×
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin
banner

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

KVANTITATIVNÍ GENETIKA

prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D.
vedoucí katedry
specializace: kvantitativní genetika, teorie šlechtění lesních dřevin
kancelář L360, lstiburek@fld.czu.cz
+(420) 77406 7094

Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
specializace: kvantitativní genetika, genetická evaluce lesních dřevin
kancelář L362, stejskalj@fld.czu.cz

Doktorandi:
Ing. Kateřina Chaloupková
téma práce: Prostorová schémata semenných sadů lesních dřevin

Ing. Valérie Poupon
téma práce: Central European seed transfer models in the light of climate changes


Ing. Jakub Hejtmánek
téma práce: Aplikace vícekriteriálních lineárních modelů v lesnické genetice


POPULAČNÍ GENETIKA A GENOMIKA

Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
specializace: populační genetika a genomika, genetická diverzita lesních dřevin
kancelář L363, korecky@fld.czu.cz

RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
specializace: evoluční biologie a genetika
kancelář L363, cepl@fld.czu.cz

Doktorandi:
Ing. Zuzana Faltinová
téma práce: Genetická variabilita smrku ztepilého a její vliv na odolnost vůči biotickým faktorům


Ing. Jakub Dvořák
téma práce: Analýza transkriptomu smrku ztepilého se zaměřením na expresi genů ovlivňovaných působením abiotických činitelůFYZIOLOGIE LESNÍCH DŘEVIN

doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry
specializace: ekofyziologie fotosyntézy, transpirace a vliv sucha na lesní dřeviny

Doktorandi:
Ing. Dagmar Zádrapová
téma práce: Physiological response of Scots pine to induced stress

Ing. Anna Krejzková
téma práce: Kvalitativní a kvantitativní změny fotosyntetických pigmentů v asimilačním aparátu lesních dřevin napadených houbovými patogeny


Ing. Filip Pastierovič
téma práce: Výzkum vztahů mezi stresem listnatých stromů a odezvou vybraných druhů listožravého hmyzu na úrovni primárního a sekundárního metabolismu

Olusegun Akinyemi, MSc.
téma práce: Stable isotope analysis as a tool to assess variation in the physiological responses of selected Pine species to stress