×
Katedra pěstování lesů
banner

Katedra Pěstování lesů

Historie

Činnost katedry pěstování lesů byla obnovena počátkem 90. let, při znovuzaložení fakulty v r. 1990. Navazuje ve svém zaměření na tradici tzv. pražské pěstební školy, založené pěstiteli jako byli profesoři Sigmond, Ševčík, Zlatuška, Svoboda, Mezera. Po obnovení činnosti fakulty byl významnou osobností prof. Poleno, jeden z nejvýznamnějším představitelů tzv. přírodě blízkého pěstování lesů. Právě tento směr je základním trendem činnosti katedry od nejranějších počátků.

Zaměření

Zahrnuje poměrně široké rozpětí témat, od zakládání lesa, přes problematiku pěstování lesa, návazně na to tématiku přirozených procesů v lesním prostředí. Návaznými tématy z oblasti pěstování je pak Městské lesnictví, z oblasti ekologie Péče o zvláště chráněná území, nebo Management přírodě blízkých oblastí a Obnova antropogenně poškozených území.

Pedagogická činnost

Spektrum vyučovaných předmětů pokrývá velice rozsáhlé obory dynamiky přírodních lesů, ekologie lesa, obnovy, zakládání a výchovy lesních porostů včetně hospodaření v extrémních ekologických a antropogeně pozměněných podmínkách nebo v případech speciálních výsadeb, s přesahem až do směrů pěstování lesa s převažujícími mimoprodukčními funkcemi, v oblasti Městského lesnictví.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry zahrnuje projekty postihující kromě aktuálních problémů lesního hospodářství i obnovu lesních ekosystémů v antropicky silně zatížených a v různé míře degradovaných podmínkách, stejně tak i dynamiku vývoje přírodních a přírodě blízkých lesů a problematiku změn biodiverzity lesních společenstev.

V oblasti ekologie lesa je činnost zaměřena především na specifické otázky humusových forem a jejich ovlivnění lesopěstebními postupy a na spontánní sukcesi se zaměřením na půdy. Dalším větším celkem v této oblasti je přirozená obnova lesa a její dynamika v oblastech s různými klimatickými pdmínkami od nížin po horské polohy a dynamika disturbancí v přírodě blízkých lesích.

V oboru pěstování lesa je hlavním předmětem zájmu přirozená a umělá obnova porostů, vnášení listnatých dřevin do porostní skladby a zakládání porostů s příměsí cenných listnáčů. Nemalá pozornost je věnována pěstování a ekologickým důsledkům kultivace introdukovaných dřevin.

V rámci ČR je specifická a do jisté míry unikátní výzkumná a vývojová činnost v oblasti lesnické aplikované pedologie, zejména se zaměřením na humusové formy, dále výzkum možností úpravy výživy lesních porostů a studium lesopěstebních meliorací, zejména možností biologické a chemické meliorace (vápnění, hnojení) stanovišť.

Výsledky těchto studií ústí do výzkumu možností obnovy lesa v imisemi a jinými antropogenními vlivy postižených oblastech, kde se výzkum zaměřuje především na tradiční spolupráci s VÚLHM VS Opočno v Jizerských horách.