×
Katedra psychologie
banner

Katedra psychologie

Historie

Katedra psychologie na ČZU v Praze byla ustanovena v květnu 1990 na Provozně ekonomické fakultě a od té doby působí na celé České zemědělské univerzitě.

Zaměření

Katedra psychologie je dynamickým pracovištěm, které se věnuje pedagogické, vědeckovýzkumné a poradenské činnosti.

Pedagogická činnost

V pedagogickém procesu poskytuje poznatky o člověku jako jedinci a o postavení člověka v organizaci (formou sociálně psychologického výcviku si studenti osvojují sociální dovednosti důležité pro výkon své profese; aplikaci kreativních metod, apod.). Předměty katedry psychologie jsou základními pro profilové předměty PEF (řízení, ekonomie, obchod, apod.) a rozvíjejícími předměty všech fakult ČZU. Velký důraz je ve výuce kladen na využívání aktivních metod a metod sociálního učení, které se zhodnocují rovněž v participaci na týmových úkolech během semestru.

Výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost byla rozvíjena již od založení katedry v roce 1990 spoluprací s Iowa State University. V současné době je na katedře řešeno několik grantových projektů. Mezi nejvýznamnějšími externími granty za poslední tři roky jmenujme 8 grantů FRVŠ zaměřených na vytvoření multimediální podpory předmětů, modernizaci učebny katedry a vytvoření moderní psychologické laboratoře, dále dva tříleté granty podpořené GAČR. Významné je i zapojení katedry do řešitelského týmu institucionálního výzkumného záměru PEF, jehož gestorem je katedra řízení. Odborné úspěchy katedry jsou pravidelně prezentovány v odborných publikacích a na mezinárodních konferencích.

Zahraniční styky

Katedra spolupracuje s Univerzitou v Tillburgu v Holandsku na výzkumu komunikace mezi kulturami, zejména s emeritním profesorem Geertem Hofstedem, předním světovým odborníkem této výzkumné oblasti. V rámci antropologického výzkumu se zaměřuje na území postsovětských republik, spolupráce se rozvíjí zvláště s univerzitami v Kazachstánu, Turkmenistánu a Tádžikistánu.

Další aktivity

Mimo standardní výukové povinnosti poskytuje katedra psychologie studentům i pedagogickým a ostatním pracovníkům školy psychologické poradenství. Tvoří pro ně jakési „nárazníkové pásmo“ v době osobních krizí, větších zátěží, studijních selháních a dalších problémů. V současné době se tak děje nejenom formou individuálních konzultací, ale též s využitím www prostředí poradny, které napomáhá pružnějšímu a rychlejšímu kontaktu. Katedra psychologie sponzoruje v Pražské zoologické zahradě Makaka magota. Tento druh makaků je výrazně sociální a byl využíván pro experimenty jak z oblasti psychologie, tak z medicíny.

Pracovníci katedry

Rymešová Pavla

Michálek Pavel

Jindrová Ludmila