, Ing. Mohamed Ketta, Ph.D., 2016-2016

Porovnání využitelnosti rozdílných metod klasifikace svalových vláken

GA FAPPZ, Ing. Nicole Lebedová, 2016-2016

Vliv pohlaví a barevného typu na jatečnou hodnotu, kvalitu masa a biochemické parametry krve

GA FAPPZ, Ing. Tomáš Němeček, 2016-2016

Asociace vybraných SNP mutací kandidátních genů s hladinami složek kančího pachu a parametry jatečné hodnoty.

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D., 2016-2016

Mimořádná a motivační stipendia studentům DSP na KSZ

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2016-2016

Mimořádná stipendia studentům MgrSP jako motivace pro další vědeckou práci.

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2016-2016

Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2015-2018

Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizadi managementu stáda

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2015-2018

Vliv hladiny vápníku, genotypu a systému ustájení na vnitřní i vnější kvalitu vajec

GA FAPPZ, Ing. Mohamed Ketta, Ph.D., 2015-2015

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací.

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2015-2015

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2015-2015

Vliv mutací vybraných kandidátních genů na hladinu skatolu v tukové tkáni prasat

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D., 2015-2015

Vliv vybraných kandidátních genů na hladinu androstenonu u prasat

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D., 2014-2014

Motivační stipendia studentům DSP na KSZ

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2014-2014

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2014-2014

Comparison of eggshell quality in enriched cages and free range

GA FAPPZ, Ing. Mohamed Ketta, Ph.D., 2014-2014

Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2013-2016

Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2013-2017

Vliv časného odstavu v kombinaci s restrikcí na vývoj svalových vláken králíků Hyplus

GA FAPPZ, Ing. Darina Chodová, Ph.D., 2013-2013

Faktory ovlivňující produkční ukazatele jehňat masných plemen ovcí v ČR a jejich kříženců.

GA FAPPZ, Ing. Martin Ptáček, Ph.D., 2013-2013

Motivační stipendia studentům DSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2013-2013

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací.

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2013-2013

Inovace zpracování ejakulátu býků a technologických postupů výroby inseminačních dávek vedoucí ke zvýšení jejich oplozovací schopnosti

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2012-2016

Indikátory negativní energetické bilance ve vztahu k obnově reprodukčních funkcí krav po otelení

GA FAPPZ, Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D., 2012-2012

Vliv začátku restrikce a její intenzity na fyzikální ukazatele masa brojlerových králíků

GA FAPPZ, Ing. Darina Chodová, Ph.D., 2012-2012

Faktory ovlivňující reprodukční ukazatele ovcí s důrazem na efekty tělesné kondici a živé hmotnosti při provedení laparoskopické inseminaci hluboko mraženým spermatem.

GA FAPPZ, Ing. Martin Ptáček, Ph.D., 2012-2012

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2012-2012

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2012-2012

Hodnocení vztahu mezi obsahem kyseliny citronové a mastných kyselin v mléce u dojnic na začátku laktace

GA FAPPZ, Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D., 2011-2011

Vliv restrikce krmiva na fyzikální vlastnosti masa a svalová vlákna u králíků

GA FAPPZ, Ing. Darina Chodová, Ph.D., 2011-2011

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, Ing. Michaela Nejdlová, 2011-2011

Vliv tělesné kondice jehnic a bahnic vybraných masných plemen ovcí na ovulační aktivitu a embryonální mortalitu býků

GA FAPPZ, Ing. Martin Ptáček, Ph.D., 2011-2011

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů doktorského studia oboru Speciální zootechnika při zpracování doktorských disertačních prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2011-2011

Podpora a rozvoj vědecké práce studentů magisterského studia při zpracování diplomových prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2011-2011

Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010-2014

Vztah obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce vybraných dojnic

GA FAPPZ, Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D., 2010-2010

Farmaceuticky využitelné alkaloidy v máku (Papaver ssp.) a jejich produkce

CIGA, Ing. Jana Doležalová, Ph.D., 2008-2009

Hladina progesteronu v mléce jako ukazatel nástupu ovariálních funkcí dojnic po porodu

GA FAPPZ, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2008-2008

Vliv doby odstavu a věku při porážce brojlerových králíků na jatečnou hodnotu, krevní obraz a aktivitu lipázy v krevní plazmě

GA FAPPZ, doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2008-2008

Navržení objektivní metodiky pro stanovení obsahu tuku v partii boku jatečných prasat

GA FAPPZ, doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., 2007-2007

Národní program uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství - část: Chov králíků a kožešinových zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2007-2007

Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Roman Stupka, CSc., 2006-2009

Vliv podílu masa a pohlaví na vybrané kvantitativní a kvalitativní ukazatele vepřového masa

GA FAPPZ, Ing. Monika Okrouhlá, Ph.D., 2006-2006

Stanovení aktivity lipázy a krevního obrazu u králíků v závislosti na době odstavu

GA FAPPZ, doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2006-2006

Reprodukční biotechnologie u prasat

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., 2005-2009

Vliv časného odstavu, přídavku Akomedu R a lipázy na užitkovost brojlerových králíků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2005-2005

Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2005-2006

Zabudování druhotných - funkčních vlastností do selekčních indexů a systému šlechtění

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2001-2004