×
Katedra využití strojů
banner

Katedra využití strojů

Kromě tradičních oborů zaměřených na využití, projektování a řízení provozu strojů jsou na katedře rozvíjena odvětví s orientací na techniku a technologie skládkového a odpadového hospodářství a na využití výpočetní techniky v uvedených oborech.

Výzkumná činnost katedry

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na precizní technické a technologické systémy v rostlinné produkci, na objektivizaci normativů technologických parametrů v zemědělství, na technologie likvidace odpadů a na technologie zakládání porostů plodin. Rovněž jsou tvořeny programové produkty a publikace na podporu poradenství v oblasti zemědělské strojové techniky a výrobních technologií. Do výzkumné činnosti katedry jsou zapojováni ve velké míře doktorandi katedry.

Historie

Katedra vznikla se vznikem Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952. Původní název katedry, používaný až do roku 1994, byl "Katedra využití strojně traktorového parku", od roku 1994 pak "Katedra využití strojů". V počátcích bylo zaměření katedry velmi široké. Byly rozvíjeny obory zaměřené na exploatační vlastnosti traktorů, strojů i motorů a též na zajištění jejich provozuschopnosti. Postupně se vznikem dalších kateder bylo zaměření katedry profilováno na mechanizované procesy v rostlinné a živočišné výrobě a na stroje pro meliorační a zemní práce. Později pak na využití strojů v rostlinné výrobě, stavebnictví a odpadovém hospodářství a na uplatnění výpočetní techniky při plánování a řízení provozu strojů.

Pedagogická činnost katedry

Katedra využití strojů zajišťuje výuku předmětů zaměřených na projektování a řízení technologických procesů a provozu mobilních strojů, využití mobilních strojů, stroje a technologie odpadového a skládkového hospodářství. Při rozvíjení všech jmenovaných oborů je důraz kladen na syntézu technických, technologických a ekonomických poznatků. S ohledem na tradici v oblasti využití výpočetní techniky se katedra též podílí na výuce této problematiky předměty zaměřenými na inženýrské zpracování dat, počítačovou prezentaci dat a projektování IT. Kromě výuky na Technické fakultě jsou zajišťovány předměty pro Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů zaměřené na mechanizaci odpadového hospodářství a na služby se zemědělskou technikou a pro Fakultu životního prostředí se zaměřením na skládky odpadového hospodářství. Katedra též zajišťuje předmět Mobile Machinery Utilization vyučovaný v anglickém jazyce pro obor Technology and Environmental Engineering. K podpoře jmenovaných oborů byla vybudována počítačová učebna, obchodně podnikatelská laboratoř a laboratoř precizních technických systémů.

Katedra garantuje obor Obchod a podnikání s technikou jak na úrovni bakalářského, tak magisterského studijního programu a obor Marketing strojů a technických systémů doktorandského studia.

Zahraniční styky

Mezi významné zahraniční kontakty patří spolupráce s universitami v Rostocku (SRN), ve Štětíně, ve Varšavě, v Lublině, ve Vratislavi (Polsko) a s SPU v Nitře (Slovensko). Tato spolupráce je též realizována v rámci projektu SOCRATES ERASMUS, společně jsou organizovány konference a podávány výzkumné projekty.

Další aktivity

Katedra má dobrou spolupráci se zemědělskými výzkumnými ústavy (VÚRV, VÚZT a ÚZEI), se zemědělskými podniky a s firmami, které se zabývají prodejem nebo výrobou zemědělské techniky. Pro tyto podniky pracovníci zpracovávají projekty vybavení strojovou technikou a optimalizace struktury výroby a výrobních technologií, případně hodnotí kvalitu práce strojů.