×
Katedra ekonomiky
banner

Současné řešené projekty

 

Název

Trvání

Řešitel

Identifikace vhodných finančních nástrojů pro dotační politiku se zaměřením na návratné formy podpory

2014 – 2015

Ing. Michaela Antoušková, Ph.D.

Poskytovatel: GA PEF

Vybrané aspekty ekonomických sankcí a jejich dopady na vzájemný obchod EU - Rusko

2015 - 2016

Mgr. Elena Kuzmenko

Poskytovatel: GA PEF

Establishing food security for Bangladesh’s rural poor through sustainable collective farming practices

2015 - 2016

Vladimir Milovanovic, MSc.

Poskytovatel: GA PEF

Nový kontext monetární politiky a finanční regulace v krizovém
a „pokrizovémů období

2015 - 2015

Ing. Martin Gürtler

Poskytovatel: GA PEF

Provázanost mezinárodních trhů vybraných zemědělských komodit
a faktory ovlivňující mezinárodní obchod

2015 - 2015

Ing. Petra Bubáková, Ph.D.

Poskytovatel: GA PEF

Analýza efektivnosti investičních podpor v potravinářském průmyslu

2015 - 2015

Ing. Zdeňka Náglová

Poskytovatel: GA PEF

Ziskovost českých zemědělských podniků se specializací na produkci mléka v kontextu zemědělsko-politických změn

2015 - 2015

Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.

Poskytovatel: GA PEF

Vliv přímých zahraničních investic na nezaměstnanost a HDP v Egyptě

2015 - 2015

Ing. Karel Malec

Poskytovatel: GA PEF

Efektivnost kanálů transmisního mechanismu monetární politiky

2014 - 2015

Ing. Martin Gürtler

Poskytovatel: GA PEF

Analýza vývoje sektoru cukrovka - cukr po zrušení Společné organizace trhů s cukrem

2014 - 2015

Ing. Kateřina Krejzová

Poskytovatel: GA PEF

International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

2013 - 2015

doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

COMPETE - International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

2012 - 2015

doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Poskytovatel: Evropská unie

 

6. RP- Grain Legumes

Evropská komise, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2004-2008

Alternativy zpracování biomasy a živočišných odpadů v bioplynových stanicích a jejich vliv na ekonomiku podniku

GA PEF, Ing. Jiří Mach, Ph.D., 2013-2014

Analýza dopadů dotačních programů v oblasti cestovního ruchu na ekonomiku turistické oblasti Český Ráj

GA PEF, Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2013-2014

Analýza efektivnosti chovu masného skotu v ekologickém a konvenčním zemědělství ČR

GA PEF, Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., 2008-2008

Analýza ekonomické efektivnosti jednotlivých odvětví českého zemědělství

GA PEF, Ing. Renata Aulová, Ph.D., 2009-2009

Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu

GA PEF, Ing. Tomáš Vacek, 2017-2018

Analýza komoditní struktury českého agrárního zahraničního obchodu

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2017-2018

Analýza konkrétního případu podpory výuky prvky informačních technologií

GA PEF, Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D., 2008-2008

Analýza prostorové cenové transmise ve vertikále vepřového masa

GA PEF, Ing. Lenka Rumánková, Ph.D., 2008-2008

Analýza trhu s biopalivy

GA PEF, Ing. Renata Aulová, Ph.D., 2008-2008

Analýza živočišné výroby v ekologickém typu hospodaření

GA PEF, Ing. Marie Janecká, 2009-2009

Aplikace modelu dílčí tržní rovnováhy na vybranou komoditu

GA PEF, Ing. Zuzana Křístková, Ph.D., 2006-2006

Aplikace modelů volatility GARCH na trhu zemědělských komodit s aspektem asymetrie

GA PEF, Ing. Michal Čermák, 2016-2016

COMPETE - International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

Evropská komise, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2012-2015

Determinanty rozvoje venkovských oblastí v ČR

GA PEF, Ing. Gabriela Trnková, Ph.D., 2008-2008

Die EU-Integration Tschechiens-Anpassungsprozesse im Agrarsektor des Osterreichisch-Tschechien Grenzraums

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., 2003-2004

E-learning jako podpůrný nástroj systému vzdělávání - možnosti uplatnění ve výuce na provozně ekonomické fakultě

GA PEF, Ing. Irena Benešová, Ph.D., 2006-2006

Economic specifics of the post-Soviet countries

GA PEF, Akhmadjon Ortikov, 2018-2019

Ekonomická analýza diverzifikace zemědělské výroby v oblasti bioplynu

GA PEF, Ing. Renata Aulová, Ph.D., 2007-2007

Ekonomická analýza pěstování okrasných dřevin v podmínkách trhu EU

CIGA, Ing. Jiří Mach, Ph.D., 2006-2007

Ekonomické a sociální aspekty zakládání a uzavírání pivovarů v ČR

GA PEF, Ing. Tomáš Maier, Ph.D., 2015-2015

Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., 2007-2012

Enhancing Competencies of Central Asian Universities in Agricultural Policy focused on Environmental Protection & Land Management (ECAP)

Evropská komise, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2015-2018

Evaluace předvstupní pomoci EU v ČR a její srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi

GA PEF, Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2006-2006

Heterogenita povrchu implikované volatility a neparametrické modelování stochastické volatility: Důkaz na trhu zemědělských komodit

GA PEF, Ing. Michal Čermák, 2018-2018

Hodnocení vlivu výzkumu a vývoje na ekonomicý růst České repubiky s využitím modelu obecné rovnováhy

Grantová agentura ČR, Ing. Zuzana Křístková, Ph.D., 2011-2013

Identifikace hlavních determinant výsledku hospodaření zemědělských podniků právnických osob a určení jejich specifik

GA PEF, Ing. Lenka Rumánková, Ph.D., 2012-2013

Individuální model cestovních nákladů návštěvníků geoparků

GA PEF, Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2012-2013

Influence of economic sanctions and embargo on agricultural sector in Russian Federation and European Union

GA PEF, Ing. Tomáš Vacek, 2018-2019

Inter- a intra-sektorální změny efektivnosti a produktivity v českém potrravinářském průmyslu - systematický nebo idiosynkratický vývoj?

GA PEF, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2013-2014

International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

Evropská komise, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2012-2014

International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2013-2015

Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?

GA PEF, Akhmadjon Ortikov, 2016-2017

Is there any possibility for functional co-operation of the post-soviet countries?

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2016-2017

Komparace jednotlivých světových systémů družstevnictví a družstevního zpracování zemědělských komodit v regionu V4.

GA PEF, Ing. Pavel Kotyza, Ph.D., 2012-2013

LEADER a jeho vliv na rozvoj venkova

GA PEF, Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., 2007-2007

Mikroekonomické souvislosti rozšíření EU v sektoru obilovin a olejnin

CIGA, Ing. Ludmila Pánková, Ph.D., 2005-2006

Model dílčí rovnováhy na trhu s masem

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Michal Malý, Ph.D., 2011-2013

Modelování asymetrických cenových přenosů v zemědělsko-potravinářských vertikálách a jejich teoreticko-empirické implikace

Grantová agentura ČR, Ing. Lenka Rumánková, Ph.D., 2011-2013

Modelování časových řad - na příkladu olejnin

GA PEF, Ing. Lenka Rumánková, Ph.D., 2007-2007

Modelování dynamiky a kalibrace povrchu implikované volatility na trhu zemědělských komodit

GA PEF, Ing. Michal Čermák, 2017-2017

Modelování rovnováhy na trhu pohonných hmot a nákladovost výroby bionafty.

GA PEF, Ing. Zuzana Křístková, Ph.D., 2007-2007

Modelové hodnocení tržních vztahů ve vertikále olejniny

GA PEF, Ing. Lenka Rumánková, Ph.D., 2006-2006

Ocenění rekreační funkce národních parků

GA PEF, Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2011-2012

Optimalizace pěstování rostlin pro údržbu krajiny

CIGA, Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D., 2010-2011

Optimalizace systému dotační podpory zemědělských produktů s ohledem an produkci veřejných statků

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2015-2016

Podmínky rozvoje lidského a sociálního kapitálu ve venkovském prostoru po vstupu ČR do EU

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., 2006-2007

Porovnání ekonomické výkonnosti v chovu dojného skotu na vybraných farmách v SRN a ČR

GA PEF, Ing. Marie Janecká, 2008-2008

Porovnání systémů financování územních samospráv a rozsahu vykonávaných činností v českém a švédském pojetí

GA PEF, Ing. Jiří Čermák, Ph.D., 2009-2009

Posouzení ekonomického dopadu navržených agrolesnických systémů v regionu Ucayali, Peru

CIGA, Ing. Zuzana Křístková, Ph.D., 2006-2007

Potenciály rozvoje venkovské turistiky v České republice

GA PEF, Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2008-2008

Prognostické a simulační modely vlivu úvěrového omezení na ekonomickou rovnováhu v zemědělsko-potravinářské vertikále

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2006-2008

Programy na podporu rozvoje zemědělství a venkova v ČR a jejich komparace s Rakouskem

GA PEF, Ing. Gabriela Trnková, Ph.D., 2006-2006

projekt Aktion

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., 2005-2005

Regionální integrace rozvojových zemí se zvláštním zaměřením na Afriku

GA PEF, Ing. Irena Benešová, Ph.D., 2008-2008

Regionální uskupení rozvojových zemí se zaměřením na Afriku

GA PEF, Ing. Irena Benešová, Ph.D., 2007-2007

Ropa - hybná síla, či brzda institucionálních změn a hospodářského rozvoje v Rusku?

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2013-2014

Sestavení modelu obecné rovnováhy pro analýzu dopadu obchodní politiky

GA PEF, Ing. Zuzana Křístková, Ph.D., 2008-2008

Simulační modely ověřování účinnosti nástrojů zemědělské politiky

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2003-2004

Stabilita venkovských oblastí v zázemí metropolitních areálů a potenciál jejich ekonomického rozvoje

CIGA, Ing. Irena Benešová, Ph.D., 2007-2008

Struktura světového trhu s cukrem – perspektivy evropského cukrovarnictví

GA PEF, Ing. Martin Hlaváček, 2016-2017

Struktura světového trhu s cukrem – perspektivy evropského cukrovarnictví

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2016-2017

Technicko-ekonomická efektivnost vybraných výrobních faktorů chovu skotu

GA PEF, Ing. et Ing. Ondřej Škubna, Ph.D., 2007-2007

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2019-2023

Using the GIS as a Tool for Monitoring Tourism Impacts of the Environment

Finanční mechanismus EHP/Norska, Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2010-2010

Vliv credit rationingu na ekonomickou aktivitu zemědělských producentů v rámci vnitřního trhu

GA PEF, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., 2004-2005

Vliv jednotného vnitřního trhu EU na masnou vertikálu v ČR

GA PEF, Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., 2006-2006

Vliv přímých zahraničních investic na nezaměstnanost a HDP v Egyptě

GA PEF, Ing. Karel Malec, Ph.D., 2015-2015

Vliv přímých zahraničních investic na nezaměstnanost a HDP v Egyptě

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2015-2015

Volatilita na komoditních trzích a její vliv na producenty a drobné investory

GA PEF, Ing. Karel Malec, Ph.D., 2014-2014

Volatilita na komoditních trzích a její vliv na producenty a drobné investory

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2014-2014

Vybrané aspekty ekonomických sankcí a jejich dopady na vzájemný obchod EU - Rusko

GA PEF, Mgr. Elena Kuzmenko, Ph.D., 2015-2016

Vybrané aspekty ekonomických sankcí a jejich dopady na vzájemný obchod EU - Rusko

GA PEF, doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., 2015-2016

Vybrané aspekty trhu s pivem

GA PEF, Ing. Tomáš Maier, Ph.D., 2010-2010

Využití sociálního zemědělství k rozvoji venkovských obcí s vyloučenými lokalitami.

GA PEF, Ing. Jan Procházka, 2018-2018

Vývoj spotřeby světové agrární produkce

GA PEF, Ing. Michal Steininger, Ph.D., 2008-2008

Vývoj světové agrární produkce a spotřeby

GA PEF, Ing. Michal Steininger, Ph.D., 2007-2007

Ziskovost českých zemědělských podniků se specializací na produkci mléka v kontextu zemědělsko-politických změn

GA PEF, Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., 2015-2015