×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

NEB

Hodnocení indikátorů NEB

Vztah obsahu a složení mastných kyselin v mléce k tělesné kondici a zdraví vybraných dojnic

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1443/2011/G4

Byly vypracovány celkem dvě prezentace charakterizující danou problematiku. První prezentace pojednává o fungování metabolismu dojnic v první fázi laktace a vlivech podílejících se na obsahu a složení mléčného tuku v relacích k tělesné kondici a zdraví dojnic. V této prezentaci jsou poměrně detailně popsány principy fungování metabolismu u dojnic v období záporné energetické bilance (NEB). Stěžejní částí této prezentace je hodnocení tělesné kondice, obsahu, resp. složení mastných kyselin a jejich vliv na reprodukci a zdraví dojnic. Druhá prezentace je zaměřena na odběr a praktické hodnocení vzorků mléka. V této prezentaci je popsán postup odběru vzorků, stanovování pevných složek mléka a stanovování obsahu a složení mastných kyselin v mléce.

Materiály v podobě prezentací jsou určeny k výuce předmětů zabývajících se problematikou chovu skotu v rámci odborných a praktických cvičení. Prezentace jsou určeny pro předměty vyučované katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR. Materiály mohou posloužit také i k individuálnímu studiu dané problematiky.

Řešitelé projektu děkují zemědělským podnikům a chovatelům za spolupráci, za možnost realizace projektu, poskytnuté údaje a možnost pořízení fotografických materiálů.

Ing. Jaromír Ducháček

Studijní materiály: