×
Department of Water Resources and Environmental Modeling
banner

Publikace

Certified methodologies

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa počáteční retence, Map of initial retention capacity, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa pocret, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **HLAVÁČEK, J. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – HRADILEK, V. – MÁCA, P. – **MAXOVÁ, J. – **PTÁČNÍKOVÁ, L. – **ČUBA, P. – **ČUBA, P. – **VACEK, M. – **VACEK, M. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů, New technologies of water flow and reservoir batymetry to determine their storage capacities and to monitor the amount and dynamics of sediments, batymetry; sediments; echo sounder; erosion, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika batymetrie, Smlouva o využití výsledku - Lesy hl. m. Prahy; IČO: 45247650; smlouva uzavřena 1.12.2017, Metodika popisuje a vyčísluje náklady na pořízení a realizaci batymetrického měření. Je možné porovnat ekonomické aspekty jednotlivých metod a při realizaci batymetrického měření na konkrétní lokalitě vybrat nejvhodnější metodu dle příslušných parametrů (cena, plocha, předpokládaná hloubka nádrže aj.). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Vršní 1804/26, 182 00 Praha 8, 19.12.2017,

HRADILEK, V. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – HLAVÁČEK, J. – VYBÍRAL, T. Batymetrické měření pro stanovení množství a dynamiky sedimentů, Bathymetric measurements for determining the quantity and dynamics of sediments, Bathymetry; River Surveyor M9; water reservoir, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Batymetrie - Němčice, Specializovaná mapa s odborným obsahem jvyjadřující batymetrii vodní nádrže, Úspora finančních prostředků proti standardnímu zaměřování, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm, 182 11 Praha 8, osvědčením č. ZÚ-02296/2016-11001, 10.06.2016,

PECH, P. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – KAHUDA, D. – PASTUSZEK, F. Provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, Evaluation of short-term pumping tests at the real well , pumping test, real well, skin effect, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, zápoR, 50504/ENV/15, Vyhodnocování krátkodobých (cca 2-8 hodin) hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech. Určování stavu vrtu a sumárního koeficientu dodatečných odporů s možností vyhodnocení efektu regeneračního zásahu. , Uplaněním navrženého postupu při vyhodnocování hydrodynamických zkoušek dochází, díky podstatnému zkrácení zkoušky, k úsporám elektrické energie a snížení nároků na pracovní síly. Zpřesnění vyhodnocování zásob podzemních vod přináší značný ekonomický efekt. Při vyhodnocování stavu vrtu a možnosti stanovení vhodného okamžiku pro regeneraci vrtu, dochází k finančním úsporám spojených s vybudováním nových vrtů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha , 21.07.2015, 50504/ENV/15

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy, Geographic information systems to support crisis management and interconnection systems for automatic notification, GIS, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, met/roub001/2015, Povodňové události mají rozsáhlé dopady na životy a majetek postižených lidí. Jedná se však rovněž o katastrofu, která postihuje pouze některá území, a proti které je možné se v současné době bránit diverzifikací rizika na základě soukromoprávního pojištění. Na úrovni jednotlivce proto existují dostupné nástroje, které mu umožňují vyhnout se povodňovým rizikům nebo je zmírnit. Jedná se zejména o umístění majetkových hodnot mimo potenciálně záplavové území a komerční pojištění majetku proti povodně., Předkládaná metodika prezentuje alternativní přístup pro snížení povodňových škod, který vychází z aplikace tzv. preventivních opatření. Povodním nelze zamezit, lze pouze eliminovat jejich dopad. Metodický přístup je apriori zaměřen na eliminaci ztrát na životech občanů, snížení škod na životním prostředí (ekologické škody) a snížení škod na majetku (ekonomické škody)., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí (Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor ochrany vod), 18.12.2015, 91074/ENV/15

NOVÁK, P. – ROUB, R. – URBAN, F. – VYBÍRAL, T. – HEJDUK, T. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování, Use of hydrological measurements at schematization riverbeds for the needs of hydrodynamic models based on airborne laser scanning data, LLS, descharge, water flow, DMR, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, met/roub002/2015, Uvedený způsob tvorby geometrie do hydrodynamického modelu má požadovanou vypovídající hodnotu, která je výsledkem sloučení informace o hodnotě stanovených průtoků v době pořizování výškopisných dat metodou LLS se samotnými daty LLS. Postup zhotovení s využitím nástrojů GIS poskytuje dosažení požadované přesnosti, což dosud není možné dosáhnout dosavadními používanými metodami a podklady. Pokud bude standardně dodržena metodou LLS deklarovaná chyba výšky 0,18 m, pak tento postup podstatně zrychlí a zlevní predikci rozsahu záplavových území. Tam, kde jsou k dispozici povodí s měřenými profily (významné toky), bude tato metoda bezesporu přínosem. Přesnost popsaného způsobu tvorby geometrie do hydrodynamického modelu je závislá na deklarované chybě výšky 0,18 m. S rozvojem technologií pro snímání zemského povrchu bude zákonitě docházet i ke snižování této uvedené chyby. Tím se bude automaticky zvyšovat i přesnost uvedeného způsobu tvorby geometrie a také možnosti širšího rozšíření v praxi., Ekonomické aspekty studie lze nejlépe demonstrovat na pořizovacích nákladech vstupních dat DMT vč. jejich zpracování. Zásadní přínos metody získání DMT z LLS je pokrytí celého území ČR levnými, konzistentními (stejně kvalitními) a rychle dostupnými daty.Podrobné geodetické měření ve 3. třídě přesnosti (např. Technicko-provozní evidence toku), přímé měření i břehových hran, úrovně vodních hladin a příčných profilů v korytech - bez nutnosti doměření dalších dat: 400 tis. Kč. Přesné geodetické měření - pouze s měřením výškových bodů a významných povinných hran, (tj. hran, úrovně vodních hladin a další), bez měření příčných profilů v korytu - nutnost propojení s hydologickými dat: 290 tis. Kč. Výškopis získaný z LLS – DMR 5G (včetně preprocessingu a verifikace dat), automatický výpočet břehových hran - větší pracnost na propojení a úpravu dat zahloubeného koryt: 50 tis. Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.10.2015, ZÚ-03651/2015-11001

HRADILEK, V. – ROUB, R. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – VYBÍRAL, T. – HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu, Specialized maps of bathymetry measurements using echosounding, Capacity , sediments , water reservoir, Hracholusky, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Pro získání relevantních výsledků bylo použito echosounderu River Surveyor M9 osazeného na kayaku. Z přístroje, primárně určeného pro měření rychlosti proudění, jsou získávány bodové údaje o naměřené hloubce. Měřící sestava byla úspěšně testována s vysokou mírou přesnosti. V současné době probíhá testování způsobu sběru dat a jejich vyhodnocování, přičemž je kladen důraz na vytvoření co nejvěrnějšího digitálního modelu terénu dna z co nejmenšího soboru dat. Jedním z nejdůležitějších kroků při tvorbě DMR dna vodního toku / vodní nádrže je správná volba interpolační techniky. Při malém objemu dat je nejvhodnější využití univezálního krigingu se zahrnutím anizotropie. Výsledky získané pomocí zařízení echosounderu River Surveyor M9 byly srovnávány s GPS stanicí (Leica) vybavenou RTK a to fyzickým zaměřením dna teleskopickou výtyčkou. Výsledky srovnávacího měření jsou v dobré shodě dle korelačního koeficientu (0,998) a dle Nesh-Sutcliffova koeficientu účinnosti (0,993)., Vytvořená datová sada, popisující batymetrii dna vodní nádrže poskytuje relevantní podklad pro správce povodí z pohledu stanovení množství sedimentů / retenčních kapacit vodní nádrže a nabízí tak podklad pro rozhodovací činnost při správě povodí – následná identifikace pozemků, ze kterých je v důsledku vodní eroze primárně zanášena nádrž vodního díla, atd. Z pohledu uplatnění batymetrických přístupů při aplikaci na vodních tocích je uplatnění vázáno především pro získání kvalitních vstupních dat pro modelování povodňových jevů a stavů při využití hydrodynamických modelů. Právě vstupní data jsou určující pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku, v důsledku zpřístupnění kvalitního výškopisného podkladu (DMR 4G, DMR 5G) dojde k rozvoji povodňových analýz, což bude mít ve svém důsledku významný dopad na krizové řízení, včetně promítnutí do povodňových plánů obcí, ORP a krajů a dojde opět jako v případě územního plánování k eliminaci dopadů povodňových událostí na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dě, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.12.2015, ZÚ-04428/2015-11001

ROUB, R. – NYKL, L. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 1 (rastr hloubek – oblast soutoku vodních toků Berounka a Litavka), Map distressed properties 1 (grid of depths - the area of ??the confluence of Berounka and Litavka watercourses), flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, map/roub001/2015, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území., Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi,

ROUB, R. – NYKL, L. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 2 (rastr rychlostí – oblast soutoku vodních toku Berounka a Litavka), The map of endangered properties 2 (grid of speeds - the area of ??the confluence of Berounka and Litavka watercourses), flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, map/roub003/2015, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území., Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi,

NYKL, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 2 - rastr rychlostí, The map of endangered properties 2 - grids of flow rates, flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ohrožených nemovitostí 2, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi, 15.12.2014,

NYKL, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 1 - rastr hloubek, The map of endangered properties 1 – grid of depths, flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ohrožených nemovitostí 1, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi, 15.12.2014,

URBAN, F. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – REIL, A. – BUREŠ, L. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace, The synthetic map of watercourse and adjoining inundation area, geodetic surveying, aerial laser scanning, photogrammetry, flood, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Syntetická mapa vodního toku, Mapa, sestavená na podkladě syntézy dat z hydrologického měření a dat LLS vyjadřuje potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Důležitým ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Aplikací postupu tvorby map do praxe dojde k výrazné úspoře finančních prostředků za geodetické zaměření., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 , 02.12.2014,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vyhodnocení potenciální vodní retence a lokalizace vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Assessment of the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Retence - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 01/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický brook basin, operational anti-erosion measure; Rakovnický brook basin; Rainfall-Runoff model, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Scénáře PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 03/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Navrhované vodní nádrže a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, Water reservoirs; Flood wave transformation, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 02/2013

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Steady infiltration rates estimated for a Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Bohemian Forest; experimental catchment; infiltration map; mountain podzols; vegetation cover, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Infiltrace na povodí Modrava 2, Elektronická forma, formát pdf, zpracováno v prostředí ArcGis 9.3. a Microstation V8 XM Edition. , Jeden ze základních podkladů pro prostorově distribuované hydrologické modelování, využití například pro predikci odtoku z extrémních srážek a následné zmírnění povodňových škod., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

HOUDEK, K. – VACH, M. Zátěž zájmového území vlivem lokálních zdrojů tepelné energie a intenzity dopravy., The load of the area due to local sources of heat and traffic intensity., local resources , traffic intensity , 2011, DI - Znečištění a kontrola vzduchu, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Funkční změny krajiny-KH,MV, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. Především z hlediska rozvoje - podpory environmentálně šetrných zdrojů tepelné energie a koordinaci individuální dopravy v zájmové lokalitě. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vymezení hydrologicky nevhodných půd prostřednictvím potenciální vodní retence a lokalizací vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Definition of hydrological unsuitable soils by the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Půdy - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická s odpovídajícím komentářem a legendou, Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh scénářů organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal of operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický potok watershed, soil conservation, rainfall-runoff modeling, CN method, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Návrh scénářů PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Lokalizace navrhovaných vodních nádrží a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Localization of proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, flood wave transformation, retention, accumulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Navrhované nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Software

FICAJ, V. – PECH, P. – KUKAČKA, J. – KAHUDA, D. Fcal: softwarový nástroj pro kalibraci a interpretaci měřených dat, Fcal: software tool for calibration and interpretation of measurement data, Software; measurement evaluation; calibration;, 2021, XX - Nepřiřazeno, Fcal, TH04030492, měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, nejsou, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

**FUČÍK, P. – **HEJDUK, T. – **KAPIČKA, J. – **DUFFKOVÁ, R. – MARVAL, Š. – **TLAPÁKOVÁ, PH.D, M. – **ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – POLÁKOVÁ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. Automatické nástroje pro hodnocení erozního ohrožení, vnosu sedimentů a polutantů do vodních toků a nádrží na území Prahy – RAINTOOL, Automated tools for the assessment of erosion hazards, sediment and pollutant inputs to watercourses and reservoirs in Prague - RAINTOOL, , 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept III, 27-5668/2021-S; 30-5961/2021-S; SML 2021/324, Aplikace slouží k identifikaci lokalit se zvýšeným rizikem vzniku eroze a vnosu sedimentů do vodních toků a nádrží. Dále podporuje optimalizaci ochranného managementu zemědělských pozemků. V hydrologicky souvisejícím území hl. m. Prahy byla provedena kategorizace povodí různých měřítek z pohledu ohroženosti povrchovým odtokem, erozí a podpovrchovým odtokem, tj. převážně systémy zemědělského odvodnění. Dále jsou v aplikaci prezentovány dostupné situační výkresy melioračních staveb, včetně jejich prostorového rozložení. Aplikace dále obsahuje návrh systému opatření pro zvýšení retence vody na zemědělském půdním fondu či v jeho bezprostřední návaznosti a zlepšení jakosti vody. Jedná se o systém různých vzájemně provázaných typů opatření (organizační, agrotechnická, biotechnická) na úrovni subpovodí (50 – 200 ha) i konkrétních půdních bloků., Aplikace slouží jako podpora při rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu a prioritizace k přijímání a vyhodnocování opatření pro eliminaci dopadů jevů eroze, zejména na pozemcích ve vlastnictví či správě MHMP. Aplikace umožní navrhování optimalizované struktury a managementu zemědělských i jiných pozemků ve vlastnictví a správě MHMP (způsob hospodaření, tvar a velikost), návrh zpřístupnění a defragmentace zemědělské krajiny ve vazbě na pozemky MHMP (obnova polních cest a zeleně). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

ROUB, R. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – MARVAL, Š. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **FUČÍK, P. Geografické informační systémy pro management hydrologických krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy na území Prahy – RAINGIS, Geographical information systems for hydrological emergency management and their connection to automatic notification systems in Prague - RAINGIS, Rainwater; floods; WEB GIS; crisis management, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept II, 25-5663/2021-S, Aplikace slouží pro integrované řešení krizových hydrologických situací na vodních tocích území hl. m. Prahy. Důraz je kladen na rychlost a kvalitu informací z hlediska ochrany obyvatel, majetku a životního prostředí před účinky povodní. Aplikace umožňuje zobrazení konkrétní povodňové mapy na základě srážkového úhrnu, který pro danou lokalitu predikuje ČHMÚ nebo je aktuálně měřena na srážkoměrných stanicích. Na základě návrhové srážky dojde k určení adekvátního průtoku generovaného daným povodím. V aplikaci je vestavěna databáze obsahující podrobné datové sady předem vytvořených povodňových map a převodní tabulku mezi srážkovým úhrnem a odpovídajícím průtokem v korytě vodního toku. Pro každou návrhovou výšku srážky jsou generovány tři separátní průtoky, přičemž každý průtok zohledňuje rozdílné vláhové podmínky v daném povodí. Předcházející období je rozděleno na srážkově podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. Tento krok umožňuje detailně popsat reakci daného povodí (velikost průtoku) v závislosti na předpovězen, Aplikace umožní krizovému manažerovi detailně predikovat rozsah ohrožených objektů, infrastruktury a samotných obyvatel, s případným napojením na činnosti integrovaného záchranného systému. Dále zajistí zvýšení kvality hlásné a předpovědní povodňové služby, včetně zvýšení rychlosti a kvality distribuce informací v době povodně. , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**HEJDUK, T. – ROUB, R. – **FUČÍK, P. – MARVAL, Š. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – BUREŠ, L. – POLÁKOVÁ, L. – **SÍTKOVÁ, V. Interdisciplinární přístupy efektivního a bezpečného hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RAINSOFT, Interdisciplinary approaches for efficient and safe management of rainfall water on the territory of Prague RAINSOFT, Rainwater; urban hydrology; water seepage; WEB GIS, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept I, 26-5666/2021-S; 29-5960/2021-S; SML 2021/325, Aplikace slouží pro posuzování a návrhy konkrétních, variantních opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území. V aplikace RainSOFT jsou zohledňovány stavební, přírodní a morfologické charakteristiky území. Dále jsou reflektovány klimatické podmínky, zejména úhrny srážek včetně jejich intenzity. V souvislosti s těmito faktory je vyhodnocována aplikovatelnost navrhovaných opatření. RainSOFT úzce rozvíjejí současné principy Generelu odvodnění hl. m. Prahy, který řeší především efektivní využívání srážkové vody v místě dopadu, tj.: podpora vsakování vod na vhodných lokalitách, transformace odtoků epizodních vod, podpora samočistících procesů, opětovné použití srážkových vod jako vody užitkové, snížení objemu „splaškových“ vod vstupujících do kanalizace - přiváděných na ČOV., Interaktivní webová mapová aplikace bude sloužit pro rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu k navrhování opatření pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. Softwarový prostředek bude poskytovat relevantní podklady pro navazující projektovou činnost při návrhu nových či rekonstrukci stávajících systémů urbanizovaného odvodnění (hospodaření se srážkovou vodou). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

MÁCA, P. – HRADILEK, V. – STRNAD, F. – HANEL, M. – JAČKA, L. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. dHRUM, dHRUM, hydrological response unit; runoff; groundwater; interception; soil moisture; interception; snowmelt, evapotranspiration, 2021, XX - Nepřiřazeno, dHRUM, sml-003-2019-99-48, R balík, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 20 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

MÁCA, P. – STRNAD, F. – HRADILEK, V. – JAČKA, L. – MORAVEC, V. – VOKOUN, M. – HANEL, M. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Amalie - browser, Amalie - browser, soil data; groundwater levels; temperature; dendrometer, 2021, XX - Nepřiřazeno, Amalie browser, sml-003-2019-99-48, webová aplikace, shiny aplikace, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 10 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

KURÁŽ, M. Kinematix - Solver for kinematic wave equation and transport of solutes equation using least square finite element method, Kinematix - Solver for kinematic wave equation and transport of solutes equation using least square finite element method, kinematic wave; transport of solutes; convective dominant problem; real catchment topography, 2020, XX - Nepřiřazeno, Kinematix, 0, Zdrojové kódy programu v jazyce Fortran 2008 vcetne instrukci pro prekladac Makefile, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., Czech University of Life Sciences Prague, CZ604607, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HANEL, M. – **GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – MÁCA, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. – **ŠEBEK, O. Propojený model hydrologické a vodohospodářské bilance, Hydrological model for hydrological balance and management, hydrological model; water balance; water management, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, HAMR, 413/2017/O/17, Doplňková činnost byla realizovaná na základě smlouvy o dílo s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., celková cena 1 350 000 Kč, 1 115 702 Kč bez DPH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 000 2071, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BUREŠ, L. – ROUB, R. – MÁCA, P. – PECH, P. BathySol - ToolBox, BathySol - ToolBox, bathymetry; software; LIDAR; LLS; bed topography; ArcGIS, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, BathySol - ToolBox, ???, Zdrojové kódy funkci v programovcím jazyku Python, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., KVHEM, Fakulta životného prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HOLUB, J. Aplikace na vyhodnocení čerpacích zkoušek., Application for the evaluation of pumping tests., pumping test, skin effect, wellbore storage, pumping test analysis, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, RadFlow, http://radflow.cz, Aplikační software, Snížení nákladů spojených s provedení čerpací zkoušky a následného vyhodnocení., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. drutes-dd_adapt, drutes-dd_adapt, nonlinear coupled convection-diffusion-reaction equation, domain decomposition, adaptivity, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, DRUtES dd-adaptivity, http://www.drutes.org/src/drutes-dd_adapt.tgz, Výsledek je předkládán ve formě zdrojových kódů v jazyce Fortran 2003. Překlad zdrojových kódů je zcela automatizován pomocí vytvořeného Makefile. Program je vytvořen pro aktuální verze distribucí Linux s překladačem GCC a gfortran verze minimálně 4.9. Software je vydán jako tzv. opensource pod licencí GPL v3. Je tedy volně šiřitelný včetně svého zdrojového kódu., Program umožňuje efektivně řešit transportní úlohy v hydrodynamice porézního prostředí. V případě jeho produkčního nasazení umožňuje úspory na straně poplatků za licence komerčního software a zároveň energetické úspory minimalizací požadovaného výpočetního výkonu pro řešení rozsáhlých úloh., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – KURÁŽ, M. Web based configurator for DRUtES model, Web based configurator for DRUtES model, php interface, graphical user interface for high-performance computers, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, GUI Online Interface for DRUtES, http://drutes.org/src/dru_online.tgz, Jedná se online aplikaci, ke své instalaci vyžaduji systém s funkční instalací Apache serveru s aktivními PHP moduly., Aplikace umožňuje vzdálenou správu výpočtu řešení Richardsovy rovnice na tzv. high-performance systémech. V běžně používaných komerčních softwarech nemá alternativu. Pořizovací cena licence komerčních produktů s grafickým prostředí pro high-performance systémy zpravidla přesahuje částku 100.000Kč. Software je vydán jako tzv. opensource pod GPL v. 3 licencí., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BAŠTA, P. – PECH, P. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik, Software for the prevention and management of security risks, GIS, security forces, rescue forces, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, SW/ROUB001/2015, http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/, Nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. , Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jeho majetku., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. HBV EM 1.0, HBV EM 1.0, snow hydrology, energy balance, day-degree, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, HBV EM 1.0, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Matematický model, upřesnění množství sněhu a stavu zásob vody ve sněhové pokrývce v horských oblastech, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SZTURC, R. – ZÍT, J. – PEŠŤÁK, J. – PAVLÁSEK, J. Mobilní aplikace Laviny.info, Mobile application Laviny.info, Avalanche, snow, avalanche path, avalanche danger, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, Mobilní aplikace Laviny.info, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intergraph.avalanches, software - mobilní aplikace, Podrobné informace o lavinovém nebezpečí v horských oblastech ČR. Snížení ohrožení osob., Intergraph CS s.r.o., 44796650, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

URBAN, F. – ROUB, R. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. CroSolver_ToolBox, CroSolver_ToolBox, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, ArcGIS, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver_ToolBox, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk Python, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. – ROUB, R. – PECH, P. – HEJDUK, T. CroSolver, CroSolver, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, R programming language, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk R, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – PECH, P. RadFlow, RadFlow, well, real well, skin effect, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, RadFlow, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Program v jazyku Java, autorizovaný software, freeware, Zefektivnění vyhodnocení hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, snížení nákladů na čerpací zkoušky, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MARTÍNKOVÁ, M. WADI, WADI, strategy game, hydrological cycle, dry spell, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, WADI - strategy game, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#sucho , software byl vydán pod GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verze 3. Podrobnosti jsou popsány na http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, Simulační hra je určena jako nástroj pro zlepšování připravenosti státní správy a samosprávy i řadových občanů na situace sucha a nedostatku vody. Vhodně vyškolení pracovníci na rozhodovacích pozicích a poučení občané jsou klíčovým faktorem pro minimalizaci ztrát při zvládaní živelných pohrom., KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. BalDa, BalDa, data balancing, k-nearest neighbour, modelling, time series, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, BalDa, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Autorizovaný software, freeware, open source, kontakt: havlicekv@fzp.czu.cz, Snížení nákladů spojených s aplikací hydrologických datově orientovaných modelů, spolu se zvýšením jejich účinnosti., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. CRITMOD, CRITMOD, model efficency, hydrological criterion, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CRITMOD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj pro hydrologické indexy, KVHEM, FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO beta, PSO beta, particle swarm optimisation, optimization, Beta distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 102, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Prazea, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO gama, PSO gama, particle swarm optimisation, optimization, gamma distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 103, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. ANN - Time series prediction using Artificial Neural Network, ANN - Time series prediction using Artificial Neural Network, artificial neural networks; prediction; time series, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, ANN_v2012, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#ANN, Aplikace napsaná v programovacím jazyce Pascal (prostředí Delphi) včetně uživatelského rozhraní. Kompilovaná verze je určena pro OS Windows. , Přínosem softwaru je zásadní zjednodušení postupu hydrologické predikce pomocí umělých neuronových sítí. , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. PMI Estimator, PMI Estimator, partial mutual information; entropy; bootstrap, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, PMIEv2012, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#PMIE, Aplikace napsaná v programovacím jazyce Pascal (prostředí Delphi) včetně uživatelského rozhraní. Kompilovaná verze je určena pro OS Windows. , Hlavním přínosem je zásadní zrychlení práce při výběru signifikantních vysvětlujících proměnných oproti klasickému přístupu postupného testování, při kterém je nezbytné opakovaně trénovat neuronovou síť , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. hydrologický model CKSOM1, Hydrological model CKSOM1, conceptual model, model calibration, sensitivity analisis,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CKSOM1, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. ASVH, ASVH, hydrological droughts, recession, falling limb of hydrograph, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 104, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, zdrojový kód, spustitelný software pod OS linux, Snížení nákladů při analýze sestupných větví hydrogramů, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – HAVLÍČEK, V. 1-2-HyModResMax5P, 1-2-HyModResMax5P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 1-2-HyModResMax5P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. HyModPar9P, HyModPar9P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, HyModPar9P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KAJTÁROVÁ, V. – MÁCA, P. – PECH, P. SUD - Simulation of Unsteady Drainage, SUD - Simulation of Unsteady Drainage, groundwater flow, separation of variables, Runge-Kutta, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, SUD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, autorizovaný software, možnosti simulace hloubky hladiny podzemní vody a jejího odtoku z drenážního systému umožňují optimalizaci využití zemědělských pozemků, sportovišť i skládek odpadních vod, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. Invers_shluk, Invers_shluk, ungauged catchment, catchment descriptor, cluster analysis, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Invers_shluk, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené s odhadem zájmových charakteristik (např. parametrů modelu či specifických průtoků) na nepozorovaných povodích., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. SORD!, SORD!, genetic programming, rainfall-runoff modelling, evolutionary computing, evolutionary algorithms, runoff prediction, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, SORD!, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Autorizovaný software, freeware, open source, kontakt: havlicekv@fzp.czu.cz, Snížení nákladů spojených s aplikací hydrologických black-boxových modelů., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. vgSCDE, vgSCDE, shuffled complex evolution, distributed computing, differential evolution, 2011, JC - Počítačový hardware a software, vgSCDE, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem parametrů hydrologických modelů., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BAŠTA, P. Program Gorint, Gorint Programm, grid, raster, spatial interpolation, kriging, inverse distance weighting, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Gorint 1.06, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html - záložka programu Gorint, Autoriz. SW - skript v programovacím jazyce R. Pro jeho využití je potřeba mít instalovánu konzoli R (The R Project for Statistical Computing), kterou lze volně stáhnout např. z adresy: http://mirrors.softliste.de/cran/. Více informací viz dokumentace., Software je freeware (a opensource), zatímco jiné programy s podporou interpolačních funkcí jsou obvykle komerční (např. GS+, Isatis, Esri ArcGIS Desktop), Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. PONS-train-II, PONS-train-II, feedforward neural network, scaled conjugate gradient, gradient descent, regularization, ensemble simulation, 2011, JC - Počítačový hardware a software, PONS-train-II, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s aplikací modelů založených na teorii MLP., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. RaRuPro, RaRuPro, flodd, rainfall, runoff, hydrograph, hyetograph, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, RaRuPro, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem charakteristik povodňových vln., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ETO - Pan evaporation method prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

STEHFEST prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Radek Roub, Ph.D., 2010

EVAPOTRANS prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2010

SEBRM Ing. Petr Máca, Ph.D., 2010

RainCorCoef Ing. Petr Máca, Ph.D., 2010

DRUGUI - Graphical User Interface Preprocessor and Postprocessor for the DRUtES finite element code based on DISLIN library Ing. Michal Kuráž, Ing. Vojtěch Havlíček, 2010

SReFTraS 1.0 Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

PECH, P. FiltIII - řešení průsaků pomocí konformního zobrazení, FiltIII - leakage solution using conformal mapping, Seepage, Conformal Transformation, Complex Potential, Velocity Field, 2008, DA - Hydrologie a limnologie, FiltIII, http://klobouk.fsv.cvut.cz/~kvhem/vyzkum/software/, Počítačový program vyvinutý v rámci řešení projektu NAZV 1G46040, , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – HORÁČEK, S. PONS - Predikce Odtoku Neuronovými Sítěmi, PONS - Prediction of Outflow with Neural network Systems, neural networks, multilayer perceptron, hydrological forecasting model, multi criterion calibration, 2008, DA - Hydrologie a limnologie, PONS, http://klobouk.fsv.cvut.cz/~kvhem/vyzkum/software/, Počítačový program vyvinutý v rámci řešení projektu NAZV 1G46040, , KVHEM, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Research report containing classified information

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. – **VOREL, I. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – KRAVKA, M. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **KVÍTEK, T. Zásady rozhodování zemědělce při realizaci krajinných opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+ . Praha: , 2021, 10s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – **KULHAVÝ, CSC., d. – HANEL, M. – KINCL, D. Zásady pro nastavení podpory krajinných opatření z veřejných dotací (s důrazem na sektor MŽP). Praha: MŽP, 2021, 23s. ISBN: ,

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra. Praha: FŽP ČZU, 2015, 225s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 215s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje . Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánu dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

Other results

MARVAL, Š. – ROUB, R. – **TOMEK, M. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Vývoj hydrologické situace v ČR z pohledu optimalizace hydroenergetického potenciálu pro vodní elektrárny s výkonem do 5 kW (Poster). 2022, .

**ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Stanovení hydroenergetického potenciálu "Pico-Hydropower" v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR. 2022, .

MARVAL, Š. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – **TOMEK, M. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Hydroenergetický potenciál drobných vodních toků na území ČR. 2022, Marval, Š., Roub, R., Hejduk, T., Tomek, M., Bureš, L., Štich, M. (2022): Hydroenergetický potenciál drobných vodních toků na území ČR. Příspěvek na konferenci. In: Sborník z konference Vodní toky 2022, Hradec Králové, 31.5.-1.6.2022, s. 128-132. ISBN 978-80-7458-135-9.

**KOPP, J. – **VOGT, D. – BUREŠ, L. – **HEJDUK, T. – **JEŽEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š.Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. 2022, Kopp, J., Vogt, D., Bureš, L., Hejduk, T., Ježek, J., Roub, R., Marval, Š. (2022): Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. Poster. 25. kongres ČGS a 18. kongres SGS (In: Sborník abstraktů, 6.–8.9.2022, Olomouc, s. 85-86). DOI: 10.5507/prf.22.24461786. ISBN 978-80-244-6178-6 (online: iPDF).

**HEJDUK, T. – **KOPP, J. – MARVAL, Š. – **JEŽEK, J. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – **URBAN, F.Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území (Poster). 2022, Hejduk, T., Kopp, J., Marval, Š., Ježek, J., Roub, R., Bureš, L., Urban, F. (2022): Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Poster. Konference Životní prostředí - prostředí pro život (In: Sborník abstraktů, 12.-14.9.2022, Cenia Praha, s. 114-115). ISBN 978-80-7674-053-2 (tištěná verze), 978-80-7674-054-9 (elektronická verze)..

KUŽELKOVÁ, M. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – HRADILEK, V.Effect of different tree species on soil moisture and temperature. Early-stage view of continuous forest soil regime monitoring. 2022, Kuželková, M., Jačka, L., Kovář, M., and Hradilek, V.: Effect of different tree species on soil moisture and temperature. Early-stage view of continuous forest soil regime monitoring., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-7678, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-7678, 2022. .

KUŽELKOVÁ, M. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – HRADILEK, V. – KOMÁREK, J. – KLÁPŠTĚ, P. – MORAVEC, D. – MÁCA, P.Vliv buku, smrku a modřínu na vlhkostní a teplotní režim lesní půdy – první rok monitoringu monokulturních porostů na lokalitě Amálie. 2022, In: Neudertová Hellebrandová, K. (ed.), 2022. Lesnická hydrologie - věda a praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i, Jíloviště-Strandy, 25 str., Sborník abstraktů z odborné konference, Kouty, 15.-16. 9. 2022.

**FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – **ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 2021, Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š., Zajíček, A., Bureš, L., Pavlíčková, L., Sychová P. (2021): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 14. Bienální konference CZWA (In: Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021), 22.–24. září 2021, Litomyšl, s. 411-416. Příspěvek. ISBN 978-80-11-00385-2.

**ZAJÍČEK, A. – **FUČÍK, P. – ROUB, R.Odborný seminář projektu Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RainPRAGUE. 2021, Zajíček, A., Fučík, P., Roub, R. (2021): Odborný seminář projektu Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RainPRAGUE. Online, 16.12.2021..

**HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – **ZROSTLÍK, Š.Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. 2021, HEJDUKOVÁ, P., HEJDUK, T., ROUB, R., SYCHOVÁ, P., ZROSTLÍK, Š. (2021): Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. Moderní obec 27(10): 32-33. ISSN 1211-0507..

**HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š.Jak na pitnou vodu nejen v malých obcích. 2021, HEJDUKOVÁ, P., HEJDUK, T., ROUB, R., ZROSTLÍK, Š. (2021): Jak na pitnou vodu nejen v malých obcích. Moderní obec 27(11): 40. ISSN 1211-0507..

**HEJDUKOVÁ, P. – MARVAL, Š. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – SYCHOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **MIČUDOVÁ, K. – BUREŠ, L.Jak na pitnou vodu?. 2021, HEJDUKOVÁ, P., MARVAL, Š., ROUB, R., ZROSTLÍK, Š., KOPP, J., HEJDUK, T., SYCHOVÁ, P., KUREKOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L., MIČUDOVÁ, K., BUREŠ, L.: (2021): Jak na pitnou vodu? Brožura, medializační kampaň. 32 s. ISBN 978-80-88323-69-3 (tištěná) a 978-80-88323-70-9 (PDF). .

**KUREKOVÁ, L. – **HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š.Socio-ekonomické aspekty zajištění dostupnosti pitné vody v malých obcích ČR pohledem dvou dotazníkových šetření. 2021, Kureková, L., Hejduková, P., Hejduk, T., Roub, R., Zrostlík, Š. (2021): Socio-ekonomické aspekty zajištění dostupnosti pitné vody v malých obcích ČR pohledem dvou dotazníkových šetření. 14. Bienální konference CZWA (In: Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021), 22.–24. září 2021, Litomyšl, s. 569-572. Příspěvek. ISBN 978-80-11-00385-2.

JAČKA, L. – WALMSLEY, A. – **FROUZ, J.Do different tree species have different effects on infiltration and preferential flow? A case study from clayey spoil heap. 2021, Jačka L., Walmsley A., Frouz J., 2021. Do different tree species have different effects on infiltration and preferential flow? A case study from clayey spoil heap. In: Frouz J., Gerwin W., Pietrzykowski M. (eds.), Book of abstracts from 3rd International Conference Forest and Landscape Restoration of Post-mining Sites held 3. - 6.6.2021 in Prague: 42 s. ISBN 978-80-87076-26-2. .

**ZAJÍČEK, A. – **FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. 2020, Zajíček, A., Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š. (2020): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy, Výroční konference České geografické společnosti - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Sborník abstraktů z Výroční konference ČGS, 8. –10. září 2020, Plzeň..

**KUREKOVÁ, L. – **HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – **CÖLBA, M. – ROUB, R.Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey. . 2020, .

**HEJDUKOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – ROUB, R.Závěry dotazníkového šetření: pohled starostů malých obcí na zásobování pitnou vodou. 2020, .

MARVAL, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T.Socio-ekonomické aspekty zásobování obyvatelstva malých obcí pitnou vodou. 2020, .

BEŠŤÁKOVÁ, Z.; idPublikace = 81770; Název: Conditional probabilities of transition from arid to humid environment and vice versa in Europe during the period 1766 -2015-- Neexistuje podtyp publikace --

JAČKA, L. – **VALTERA, M. – JURAS, R. – **DEUTSCHER, J. – **HEMR, O. – PAVLÁSEK, J.Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. 2020, Jačka L., Valtera M., Juras R., Deutscher J., Hemr O., Pavlásek J. 2020. Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. In: Balková M., Kučera A., Samec P. (eds.), Dny o Zemi …o půdě a krajině. Mendelova univerzita v Brně: 155 s. ISBN (print) 978-80-7509-766-8, ISBN (online) 978-80-7509-767-5. .

JURAS, R. – BLÖCHER, J. – **JENÍČEK, M. – MARKONIS, I. – **LEDVINKA, O.Protective function of the snowpack during rain-on-snow events. 2020, Table of content Conference Program Overview ..................................................................................................................... 6 Abstracts of the conference ........................................................................................................................ 14 Snow Remote Sensing ................................................................................................................................ 15 Session 1: Snow cover dynamics - temporal and spatial variability ........................................................... 15 Session 2: Snow cover dynamics- temporal and spatial variability ............................................................ 18 Poster session: Snow remote sensing & experimental research ................................................................ 23 Session 3: Remote Sensing of Snow Properties .......................................................................................... 34 Session 4: Remote Sensing of Snow Properties .......................................................................................... 39 Snow Hydrology and Modelling ................................................................................................................. 43 Session 1: Progress in simulating snow processes and model evaluation.................................................. 44 Session 2: Progress in simulating snow processes and model evaluation.................................................. 50 Poster session – Progress in simulating snow processes and model evaluation & Snow-Atmosphere Interface ...................................................................................................................................................... 55 Session 3: Cryospheric processes - observations and modelling ................................................................ 67 Session 4: Snow in semi-arid environment ................................................................................................. 71 Snow-Atmosphere Interface ...................................................................................................................... 74 Session 1: Prediction of snow melt and run-off .......................................................................................... 75 Session 2: Prediction of snow melt and run-off .......................................................................................... 80 Session 3: Climate change, snow conditions and water supply ................................................................. 85 Session 4: Climate change, snow conditions and water supply ................................................................. 90.

JURAS, R. – **VYSTAVNA, Y. – **HNILICOVÁ, S.Disturbed forest affects the hydrological processes in a small mountain catchment. 2020, .

SOUČKOVÁ, M. – JURAS, R.Mapping snow avalanche releases by unmanned aerial vehicles (UAV) in Krkonoše mountain range - the Czech Republic. 2020, .

JURAS, R. – BLÖCHER, J. – **JENÍČEK, M. – MARKONIS, I. – **LEDVINKA, O.How can rain-on-snow events contribute to the stream runoff. 2020, .