×
Katedra plánování krajiny a sídel
banner

Úvod

Katedra plánování krajiny a sídel (KPKS) svým zaměřením, orientovaným na ochranu a racionální využívání půdy, vody a mimoprodukční funkce krajiny, tedy hlavní komponenty krajiny, navazuje na dlouholetou tradici studia kulturně technického inženýrství v souladu s praktikami udržitelného životního prostředí a rozumného hospodaření s přírodními zdroji v krajině.

Výzkumná činnost katedry pokrývá širokou škálu problematik v oblasti krajinného plánování, krajinné architektury, a ochrany a obnovy krajiny. Zaměřuje se na komplexní řešení např. erozní ohroženosti půdy, ohroženosti půdy suchem a povodněmi, vodního režimu krajiny, rekultivačních procesů, pozemkových úprav, fragmentace krajiny či ekologické stability krajiny.

Katedra garantuje bakalářský obor  Územní plánování (ČJ), magisterské obory  Krajinné a pozemkové úpravy (ČJ), Voda v krajině (ČJ) a Landscape Planning (AJ) a doktorské obory Aplikovaná a krajinná ekologie (ČJ), Applied and Landscape Ecology (AJ)

Součástí katedry je Erozně-sedimentologická laboratoř.