×
Katedra veterinárních disciplín
banner

Úvod

Katedra veterinárních disciplín zajišťuje výuku základních biologických předmětů v oborech morfologie a fyziologie zvířat pro bakalářské, magisterské i doktorské obory FAPPZ a FTZ. Dále zajišťuje pro FAPPZ výuku specializovaných předmětů zaměřených na problematiku biologie buňky, zoohygieny, prevence chorob zvířat, fyziologie a hygieny výživy a bioetiky. V souladu s výzkumným zaměřením katedry je velký prostor věnovaný problematice reprodukce zvířat. Katedra garantuje magisterský obor Reprodukční biotechnologie (FAPPZ). V rámci tohoto oboru i řady dalších oborů FAPPZ a FTZ katedra zajišťuje výuku porodnictví, reprodukční biologie a endokrinologie, managementu reprodukce,  reprodukčních biotechnologií. Pro FLD zajišťuje výuku předmětu Veterinární péče o zvěř.

Vědeckovýzkumná činnost katedry je orientována zejména na problematiku reprodukce hospodářských zvířat. Řešena jsou témata zaměřená jednak na studium savčích gamet, jednak na poruchy zdraví a reprodukce zvířat. V oblasti biologie gamet jsou výzkumná témata orientována na dynamickou mikromorfologii gamet a časných embryí, meiotické zrání a partenogenetickou aktivaci oocytů prasete, procesy spojené se stárnutím oocytů při kultivaci v in vitro podmínkách a možnosti jejich ovlivnění. V oblasti poruch zdraví a reprodukce jsou výzkumná témata orientována na problematiku ovariální aktivity a poruch reprodukčních funkcí krav v období post partum. Dále jsou na katedře řešena témata zaměřená na biologické účinky těžkých kovů a jejich reziduí a látek s estrogenními účinky. Patohistologická laboratoř katedry spolupracuje např. na studiu problematiky nádorového bujení nebo metabolické zátěže při restringované výživě.

Ve výzkumné oblasti spolupracuje katedra s řadou institucí tuzemských i zahraničních. Z tuzemských výzkumných ústavů to jsou zejména Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves; Biotechnologický ústav AV ČR, Praha; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov; Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno a Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha. Ze zahraničních univerzit spolupracuje s Université des Science et Technologies de Lille, Laboratoire de Biologie Du Développment (Francie) a Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia, Departamento de Fisiología Veterinaria (Španělsko).