×
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin
banner

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

KVANTITATIVNÍ GENETIKA

prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D.
vedoucí katedry
specializace: kvantitativní genetika, teorie šlechtění lesních dřevin
kancelář L360, lstiburek@fld.czu.cz
+(420) 77406 7094
 

Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
specializace: kvantitativní genetika, genetická evaluce lesních dřevin
kancelář L362, stejskalj@fld.czu.cz
 
Ing. Kateřina Chaloupková
doktorandka
kancelář L362, chaloupkovak@fld.czu.cz
téma práce: Posouzení efektivity separace epistatických genových účinků při odhadu heritability na bázi centrálního ořezu normálního rozdělení v obecné populaci
 
Ing. Valérie Poupon
doktorandka
kancelář L362, poupon@fld.czu.cz
téma práce: Central European seed transfer models in the light of climate changes

 
Ing. Jakub Hejtmánek
doktorand
kancelář L363, hejtmanek@fld.czu.cz
téma práce: Aplikace vícekriteriálních lineárních modelů v lesnické genetice


POPULAČNÍ GENETIKA A GENOMIKA

doc. Ing. Jaroslav Klápště, Ph.D.
specializace: kvantitativní genetika, integrace genomiky do šlechtitelských programů lesních dřevin
kancelář L360, klapste@fld.czu.cz

Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
vedoucí sekce
specializace: populační genetika a genomika, genetická diverzita lesních dřevin
kancelář L363, korecky@fld.czu.cz
 
RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
specializace: evoluční biologie a genetika
kancelář L363, cepl@fld.czu.cz
 
Ing. Zuzana Bínová
doktorandka
téma práce: Genetická variabilita smrku ztepilého a její vliv na odolnost vůči biotickým faktorům
kancelář L363, korecky@fld.czu.cz 

 
Ing. Dagmar Zádrapová
doktorandka
téma práce: Analýza transkriptomu smrku ztepilého

 
Ing. Jakub Dvořák
doktorand
téma práce: Analýza transkriptomu smrku ztepilého se zaměřením na expresi genů ovlivňovaných působením abiotických činitelů

 
Ing. Václav Jansa
doktorand, kombinované studium 
téma práce: Využití elitních genových zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš
 


FYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN

doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, vedoucí sekce
specializace: ekofyziologie fotosyntézy, transpirace a vliv sucha na lesní dřeviny
 
Ing. Michaela Kovaříková, Ph.D.
t.č. rodičovská dovolená
specializace: anatomie rostlin
 
Ing. Filip Pastierovič
doktorand
téma práce: Výzkum vztahů mezi stresem listnatých stromů a odezvou vybraných druhů listožravého hmyzu na úrovni primárního a sekundárního metabolismu

Ing. Anna Krejzková
doktorandka
téma práce: Kvalitativní a kvantitativní změny fotosyntetických pigmentů v asimilačním aparátu lesních dřevin napadených houbovými patogeny

 
Olusegun Akinyemi, MSc.
doktorand
téma práce: Stable isotope analysis as a tool to assess variation in the physiological responses of selected Pine species to stress
 
Ing. Tereza Vlniešková
doktorandka, kombinované studium
téma práce: Využití fluorescenční indukce pro hodnocení vlivu sucha a biotických škodlivých činitelů u jehličnatých dřevin