×
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin
banner

Vědecko-výzkumné projekty

Zahraniční poskytovatel (KGFLD odpovědným řešitelem za ČR)

 • Interreg Central Europe: Joint efforts to increase water management adaptation to climate changes in Central Europe, 2020-2022, M. Lstibůrek. 
 • Interreg Central Europe: Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change, 2016-2019, I. Tomášková, M. Lstibůrek, J. Korecký, J. Stejskal, J. Čepl.
 • Smluvní vědecká spolupráce s Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft Rakousko (projekt XXLarch), M. Lstibůrek.
 • Smluvní vědecká spolupráce s Norwegian Forest and Landscape Institute (projekt Sustainable Forest Tree Breeding), M. Lstibůrek.
 • USDA Forest Service: Marker-directed population improvement, 2005-2008, M. Lstibůrek.

Poskytovatel v ČR (KGFLD odpovědným řešitelem)

 • MŠMT (projekt INTERACTION s PřF UK Praha, University of Florida, University of Baltimore): Využití genetické variability hyperspektrální odrazivosti ekotypů borovice lesní pro selekci jedinců odolných vůči suchu, 2020-2022, M. Lstibůrek, J. Stejskal, J. Korecký, J. Čepl, I. Tomášková.
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Zabezpečení genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu, 2016-2018.
 • Grantová služba LČR: Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genových markerů, 2016-2018.
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Modelová aplikace moderních šlechtitelských poznatků do provozních podmínek u drobných vlastníků lesa v České republice, 2013-2017.
 • MŠMT (projekt KONTAKT s MFF UK Praha, North Carolina State University): Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu Breeding-without-Breeding, 2013-2015.
 • Technologická agentura ČR: Využití genových zdrojů lesních dřevin pro zachování biologické rozmanitosti a obnovu lesa pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 2011 - 2016.
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Založení druhé generace semenných sadů borovice lesní s využitím genových markerů, 2008-2012.
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin, 2008 - 2012.
 • MŠMT (projekt KONTAKT s North Carolina State University): Šlechtění jedle pro lesní hospodářství a produkci vánočních stromků, 2007 - 2011.
 • Grantová agentura ČR: Stochastické simulace šlechtitelských programů lesních dřevin, 2007-2009.

Poskytovatel v ČR (participace na řešení)

 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Návrh provozně-adaptačních opatření využívajících hydrofilní polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin vlivem sucha, 2019-2023, I. Tomášková.
 • KRNAP (projekt EU OPŽP): Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš, 2018-2021, M. Lstibůrek, J. Korecký, J. Stejskal.
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Vývoj integrovaných moderních a inovovaných způsobů diagnostiky a ochrany smrkových porostů s použitím semiochemikálií a metod molekulární biologie, 2019-2023, J. Korecký, J. Stejskal, J. Čepl.
 • MŠMT OP VVV: Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny), 2017-2022, M. Lstibůrek, I. Tomášková.
 • MŠMT OP VVV: Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci, 2017-2022, I. Tomášková.
 • Grantová služba LČR: Posouzení vývoje výskytu kloubnatky smrkové na smrku ztepilém, dopadu na jeho zdravotní stav a možnosti eliminace hrozby rozpadu porostů, 2016-2019, I. Tomášková.