×
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
banner

Úvod

Výzkumná činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování (KVHEM) je zaměřena na problematiku studia a modelování vybraných environmentálních procesů souvisejících s vodou. Zajišťujeme výuku v předmětech zaměřených na vodní hospodářství, povrchovou a podpovrchovou hydrologii, a hydrauliku, ochranu ovzduší a šíření znečištění v půdě, vodě a atmosféře. Intenzivně se zabýváme posouzením možných dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci povodí, extrémní hydrologické jevy a hydrologické procesy v krajině a vyhodnocením účinnosti adaptačních opatření. Pozornost věnujeme i problematice odvodnění urbanizovaných území. Katedra spravuje tři experimentální povodí v horních partiích NP Šumava a jedno v CHKO Šumava, kde kontinuálně monitorujeme vybrané environmentální procesy. Katedra garantuje bakalářské obory Vodní hospodářstvíKrajinářství, magisterské obory Environmentální modelováníLand and Water Management a doktorský obor Environmentální modelování.

Součástí katedry jsou Laboratoř hydrauliky a hydrologieHydropedologická laboratoř. Z KVHEM vychází i profilový vědecký tým zaměřený na studium variability hydrologického a klimatického systému.