×
Department of Water Resources and Environmental Modeling
banner

Granty

Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDrought

Grantová agentura ČR, Ing. Oldřich Rakovec, Ph.D., 2023-2025

Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 380 “Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže – 2. etapa“

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2023-2028

Vlny veder jako třírozměrné jevy

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., 2023-2025

Evaluation of degradation behaviour of PPCPs in aquatic environment: Acesulfame-K and Oxypurinol as investigated contaminants

GA FZP, Ing. Maria Mursaikova, 2022-2023

Vliv vybraných dřevin na infiltrační schopnosti

GA FZP, Ing. Marta Kuželková, 2022-2023

Novel synthesis technique and modeling of banana peel composite for adsorption of Cu2 +

GA FZP, Nayan Kumar, M.Sc., 2022-2023

Estimation of tropical oceanic precipitation: A multi-datasets approach

GA FZP, MSc. Rajani Kumar Pradhan, MSc., 2022-2023

Kilometre-Sized Flows on Mars: Controlling Factors and Geomorphology

GA FZP, Mgr. Vojtěch Cuřín, 2022-2023

Assessment of intensification in regional hydrological cycle inferred from paleolake records in central Europe

GA FZP, Shailendra Pratap, 2022-2023

Reconstruction of high-resolution glaciers mass balance over the alps using machine learning regressionfrom 1951- 2021

GA FZP, Ujjwal Singh, 2022-2023

Software pro vyhodnocení hydrodynamických zkoušek

GA FZP, Ing. Václav Ficaj, 2022-2023

Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D., 2022-2026

Stanovení hydroenergetického potenciálu aplikace „Pico-Hydropower“ v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2022-2025

Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnosti

Grantová agentura ČR, Mgr. Aleš Urban, Ph.D., 2022-2024

Říční kulturní krajina Jizery od mezolitu do raného středověku ve světle archeologických pramenů a hydrologických dat

Grantová agentura ČR, Ing. Václav Hradilek, 2022-2024

Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2022-2023

Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., 2022-2024

Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2021-2023

Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2021-2023

Investigation of precipitation variability in response to multi-decadal fluctuations in temperature and oceanic circulation

GA FZP, Shailendra Pratap, 2021-2022

Automatic Segmentation of Fluvial Valleys from SAR Imagery

GA FZP, Mgr. Vojtěch Cuřín, 2021-2022

Performance evaluation of GPM IMERG precipitation over the tropical oceans

GA FZP, MSc. Rajani Kumar Pradhan, MSc., 2021-2022

Response Time of Agricultural Ecosystems to Flash Droughts

GA FZP, Akif Rahim, 2021-2022

Reconstruction of Europe Continent Runoff Using using ML and Ensemble of ML from 1500- 2000

GA FZP, Ujjwal Singh, 2021-2022

Assessment of drought types in CMIP6 climate model simulations

GA FZP, Sadaf Nasreen, MSc., 2021-2022

Vliv vybraných dřevin na teplotní, vlhkostní a retenční charakteristiky lesní půdy

GA FZP, Ing. Marta Kuželková, 2021-2022

Analýza vlastností umělého sněhu a predikce vlivů na životní prostředí v lokalitě umělého zasněžování

GA FZP, Ing. Kryštof Dytrt, 2021-2022

Polární prach a jeho role při klimatických změnách

Grantová agentura ČR, Mgr. Pavla Dagsson Waldhauserová, Ph.D., 2020-2022

Utility and risk of irrigation over the Czech Republic in changing climate

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2020-2024

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2020-2026

Small groundwater wells rehabilitation apparatus

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2020-2023

Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2020-2022

SyntetiCká a srovnávací Hydrologie zEmě, MArsu a TitAnu (SCHEMATA)

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D., 2020-2022

GA FZP, Mgr. Markéta Součková, 2020-2021

Reconstruction of 500 years European continental surface runoff using ensemble of selected machine learning models.

GA FZP, Ujjwal Singh, 2020-2021

GA FZP, Ing. Zuzana Bešťáková, 2020-2021

On the value of paleoclimatic reconstruction for drought assessment

GA FZP, Sadaf Nasreen, MSc., 2020-2021

A review and synthesis of GPM products efficiency: A global perspective

GA FZP, MSc. Rajani Kumar Pradhan, MSc., 2020-2021

GA FZP, Ing. Jakub Burket, 2020-2021

Analyzing Urban Heat Island Effect in Prague in Changing Climate Using Regional Climate Model

GA FZP, Ing. Tugba Dogan, 2020-2021

Investigation of extreme states in Earth's global hydrological cycle

GA FZP, Shailendra Pratap, 2020-2021

AgriClima – Vývoj inovativních klimatických systémů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2022

Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water (boDEREC-CE)

Evropská komise, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2022

Podpora studentů ve výzkumu hydroklimatických věd

GA FZP, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2020

Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE

Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2019-2021

XEROS: Extrémní evropská sucha - Vícemodelová syntéza minulých, současných a budoucích událostí

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2021

INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2019-2020

Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu

Technologická agentura ČR, Ing. Filip Strnad, Ph.D., 2019-2021

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2019-2021

Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2022

Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování

Technologická agentura ČR, Ing. Lenka Pavlíčková, Ph.D., 2018-2019

Experimental investigation and mathematical modeling of hydraulic properties of snowpacks

GA FZP, Dr. Ing. Johanna Ruth Thomson, 2018-2020

Modelování vodní bilance na nepozorovaných povodích s využitím fyzickogeografické podobnosti a multiobjektivního přístupu

GA FZP, Ing. Petr Pavlík, 2018-2020

Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro podmínky ČR

Technologická agentura ČR, Ing. Petr Bašta, 2018-2019

Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.

GA FAPPZ, Dipl.-Geoökol. Michael Hofbauer, 2017-2018

ULTRA - Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2017-2020

The evaluation of adaptation measures on the climate change with an emphasis on drought occurence

GA FZP, Ing. Vojtěch Moravec, Ph.D., 2017-2019

Modelling of snow deposits in the mountainous areas

GA FZP, 2017-2019

The impact assessment of mineral and organic substances application on hydrophysical soil properties

GA FZP, Ing. Martin Kovář, 2017-2019

Soil moisture and runoff droughts in a changing climate

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2016-2018

Analysis of selected estimation methods of river bathymetry

GA FZP, Ing. Luděk Bureš, Ph.D., 2016-2017

Statistical models for drought indicators

GA FZP, Ing. Filip Strnad, Ph.D., 2016-2018

Use of remote sensing in conceptual hydrological models

GA FZP, Ing. Eva Melišová, 2016-2017

Verification ensemble forecasts precipitation by model ALADIN-LAEF

GA FZP, Ing. Martin Vokoun, Ph.D., 2016-2017

Bathymetry systems of small water reservoirs in the basin Sareckem-Litovický stream

GA FZP, Ing. Petr Bašta, 2015-2015

Distribution of snow in mountainous areas

GA FZP, Mgr. Vojtěch Tryzna, 2015-2017

Verification ensemble precipitation forecast of model ALADIN

GA FZP, Ing. Martin Vokoun, Ph.D., 2015-2015

Experimental determination of Mannin's ragged agent for the use of hydro-dynamic models§ calibration using

GA FZP, Ing. Luděk Bureš, Ph.D., 2014-2014

Analysis of basic runoff

GA FZP, Ing. Tereza Vrbová, 2014-2014

Matematical and physical modelint of rainfall current in snow cover

GA FZP, Ing. Jiří Holub, 2014-2014

Regional frequency analysis aplication and L-moment method for rainfall erosion effect evaluation

GA FZP, Ing. Alena Pavlásková, 2014-2014

Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., 2014-2017

Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2014-2017

Modelování hydrodynamické zkoušky na reálných vrtech

GA FZP, Ing. Jiří Holub, 2013-2013

Vyhodnocení vlivu klimatické změny na vysoké průtoky v povodích

GA FZP, Mgr. Marta Martínková, Ph.D., 2013-2013

Trendy krátkodobých významných srážkových úhrnů na území ČR

GA FZP, Ing. Alena Pavlásková, 2013-2013

Analýza vlivu kvality výškopisných dat na hydrologické charakteristiky povodí

GA FZP, Ing. Štěpán Vizina, 2013-2013

Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2013-2015

Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2013-2015

Method of an adaptive domain decomposition for solving Richards equation problems in a porous medium with contrastive hydraulic properties

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D., 2013-2015

Identifikace a porovnání parametrů řídících konstitučních vztahů výtokových křivek vybraných povodí ČR

GA FZP, Ing. Adam Beran, 2013-2013

Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR 

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2012-2015

Využití hydrologických měření při schematizaci koryt

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2012-2015

Comparison of methods for determining saturated hydraulic conductivity - a case study of mountain podzolic soils

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2012-2012

Modeling runoff from snow by rain simulation

GA FZP, Ing. Roman Juras, Ph.D., 2012-2012

Identification of sources and transport paths of selected elements linked in aerosol particles

GA FZP, Ing. Eva Najnarová, 2012-2012

Revitalization of streams and floodplains in the watershed Rakovnický potok and their impact on the flow conditions

GA FZP, Ing. Miroslav Pácl, 2012-2012

Using experimental flow measurements for calibration and verification of a mathematical model of a basin Modrava

GA FZP, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2012-2012

Analysis of the characteristics of the basin using a geographic information system - GIS and comparison of their dependence

GA FZP, Ing. Štěpán Vizina, 2012-2012

Modeling infiltration of bedded podzol soil profile in the central part of the Sumava National Park

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2011-2011

Refinement of the curve in the closure density profile of basin Modrava 1

GA FZP, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2011-2011

A distributed approach of rainfall-runoff modeling and technical assessment of the erosion control measures effectiveness during the flooding in the Rakovnický stream basin

GA FZP, Ing. Adam Vizina, Ph.D., 2011-2011

Vodní retence sněhu v klimatických podmínkách České republiky

CIGA, Ing. Roman Juras, Ph.D., 2010-2011

Assessment of snowpack square distribution on Stříbrný hřbet ridge using GPS

GA FZP, Ing. Roman Juras, Ph.D., 2010-2010

Comparison of the soil infiltration capacity in areas with different forest management of the bark beetle calamity in Šumava National Park

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2010-2010

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky

Ministerstvo vnitra ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2010-2014

Elimination of climate change impacts by increasing of storage capacity in the Rakovnicky brook basin (case study)

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2009-2011

Význam hub a aktinomycet pro rozklad odumřelé rostlinné hmoty v ekosystémech kontaminovaných těžkými kovy

Akademie věd ČR, doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D., 2009-2013

The data preparation of spatially distributed hydrological model

GA FZP, Ing. Aleš Balvín, 2009-2009

Digital terrain model of the basin Modrava 2 a Horní Němčice

GA FZP, Ing. Petr Bašta, 2009-2009

Application of nelinear regime switching autoregressive models for runoff analysis and forecast

GA FZP, Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D., 2009-2009

Estimation of infiltration parametres on Modrava 2 catchement

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2009-2009

The historical rainfall series

GA FZP, Ing. Lenka Pavlíčková, Ph.D., 2009-2009

Linking of mathematical model of hydrological balance with water balance model

GA FZP, Ing. Adam Vizina, Ph.D., 2009-2009

The application of chosen black box models for short term runoff prediction

GA FZP, Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D., 2008-2008

Study of the transport trajectories of selected elements in the atmosphere

GA FZP, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2008-2008

Soil forming process in naturally developing fir-beech primeval forest

CIGA, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2007-2008

Modelování srážko - odtokového procesu na malých povodích

GA FLE, Ing. Martin Heřmanovský, Ph.D., 2007-2007

Analýza srážkoodtokových událostí na malých povodích

GA FLE, Ing. Stanislav Horáček, Ph.D., 2007-2007

Biogeodynamika prvků skupiny železa v prostředí lesního ekosystému

GA FLE, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2007-2007

Comparation of biogeochemical Mn, Fe, Ni (Co) cycles in experimental river basin Lesní stream environment at Černokostelecko

GA FLE, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2005-2006

Monitoring and evaluation of extreme runoff condition in the catchments of small streams, focused on prevention and mitigation of flood damages

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., 2004-2008

Počítačová učebna informatiky a hydroinformatických výpočtů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2004-2004