×
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
banner

Granty

Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDrought

Grantová agentura ČR, Ing. Oldřich Rakovec, Ph.D., 2023-2025

Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení do programu 129 380 “Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže – 2. etapa“

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2023-2028

Vlny veder jako třírozměrné jevy

Grantová agentura ČR, doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., 2023-2025

Evaluation of degradation behaviour of PPCPs in aquatic environment: Acesulfame-K and Oxypurinol as investigated contaminants

GA FZP, Ing. Maria Mursaikova, 2022-2023

Vliv vybraných dřevin na infiltrační schopnosti

GA FZP, Ing. Marta Kuželková, 2022-2023

Novel synthesis technique and modeling of banana peel composite for adsorption of Cu2 +

GA FZP, Nayan Kumar, M.Sc., 2022-2023

Estimation of tropical oceanic precipitation: A multi-datasets approach

GA FZP, MSc. Rajani Kumar Pradhan, MSc., 2022-2023

Kilometre-Sized Flows on Mars: Controlling Factors and Geomorphology

GA FZP, Mgr. Vojtěch Cuřín, 2022-2023

Assessment of intensification in regional hydrological cycle inferred from paleolake records in central Europe

GA FZP, Shailendra Pratap, 2022-2023

Reconstruction of high-resolution glaciers mass balance over the alps using machine learning regressionfrom 1951- 2021

GA FZP, Ujjwal Singh, 2022-2023

Software pro vyhodnocení hydrodynamických zkoušek

GA FZP, Ing. Václav Ficaj, 2022-2023

Vyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cyklu

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D., 2022-2026

Stanovení hydroenergetického potenciálu aplikace „Pico-Hydropower“ v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2022-2025

Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnosti

Grantová agentura ČR, Mgr. Aleš Urban, Ph.D., 2022-2024

Říční kulturní krajina Jizery od mezolitu do raného středověku ve světle archeologických pramenů a hydrologických dat

Grantová agentura ČR, Ing. Václav Hradilek, 2022-2024

Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2022-2023

Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., 2022-2024

Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2021-2023

Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2021-2023

Investigation of precipitation variability in response to multi-decadal fluctuations in temperature and oceanic circulation

GA FZP, Shailendra Pratap, 2021-2022

Automatic Segmentation of Fluvial Valleys from SAR Imagery

GA FZP, Mgr. Vojtěch Cuřín, 2021-2022

Performance evaluation of GPM IMERG precipitation over the tropical oceans

GA FZP, MSc. Rajani Kumar Pradhan, MSc., 2021-2022

Response Time of Agricultural Ecosystems to Flash Droughts

GA FZP, Akif Rahim, 2021-2022

Reconstruction of Europe Continent Runoff Using using ML and Ensemble of ML from 1500- 2000

GA FZP, Ujjwal Singh, 2021-2022

Assessment of drought types in CMIP6 climate model simulations

GA FZP, Sadaf Nasreen, 2021-2022

Vliv vybraných dřevin na teplotní, vlhkostní a retenční charakteristiky lesní půdy

GA FZP, Ing. Marta Kuželková, 2021-2022

Analýza vlastností umělého sněhu a predikce vlivů na životní prostředí v lokalitě umělého zasněžování

GA FZP, Ing. Kryštof Dytrt, 2021-2022

Polární prach a jeho role při klimatických změnách

Grantová agentura ČR, Mgr. Pavla Dagsson Waldhauserová, Ph.D., 2020-2022

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2020-2024

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2020-2026

Malá regenerační souprava MARS

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2020-2023

Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2020-2022

SyntetiCká a srovnávací Hydrologie zEmě, MArsu a TitAnu (SCHEMATA)

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Mgr. Ioannis Markonis, Ph.D., 2020-2022

Lavinové ohrožení v Krkonoších a zpřesnění metod sběru sněhových dat

GA FZP, Mgr. Markéta Součková, 2020-2021

Reconstruction of 500 years European continental surface runoff using ensemble of selected machine learning models.

GA FZP, Ujjwal Singh, 2020-2021

Podmíněné pravděpodobnosti přechodu z suchého do vlhkého prostředí a naopak v Evropě v období 1766–2015

GA FZP, Ing. Zuzana Bešťáková, 2020-2021

On the value of paleoclimatic reconstruction for drought assessment

GA FZP, Sadaf Nasreen, 2020-2021

A review and synthesis of GPM products efficiency: A global perspective

GA FZP, MSc. Rajani Kumar Pradhan, MSc., 2020-2021

Kvalita vody a účinnost přírodního čištění vody ve vybraných biotopových koupalištích ČR

GA FZP, Ing. Jakub Burket, 2020-2021

Analyzing Urban Heat Island Effect in Prague in Changing Climate Using Regional Climate Model

GA FZP, Ing. Tugba Dogan, 2020-2021

Investigation of extreme states in Earth's global hydrological cycle

GA FZP, Shailendra Pratap, 2020-2021

AgriClima – Vývoj inovativních klimatických systémů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2022

Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water (boDEREC-CE)

Evropská komise, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2022

Podpora studentů ve výzkumu hydroklimatických věd

GA FZP, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2020

Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – RainPRAGUE

Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2019-2021

XEROS: Extrémní evropská sucha - Vícemodelová syntéza minulých, současných a budoucích událostí

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2021

INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2019-2020

Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu

Technologická agentura ČR, Ing. Filip Strnad, Ph.D., 2019-2021

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2019-2021

Ekonomický potenciál rekreačního využití vodohospodářské soustavy Vltavské kaskády v podmínkách klimatické změny

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2019-2022

Pokročilé zpracování dat leteckého laserového skenování za účelem schematizace vodních toků pro potřeby matematického modelování

Technologická agentura ČR, Ing. Lenka Pavlíčková, Ph.D., 2018-2019

Experimental investigation and mathematical modeling of hydraulic properties of snowpacks

GA FZP, Dr. Ing. Johanna Ruth Thomson, 2018-2020

Modelování vodní bilance na nepozorovaných povodích s využitím fyzickogeografické podobnosti a multiobjektivního přístupu

GA FZP, Ing. Petr Pavlík, 2018-2020

Vytvoření softwaru pro výpočet výparu z vodní hladiny pro podmínky ČR

Technologická agentura ČR, Ing. Petr Bašta, 2018-2019

Analýza půdní mikrovariability po zpracování půdy kypřičem s parabolickými slupicemi v závislosti na makrovariabilitě půdních podmínek na půdním bloku.

GA FAPPZ, Dipl.-Geoökol. Michael Hofbauer, 2017-2018

ULTRA - Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2017-2020

Vyhodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu s důrazem na výskyt sucha

GA FZP, Ing. Vojtěch Moravec, Ph.D., 2017-2019

Modelování zásob sněhu v horských oblastech

GA FZP, 2017-2019

Posouzení vlivu aplikace minerálních a organických látek na hydrofyzikální vlastnosti půd

GA FZP, Ing. Martin Kovář, 2017-2019

Půdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatu

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2016-2018

Analýza vybraných metod odhadu říční batymetrie

GA FZP, Ing. Luděk Bureš, Ph.D., 2016-2017

Statistické modely pro indikátory sucha

GA FZP, Ing. Filip Strnad, Ph.D., 2016-2018

Využití DPZ v konceptuálních hydrologických modelech

GA FZP, Ing. Eva Melišová, 2016-2017

Verifikace ensemblové předpovědi srážek modelu ALADIN-LAEF

GA FZP, Ing. Martin Vokoun, Ph.D., 2016-2017

Batymetrie soustavy malých vodních nádrží na povodí Šárecko-Litovického potoka

GA FZP, Ing. Petr Bašta, 2015-2015

Distribuce sněhu v horských oblastech

GA FZP, Mgr. Vojtěch Tryzna, 2015-2017

Verifikace ansámblové předpovědi srážek modelu ALADIN

GA FZP, Ing. Martin Vokoun, Ph.D., 2015-2015

Experimentální určení Manningova drsnostního součinitele pro potřeby kalibrace hydrodynamických modelů pomocí sondy RIVER SURVEYOR

GA FZP, Ing. Luděk Bureš, Ph.D., 2014-2014

Analýza základního odtoku

GA FZP, Ing. Tereza Vrbová, 2014-2014

Matematické a fyzikální modelování proudění dešťové vody ve sněhové pokrývce

GA FZP, Ing. Jiří Holub, 2014-2014

Aplikace regionální frekvenční analýzy a metody L-momentů pro vyhodnocení erozní účinnosti srážek

GA FZP, Ing. Alena Pavlásková, 2014-2014

Možnosti kompenzace negativních dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., 2014-2017

Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2014-2017

Modelování hydrodynamické zkoušky na reálných vrtech

GA FZP, Ing. Jiří Holub, 2013-2013

Vyhodnocení vlivu klimatické změny na vysoké průtoky v povodích

GA FZP, Mgr. Marta Martínková, Ph.D., 2013-2013

Trendy krátkodobých významných srážkových úhrnů na území ČR

GA FZP, Ing. Alena Pavlásková, 2013-2013

Analýza vlivu kvality výškopisných dat na hydrologické charakteristiky povodí

GA FZP, Ing. Štěpán Vizina, 2013-2013

Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2013-2015

Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2013-2015

Metoda adaptivní časové dekompozice pro řešení úloh Richardsovy rovnice v porézním prostředí vykazující kontrastní hydraulické charakteristiky

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D., 2013-2015

Identifikace a porovnání parametrů řídících konstitučních vztahů výtokových křivek vybraných povodí ČR

GA FZP, Ing. Adam Beran, 2013-2013

Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR 

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2012-2015

Využití hydrologických měření při schematizaci koryt

Technologická agentura ČR, Ing. Radek Roub, Ph.D., 2012-2015

Porovnání metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti – případová studie z horských podzolových půd

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2012-2012

Modelování odtoku ze sněhové pokrývky pomocí simulace deště.

GA FZP, Ing. Roman Juras, Ph.D., 2012-2012

Identifikace zdrojů a trajektorie transportu vybraných prvků navázaných na aerosolové částice

GA FZP, Ing. Eva Najnarová, 2012-2012

Revitalizace toků a niv v povodí Rakovnického potoka a jejich vliv na odtokové poměry

GA FZP, Ing. Miroslav Pácl, 2012-2012

Využití experimentálního měření průtoků pro kalibraci a verifikaci matematického modelu povodí Modrava 1

GA FZP, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2012-2012

Analýza charakteristik povodí s využitím geografického informačního systému - GIS a porovnání jejich závislostí

GA FZP, Ing. Štěpán Vizina, 2012-2012

Modelování infiltrace do zvrstveného profilu podzolových půd v centrální části NP Šumava

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2011-2011

Zpřesnění měrné křivky v uzávěrovém profilu povodí Modrava 1

GA FZP, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2011-2011

Distribuovaný přístup v srážko-odtokovém modelování a posouzení účinnosti technických protierozních opatření za povodní v povodí Rakovnického potoka

GA FZP, Ing. Adam Vizina, Ph.D., 2011-2011

Vodní retence sněhu v klimatických podmínkách České republiky

CIGA, Ing. Roman Juras, Ph.D., 2010-2011

Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS

GA FZP, Ing. Roman Juras, Ph.D., 2010-2010

Porovnání infiltračních schopností půd v oblastech s různým lesnickým managementem kůrovcové kalamity v NP Šumava

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2010-2010

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky

Ministerstvo vnitra ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2010-2014

Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt)

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2009-2011

Význam hub a aktinomycet pro rozklad odumřelé rostlinné hmoty v ekosystémech kontaminovaných těžkými kovy

Akademie věd ČR, doc. Mgr. Marek Vach, Ph.D., 2009-2013

Příprava dat pro prostorově distribuovaný hydrologický model

GA FZP, Ing. Aleš Balvín, 2009-2009

Digitální model terénu povodí Modrava 2 a Horní Němčice

GA FZP, Ing. Petr Bašta, 2009-2009

Aplikace nelineárních autoregresních modelů s proměnlivými režimy pro analýzu a předpověď průtoků

GA FZP, Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D., 2009-2009

Stanovení infiltračních parametrů na povodí Modrava 2

GA FZP, Ing. Lukáš Jačka, Ph.D., 2009-2009

Zpracování řad historických dešťů

GA FZP, Ing. Lenka Pavlíčková, Ph.D., 2009-2009

Propojení matematického modelu hydrologické bilance s modelem bilance vodohospodářské

GA FZP, Ing. Adam Vizina, Ph.D., 2009-2009

Aplikace vybraných black box modelů pro krátkodobou predikci odtoku

GA FZP, Ing. Vojtěch Havlíček, Ph.D., 2008-2008

Studium transportních trajektorií vybraných polutantů v atmosféře

GA FZP, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2008-2008

Průběh pedogeneze v přirozeně disturbovaném jedlobukovém pralese

CIGA, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2007-2008

Modelování srážko - odtokového procesu na malých povodích

GA FLE, Ing. Martin Heřmanovský, Ph.D., 2007-2007

Analýza srážkoodtokových událostí na malých povodích

GA FLE, Ing. Stanislav Horáček, Ph.D., 2007-2007

Biogeodynamika prvků skupiny železa v prostředí lesního ekosystému

GA FLE, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2007-2007

Porovnání biogeochemických cyklů Mn, Fe, Ni (Co) v prostředí experimentálníhopovodí Lesní potok na Černokostelecku

GA FLE, Ing. Petra Sychová, Ph.D., 2005-2006

Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., 2004-2008

Počítačová učebna informatiky a hydroinformatických výpočtů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2004-2004