×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Katedra elektrotechniky a automatizace

Katedra s původním názvem Katedra elektrifikace vznikla v roce 1952 a jejím vedoucím se stal Ing. Drahomír Macháček, který byl současně vedoucí Katedry využití strojně traktorového parku. Prvotním úkolem bylo vybavení katedry základním technickým zařízením, elektronickými přístroji, měřicí a přístrojovou technikou pro pedagogickou a výzkumnou činnost.

Následně od roku 1953 byl vedoucím katedry Ing. Stazsiewicz. V roce 1960 dochází ke sloučení do Katedry vnitropodnikové mechanizace a elektrizace. Vedoucím byl zpočátku Ing. Vladimír Kadlec, CSc. a následně Ing. Václav Vítek. V roce 1963 byl jmenován vedoucím Ing. Bohumil Krupička a po rozdělení kateder v roce 1965 byl do roku 1970 vedoucím Katedry elektrotechniky a automatizace prof. Ing. Václav Černý, CSc. V roce 1970 došlo ke sloučení Katedry vnitropodnikové mechanizace a Katedry elektrotechniky a automatizace. Vedoucím nově vzniklé Katedry vnitropodnikové mechanizace a elektrizace byl tehdejší proděkan, pozdější děkan Mechanizační fakulty prof. Ing. Bohumil Krupička, CSc. Zástupcem za kolektiv pracovníků na úseku elektro byl jmenován doc. Ing. Kamil Petrbok, CSc. Na obr. 1 je ukázka z laboratoře pro výuku elektrotechniky (Období 70-80: Ing. Karel Pokorný se studenty a Období 80-90: Měření momentové charakteristiky elektromotoru).


Obr. 1 Laboratoř pro výuku elektrotechniky


Dynamický rozvoj výpočetní a automatizační techniky spojený s potřebami absolventů fakulty pro praxi byl základním důvodem návrhu vedení fakulty v čele s tehdejším děkanem prof. Ing. Vladimírem Suchým, CSc. pro znovuzřízení samostatné Katedry elektrotechniky a automatizace. Katedra byla ustanovena ke dni 1. 9. 1986 a jejím vedoucím se stal Ing. Karel Pokorný, CSc., který ji vedl do července roku 2008. Poté se stal vedoucím katedry prof. Ing. Jiří Klíma, CSc., který ji vedl do prosince roku 2008. Do dubna roku 2009 byl zastupujícím vedoucím prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc. Od 1. dubna 2009 byl vedoucím katedry jmenován prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. Zástupcem katedry v Akademickém senátu TF je Ing. Miloslav Linda, Ph.D., který je současně od roku 2015 do konce roku 2017 jeho předsedou. Od září 2018 do června 2022 byl vedoucím katedry doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D. Od července 2022 je vedoucí katedry doc. Ing. Monika Hromasová, Ph.D. 

V tab.1 jsou naznačeni poslední vedoucí kateder, jejich zástupci a tajemníci katedry.


Tab. 1 Seznam posledních vedoucích kateder, zástupců a tajemníků katedry

Období

Vedoucí katedry

Zástupce vedoucího

Tajemník katedry

Sekretariát

2008

Karel Pokorný

Jiří Klíma

Jiří Klíma


Zdeněk Bohuslávek


Jana Zimmerová

12/2008-4/2009

Zdeněk Bohuslávek
2009-2014

Jaromír Volf

Monika Hromasová


Stanislava Papežová

Monika Hromasová


Miloslav Linda

Hana Ernestová

2014-2018

Jaromír Volf

Stanislava Papežová

Monika Hromasová

Hana Ernestová

2018-2022

Miloslav Linda

Monika Hromasová

Michal Křížek

Barbora Černilová

2022-dosudMonika Hromasová
Miloslav Linda
Barbora Černilová
Štěpánka Schreierová
Vývoj pedagogické činnosti na katedře a garantovaného oboru/programu


V roce 1990 bylo na katedře celkem jedenáct pracovníků, z toho šest pedagogických. Pracovníci katedry se značnou měrou podíleli na tvorbě nových laboratorních úloh, laboratorních pomůcek a inovaci osnov výuky v souladu se stávajícími a zejména perspektivními potřebami praxe. Katedra organizovala a zajišťovala pětisemestrové postgraduální studium s názvem Mikroelektronika a automatizace v zemědělství, obsahující deset odborných předmětů. Pracovníci katedry pořádali další, převážně týdenní internátní kurzy na základě objednávek z praxe, zaměřené např. na elektroenergetiku v zemědělství, mikroprocesorové řídicí systémy a řídicí mikropočítače, snímače neelektrických veličin apod. V roce 1986 bylo zavedeno pětileté mezioborové studium Mechanizační fakulty VŠZ a Fakulty strojní ČVUT v Praze s názvem Automatizace a robotizace technologických procesů v zemědělské výrobě, jehož garantem byl doc. Ing. Karel Pokorný, CSc. Toto studium bylo v akademickém roce 1993/1994 ukončeno. Katedra současně zajišťovala výuku základních předmětů Elektrotechnika I., Elektrotechnika II., Automatizace a Mikroelektronika pro studenty Mechanizační fakulty a vybrané předměty, příp. jejich části, pro studenty Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty ze Zvolena a pro studenty Institutu tropického a subtropického zemědělství.

Po roce 1990 vznikají na fakultě nová studijní zaměření a nové studijní programy. Katedra elektrotechniky a automatizace na základě potřeb praxe a zkušeností z mezioborového studia MF VŠZ a FS ČVUT sestavila v r. 1993 studijní plán specializace Automatizační a řídicí technika, která byla pro studenty Technické fakulty ČZU v Praze otevřena od akademického roku 1994/1995. Uvedené studijní zaměření bylo ukončeno v akademickém roce 2006/2007.

V roce 2003 byla na katedře EA připravena akreditace nového studijního programu Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu. Vznik byl iniciován vedením fakulty a přípravou i garantem programu byl pověřen prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc. Nejprve bylo v roce 2004 otevřeno tříleté bakalářské studium ukončené státní bakalářskou zkouškou a získáním titulu Bc. Od roku 2006 při ukončení studia prvních absolventů je otevřeno, po úspěšné akreditaci, i navazující dvouleté magisterské studium. Garantem programu je Katedra elektrotechniky a automatizace, která jej zajišťuje svými pedagogy ve spolupráci dalšími pracovníky fakulty a s pedagogy Provozně ekonomické fakulty. V roce 2019 byl studijní program nově akreditován a v současné době je garantem doc. Ing. Monika Hromasová, Ph.D. pro bakalářský stupeň studia a pro navazující magisterský stupeň studia doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.

Nový studijní program je zaměřen na propojení informačních technologií, automatizační a řídicí techniky, hlavně v dnešním moderním pojetí IoT (Internet of Things). Pedagogická oblast katedry pokrývá problematiku od návrhu implementace snímačů, principů činnosti a vlastností elektrických prvků a obvodů, měřicích systémů a jejich chyb, přes automatizační a řídicí systémy až po řízení a aplikace výkonové elektrotechniky. Katedra zajišťuje výuku profilových předmětů i pro ostatní studijní programy vyučované na Technické fakultě. Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na zavádění automatizační a řídicí techniky, aplikace a implementace měřicích systémů a počítačové modelování fyzikálních problémů. Katedra úzce spolupracuje s Katedrou materiálu a strojírenské technologie při aplikacích elektronové mikroskopie, při řešení problémů materiálových analýz a modelování DEM a FEM. Katedra je zapojena do projektů základního a aplikovaného výzkumu ve spolupráci s dalšími katedrami v rámci Technické fakulty a dalšími fakultami v rámci univerzity. Katedra má v současné době devět pedagogických pracovníků, tři technickohospodářské pracovníky a jednu doktorandku. Na obr. 2 je fotografie členů katedry z roku 2021 (první řada zleva Jiří Kuře, Miloslav Linda, Egidijus Katinas, Stanislava Papežová, Jaromír Volf, Vladimír Ryženko, Monika Hromasová, Barbora Černilová a druhá řada zleva Jaroslav Frýdl, Viktor Novák, Michal Křížek, Tomáš Pícha, Zbyněk Vondrášek).


Obr. 2 Fotografie členů katedry 12/2021Personální složení katedry od 9/2022

doc. Ing. Monika Hromasová, Ph.D.        vedoucí katedry

doc. Ing. Miloslav Linda, Ph.D.                zástupce vedoucí katedry

Ing. Barbora Černilová                             tajemnice katedry

Štěpánka Schreierová                               sekretariát


Ing. Jiří Kuře, Ph.D.

Ing. Egidijus Katinas, Ph.D.

prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.

Vladimír Ryženko, Ph.D.

Jaroslav Frýdl

Ing. Viktor Novák, Ph.D.

Ing. Zbyněk Vondrášek, PhD.