×
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
banner

Publikace

Certifikované metodiky

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vymezení hydrologicky nevhodných půd prostřednictvím potenciální vodní retence a lokalizací vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Definition of hydrological unsuitable soils by the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Půdy - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická s odpovídajícím komentářem a legendou, Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh scénářů organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal of operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický potok watershed, soil conservation, rainfall-runoff modeling, CN method, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Návrh scénářů PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Lokalizace navrhovaných vodních nádrží a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Localization of proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, flood wave transformation, retention, accumulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Navrhované nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Software

FICAJ, V. – PECH, P. – KUKAČKA, J. – KAHUDA, D. Fcal: softwarový nástroj pro kalibraci a interpretaci měřených dat, Fcal: software tool for calibration and interpretation of measurement data, Software; measurement evaluation; calibration;, 2021, XX - Nepřiřazeno, Fcal, TH04030492, měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, nejsou, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

**FUČÍK, P. – **HEJDUK, T. – **KAPIČKA, J. – **DUFFKOVÁ, R. – MARVAL, Š. – **TLAPÁKOVÁ, PH.D, M. – **ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – POLÁKOVÁ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. Automatické nástroje pro hodnocení erozního ohrožení, vnosu sedimentů a polutantů do vodních toků a nádrží na území Prahy – RAINTOOL, Automated tools for the assessment of erosion hazards, sediment and pollutant inputs to watercourses and reservoirs in Prague - RAINTOOL, , 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept III, 27-5668/2021-S; 30-5961/2021-S; SML 2021/324, Aplikace slouží k identifikaci lokalit se zvýšeným rizikem vzniku eroze a vnosu sedimentů do vodních toků a nádrží. Dále podporuje optimalizaci ochranného managementu zemědělských pozemků. V hydrologicky souvisejícím území hl. m. Prahy byla provedena kategorizace povodí různých měřítek z pohledu ohroženosti povrchovým odtokem, erozí a podpovrchovým odtokem, tj. převážně systémy zemědělského odvodnění. Dále jsou v aplikaci prezentovány dostupné situační výkresy melioračních staveb, včetně jejich prostorového rozložení. Aplikace dále obsahuje návrh systému opatření pro zvýšení retence vody na zemědělském půdním fondu či v jeho bezprostřední návaznosti a zlepšení jakosti vody. Jedná se o systém různých vzájemně provázaných typů opatření (organizační, agrotechnická, biotechnická) na úrovni subpovodí (50 – 200 ha) i konkrétních půdních bloků., Aplikace slouží jako podpora při rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu a prioritizace k přijímání a vyhodnocování opatření pro eliminaci dopadů jevů eroze, zejména na pozemcích ve vlastnictví či správě MHMP. Aplikace umožní navrhování optimalizované struktury a managementu zemědělských i jiných pozemků ve vlastnictví a správě MHMP (způsob hospodaření, tvar a velikost), návrh zpřístupnění a defragmentace zemědělské krajiny ve vazbě na pozemky MHMP (obnova polních cest a zeleně). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

ROUB, R. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – MARVAL, Š. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **FUČÍK, P. Geografické informační systémy pro management hydrologických krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy na území Prahy – RAINGIS, Geographical information systems for hydrological emergency management and their connection to automatic notification systems in Prague - RAINGIS, Rainwater; floods; WEB GIS; crisis management, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept II, 25-5663/2021-S, Aplikace slouží pro integrované řešení krizových hydrologických situací na vodních tocích území hl. m. Prahy. Důraz je kladen na rychlost a kvalitu informací z hlediska ochrany obyvatel, majetku a životního prostředí před účinky povodní. Aplikace umožňuje zobrazení konkrétní povodňové mapy na základě srážkového úhrnu, který pro danou lokalitu predikuje ČHMÚ nebo je aktuálně měřena na srážkoměrných stanicích. Na základě návrhové srážky dojde k určení adekvátního průtoku generovaného daným povodím. V aplikaci je vestavěna databáze obsahující podrobné datové sady předem vytvořených povodňových map a převodní tabulku mezi srážkovým úhrnem a odpovídajícím průtokem v korytě vodního toku. Pro každou návrhovou výšku srážky jsou generovány tři separátní průtoky, přičemž každý průtok zohledňuje rozdílné vláhové podmínky v daném povodí. Předcházející období je rozděleno na srážkově podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. Tento krok umožňuje detailně popsat reakci daného povodí (velikost průtoku) v závislosti na předpovězen, Aplikace umožní krizovému manažerovi detailně predikovat rozsah ohrožených objektů, infrastruktury a samotných obyvatel, s případným napojením na činnosti integrovaného záchranného systému. Dále zajistí zvýšení kvality hlásné a předpovědní povodňové služby, včetně zvýšení rychlosti a kvality distribuce informací v době povodně. , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

**HEJDUK, T. – ROUB, R. – **FUČÍK, P. – MARVAL, Š. – **VOJTĚCHOVSKÝ, T. – BUREŠ, L. – POLÁKOVÁ, L. – **SÍTKOVÁ, V. Interdisciplinární přístupy efektivního a bezpečného hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RAINSOFT, Interdisciplinary approaches for efficient and safe management of rainfall water on the territory of Prague RAINSOFT, Rainwater; urban hydrology; water seepage; WEB GIS, 2021, XX - Nepřiřazeno, Koncept I, 26-5666/2021-S; 29-5960/2021-S; SML 2021/325, Aplikace slouží pro posuzování a návrhy konkrétních, variantních opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území. V aplikace RainSOFT jsou zohledňovány stavební, přírodní a morfologické charakteristiky území. Dále jsou reflektovány klimatické podmínky, zejména úhrny srážek včetně jejich intenzity. V souvislosti s těmito faktory je vyhodnocována aplikovatelnost navrhovaných opatření. RainSOFT úzce rozvíjejí současné principy Generelu odvodnění hl. m. Prahy, který řeší především efektivní využívání srážkové vody v místě dopadu, tj.: podpora vsakování vod na vhodných lokalitách, transformace odtoků epizodních vod, podpora samočistících procesů, opětovné použití srážkových vod jako vody užitkové, snížení objemu „splaškových“ vod vstupujících do kanalizace - přiváděných na ČOV., Interaktivní webová mapová aplikace bude sloužit pro rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu k navrhování opatření pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. Softwarový prostředek bude poskytovat relevantní podklady pro navazující projektovou činnost při návrhu nových či rekonstrukci stávajících systémů urbanizovaného odvodnění (hospodaření se srážkovou vodou). , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

MÁCA, P. – HRADILEK, V. – STRNAD, F. – HANEL, M. – JAČKA, L. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. dHRUM, dHRUM, hydrological response unit; runoff; groundwater; interception; soil moisture; interception; snowmelt, evapotranspiration, 2021, XX - Nepřiřazeno, dHRUM, sml-003-2019-99-48, R balík, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 20 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

MÁCA, P. – STRNAD, F. – HRADILEK, V. – JAČKA, L. – MORAVEC, V. – VOKOUN, M. – HANEL, M. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Amalie - browser, Amalie - browser, soil data; groundwater levels; temperature; dendrometer, 2021, XX - Nepřiřazeno, Amalie browser, sml-003-2019-99-48, webová aplikace, shiny aplikace, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 10 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

KURÁŽ, M. Kinematix - Solver for kinematic wave equation and transport of solutes equation using least square finite element method, Kinematix - Solver for kinematic wave equation and transport of solutes equation using least square finite element method, kinematic wave; transport of solutes; convective dominant problem; real catchment topography, 2020, XX - Nepřiřazeno, Kinematix, 0, Zdrojové kódy programu v jazyce Fortran 2008 vcetne instrukci pro prekladac Makefile, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., Czech University of Life Sciences Prague, CZ604607, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HANEL, M. – **GEORGIEVOVÁ, I. – PAVLÍK, P. – MÁCA, P. – HEŘMANOVSKÝ, M. – **ŠEBEK, O. Propojený model hydrologické a vodohospodářské bilance, Hydrological model for hydrological balance and management, hydrological model; water balance; water management, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, HAMR, 413/2017/O/17, Doplňková činnost byla realizovaná na základě smlouvy o dílo s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., celková cena 1 350 000 Kč, 1 115 702 Kč bez DPH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 000 2071, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

BUREŠ, L. – ROUB, R. – MÁCA, P. – PECH, P. BathySol - ToolBox, BathySol - ToolBox, bathymetry; software; LIDAR; LLS; bed topography; ArcGIS, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, BathySol - ToolBox, ???, Zdrojové kódy funkci v programovcím jazyku Python, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko - geografických modelů., KVHEM, Fakulta životného prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HOLUB, J. Aplikace na vyhodnocení čerpacích zkoušek., Application for the evaluation of pumping tests., pumping test, skin effect, wellbore storage, pumping test analysis, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, RadFlow, http://radflow.cz, Aplikační software, Snížení nákladů spojených s provedení čerpací zkoušky a následného vyhodnocení., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. drutes-dd_adapt, drutes-dd_adapt, nonlinear coupled convection-diffusion-reaction equation, domain decomposition, adaptivity, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, DRUtES dd-adaptivity, http://www.drutes.org/src/drutes-dd_adapt.tgz, Výsledek je předkládán ve formě zdrojových kódů v jazyce Fortran 2003. Překlad zdrojových kódů je zcela automatizován pomocí vytvořeného Makefile. Program je vytvořen pro aktuální verze distribucí Linux s překladačem GCC a gfortran verze minimálně 4.9. Software je vydán jako tzv. opensource pod licencí GPL v3. Je tedy volně šiřitelný včetně svého zdrojového kódu., Program umožňuje efektivně řešit transportní úlohy v hydrodynamice porézního prostředí. V případě jeho produkčního nasazení umožňuje úspory na straně poplatků za licence komerčního software a zároveň energetické úspory minimalizací požadovaného výpočetního výkonu pro řešení rozsáhlých úloh., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – KURÁŽ, M. Web based configurator for DRUtES model, Web based configurator for DRUtES model, php interface, graphical user interface for high-performance computers, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, GUI Online Interface for DRUtES, http://drutes.org/src/dru_online.tgz, Jedná se online aplikaci, ke své instalaci vyžaduji systém s funkční instalací Apache serveru s aktivními PHP moduly., Aplikace umožňuje vzdálenou správu výpočtu řešení Richardsovy rovnice na tzv. high-performance systémech. V běžně používaných komerčních softwarech nemá alternativu. Pořizovací cena licence komerčních produktů s grafickým prostředí pro high-performance systémy zpravidla přesahuje částku 100.000Kč. Software je vydán jako tzv. opensource pod GPL v. 3 licencí., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BAŠTA, P. – PECH, P. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik, Software for the prevention and management of security risks, GIS, security forces, rescue forces, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, SW/ROUB001/2015, http://test.hydrosoft.cz/bezpecnost/www/, Nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. , Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jeho majetku., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. HBV EM 1.0, HBV EM 1.0, snow hydrology, energy balance, day-degree, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, HBV EM 1.0, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Matematický model, upřesnění množství sněhu a stavu zásob vody ve sněhové pokrývce v horských oblastech, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SZTURC, R. – ZÍT, J. – PEŠŤÁK, J. – PAVLÁSEK, J. Mobilní aplikace Laviny.info, Mobile application Laviny.info, Avalanche, snow, avalanche path, avalanche danger, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, Mobilní aplikace Laviny.info, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intergraph.avalanches, software - mobilní aplikace, Podrobné informace o lavinovém nebezpečí v horských oblastech ČR. Snížení ohrožení osob., Intergraph CS s.r.o., 44796650, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

URBAN, F. – ROUB, R. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. CroSolver_ToolBox, CroSolver_ToolBox, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, ArcGIS, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver_ToolBox, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk Python, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. – ROUB, R. – PECH, P. – HEJDUK, T. CroSolver, CroSolver, cross-section estimation, flow rate, LIDAR, laser scanning, R programming language, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, CroSolver, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Zdrojové kódy funkcí pro programovací jazyk R, autorizovaný software, freeware, Snížení nákladů spojených s použitím hydrologicko-geografických modelů, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HOLUB, J. – PECH, P. RadFlow, RadFlow, well, real well, skin effect, 2013, DA - Hydrologie a limnologie, RadFlow, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Program v jazyku Java, autorizovaný software, freeware, Zefektivnění vyhodnocení hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, snížení nákladů na čerpací zkoušky, KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KURÁŽ, M. – MARTÍNKOVÁ, M. WADI, WADI, strategy game, hydrological cycle, dry spell, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, WADI - strategy game, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#sucho , software byl vydán pod GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verze 3. Podrobnosti jsou popsány na http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, Simulační hra je určena jako nástroj pro zlepšování připravenosti státní správy a samosprávy i řadových občanů na situace sucha a nedostatku vody. Vhodně vyškolení pracovníci na rozhodovacích pozicích a poučení občané jsou klíčovým faktorem pro minimalizaci ztrát při zvládaní živelných pohrom., KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. BalDa, BalDa, data balancing, k-nearest neighbour, modelling, time series, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, BalDa, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Autorizovaný software, freeware, open source, kontakt: havlicekv@fzp.czu.cz, Snížení nákladů spojených s aplikací hydrologických datově orientovaných modelů, spolu se zvýšením jejich účinnosti., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. CRITMOD, CRITMOD, model efficency, hydrological criterion, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CRITMOD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj pro hydrologické indexy, KVHEM, FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO beta, PSO beta, particle swarm optimisation, optimization, Beta distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 102, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Prazea, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. PSO gama, PSO gama, particle swarm optimisation, optimization, gamma distribution, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 103, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, softwarový kód, spustitelný program pod OS UNIX, Optimalizační nástroj globálního algorithuse, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. ANN - Time series prediction using Artificial Neural Network, ANN - Time series prediction using Artificial Neural Network, artificial neural networks; prediction; time series, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, ANN_v2012, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#ANN, Aplikace napsaná v programovacím jazyce Pascal (prostředí Delphi) včetně uživatelského rozhraní. Kompilovaná verze je určena pro OS Windows. , Přínosem softwaru je zásadní zjednodušení postupu hydrologické predikce pomocí umělých neuronových sítí. , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HANEL, M. PMI Estimator, PMI Estimator, partial mutual information; entropy; bootstrap, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, PMIEv2012, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/#PMIE, Aplikace napsaná v programovacím jazyce Pascal (prostředí Delphi) včetně uživatelského rozhraní. Kompilovaná verze je určena pro OS Windows. , Hlavním přínosem je zásadní zrychlení práce při výběru signifikantních vysvětlujících proměnných oproti klasickému přístupu postupného testování, při kterém je nezbytné opakovaně trénovat neuronovou síť , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. hydrologický model CKSOM1, Hydrological model CKSOM1, conceptual model, model calibration, sensitivity analisis,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, CKSOM1, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. ASVH, ASVH, hydrological droughts, recession, falling limb of hydrograph, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 104, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, zdrojový kód, spustitelný software pod OS linux, Snížení nákladů při analýze sestupných větví hydrogramů, KVHEM FŽP ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – HAVLÍČEK, V. 1-2-HyModResMax5P, 1-2-HyModResMax5P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 1-2-HyModResMax5P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – MÁCA, P. HyModPar9P, HyModPar9P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, HyModPar9P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KAJTÁROVÁ, V. – MÁCA, P. – PECH, P. SUD - Simulation of Unsteady Drainage, SUD - Simulation of Unsteady Drainage, groundwater flow, separation of variables, Runge-Kutta, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, SUD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, autorizovaný software, možnosti simulace hloubky hladiny podzemní vody a jejího odtoku z drenážního systému umožňují optimalizaci využití zemědělských pozemků, sportovišť i skládek odpadních vod, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HEŘMANOVSKÝ, M. Invers_shluk, Invers_shluk, ungauged catchment, catchment descriptor, cluster analysis, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Invers_shluk, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojené s odhadem zájmových charakteristik (např. parametrů modelu či specifických průtoků) na nepozorovaných povodích., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVLÍČEK, V. SORD!, SORD!, genetic programming, rainfall-runoff modelling, evolutionary computing, evolutionary algorithms, runoff prediction, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, SORD!, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Autorizovaný software, freeware, open source, kontakt: havlicekv@fzp.czu.cz, Snížení nákladů spojených s aplikací hydrologických black-boxových modelů., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. vgSCDE, vgSCDE, shuffled complex evolution, distributed computing, differential evolution, 2011, JC - Počítačový hardware a software, vgSCDE, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem parametrů hydrologických modelů., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BAŠTA, P. Program Gorint, Gorint Programm, grid, raster, spatial interpolation, kriging, inverse distance weighting, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, Gorint 1.06, http://fzp.czu.cz/vyzkum/software.html - záložka programu Gorint, Autoriz. SW - skript v programovacím jazyce R. Pro jeho využití je potřeba mít instalovánu konzoli R (The R Project for Statistical Computing), kterou lze volně stáhnout např. z adresy: http://mirrors.softliste.de/cran/. Více informací viz dokumentace., Software je freeware (a opensource), zatímco jiné programy s podporou interpolačních funkcí jsou obvykle komerční (např. GS+, Isatis, Esri ArcGIS Desktop), Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. PONS-train-II, PONS-train-II, feedforward neural network, scaled conjugate gradient, gradient descent, regularization, ensemble simulation, 2011, JC - Počítačový hardware a software, PONS-train-II, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s aplikací modelů založených na teorii MLP., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – PECH, P. RaRuPro, RaRuPro, flodd, rainfall, runoff, hydrograph, hyetograph, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, RaRuPro, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, binarni soubor spustitelný pod OS Linux, zdrojový kód, Snížení nákladů spojených s odhadem charakteristik povodňových vln., KVHEM Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ETO - Pan evaporation method prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

STEHFEST prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Radek Roub, Ph.D., 2010

EVAPOTRANS prof. Ing. Pavel Pech, CSc., 2010

SEBRM Ing. Petr Máca, Ph.D., 2010

RainCorCoef Ing. Petr Máca, Ph.D., 2010

DRUGUI - Graphical User Interface Preprocessor and Postprocessor for the DRUtES finite element code based on DISLIN library Ing. Michal Kuráž, Ing. Vojtěch Havlíček, 2010

SReFTraS 1.0 Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

PECH, P. FiltIII - řešení průsaků pomocí konformního zobrazení, FiltIII - leakage solution using conformal mapping, Seepage, Conformal Transformation, Complex Potential, Velocity Field, 2008, DA - Hydrologie a limnologie, FiltIII, http://klobouk.fsv.cvut.cz/~kvhem/vyzkum/software/, Počítačový program vyvinutý v rámci řešení projektu NAZV 1G46040, , KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

MÁCA, P. – HORÁČEK, S. PONS - Predikce Odtoku Neuronovými Sítěmi, PONS - Prediction of Outflow with Neural network Systems, neural networks, multilayer perceptron, hydrological forecasting model, multi criterion calibration, 2008, DA - Hydrologie a limnologie, PONS, http://klobouk.fsv.cvut.cz/~kvhem/vyzkum/software/, Počítačový program vyvinutý v rámci řešení projektu NAZV 1G46040, , KVHEM, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. – **VOREL, I. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – KRAVKA, M. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **KVÍTEK, T. Zásady rozhodování zemědělce při realizaci krajinných opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+ . Praha: , 2021, 10s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – JAČKA, L. – HRADILEK, V. – MORAVEC, V. – MATULA, R. – STRNAD, F. – VOKOUN, M. – MARTÍNKOVÁ, M. – KOVÁŘ, M. – DVOŘÁK, P. – SKLENIČKA, P. Chytrá krajina II: Lesní krajina v lokalitě Amálie - I. etapa. Praha: Grantová služba Lesy ČR, 2021, 133s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – **KULHAVÝ, CSC., d. – HANEL, M. – KINCL, D. Zásady pro nastavení podpory krajinných opatření z veřejných dotací (s důrazem na sektor MŽP). Praha: MŽP, 2021, 23s. ISBN: ,

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra. Praha: FŽP ČZU, 2015, 225s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 215s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje . Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánu dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

MARVAL, Š. – ROUB, R. – **TOMEK, M. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Vývoj hydrologické situace v ČR z pohledu optimalizace hydroenergetického potenciálu pro vodní elektrárny s výkonem do 5 kW (Poster). 2022, .

**ZAJÍČEK, A. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Stanovení hydroenergetického potenciálu "Pico-Hydropower" v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR. 2022, .

MARVAL, Š. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – **TOMEK, M. – BUREŠ, L. – **ŠTICH, M.Hydroenergetický potenciál drobných vodních toků na území ČR. 2022, Marval, Š., Roub, R., Hejduk, T., Tomek, M., Bureš, L., Štich, M. (2022): Hydroenergetický potenciál drobných vodních toků na území ČR. Příspěvek na konferenci. In: Sborník z konference Vodní toky 2022, Hradec Králové, 31.5.-1.6.2022, s. 128-132. ISBN 978-80-7458-135-9.

**KOPP, J. – **VOGT, D. – BUREŠ, L. – **HEJDUK, T. – **JEŽEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š.Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. 2022, Kopp, J., Vogt, D., Bureš, L., Hejduk, T., Ježek, J., Roub, R., Marval, Š. (2022): Geografické charakteristiky rozvojových ploch pro návrh koncepce hospodaření s dešťovou vodou. Poster. 25. kongres ČGS a 18. kongres SGS (In: Sborník abstraktů, 6.–8.9.2022, Olomouc, s. 85-86). DOI: 10.5507/prf.22.24461786. ISBN 978-80-244-6178-6 (online: iPDF).

**HEJDUK, T. – **KOPP, J. – MARVAL, Š. – **JEŽEK, J. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – **URBAN, F.Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území (Poster). 2022, Hejduk, T., Kopp, J., Marval, Š., Ježek, J., Roub, R., Bureš, L., Urban, F. (2022): Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Poster. Konference Životní prostředí - prostředí pro život (In: Sborník abstraktů, 12.-14.9.2022, Cenia Praha, s. 114-115). ISBN 978-80-7674-053-2 (tištěná verze), 978-80-7674-054-9 (elektronická verze)..

KUŽELKOVÁ, M. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – HRADILEK, V.Effect of different tree species on soil moisture and temperature. Early-stage view of continuous forest soil regime monitoring. 2022, Kuželková, M., Jačka, L., Kovář, M., and Hradilek, V.: Effect of different tree species on soil moisture and temperature. Early-stage view of continuous forest soil regime monitoring., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-7678, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-7678, 2022. .

KUŽELKOVÁ, M. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – HRADILEK, V. – KOMÁREK, J. – KLÁPŠTĚ, P. – MORAVEC, D. – MÁCA, P.Vliv buku, smrku a modřínu na vlhkostní a teplotní režim lesní půdy – první rok monitoringu monokulturních porostů na lokalitě Amálie. 2022, In: Neudertová Hellebrandová, K. (ed.), 2022. Lesnická hydrologie - věda a praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i, Jíloviště-Strandy, 25 str., Sborník abstraktů z odborné konference, Kouty, 15.-16. 9. 2022.

**FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – **ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 2021, Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š., Zajíček, A., Bureš, L., Pavlíčková, L., Sychová P. (2021): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE. 14. Bienální konference CZWA (In: Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021), 22.–24. září 2021, Litomyšl, s. 411-416. Příspěvek. ISBN 978-80-11-00385-2.

**ZAJÍČEK, A. – **FUČÍK, P. – ROUB, R.Odborný seminář projektu Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RainPRAGUE. 2021, Zajíček, A., Fučík, P., Roub, R. (2021): Odborný seminář projektu Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy RainPRAGUE. Online, 16.12.2021..

**HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – SYCHOVÁ, P. – **ZROSTLÍK, Š.Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. 2021, HEJDUKOVÁ, P., HEJDUK, T., ROUB, R., SYCHOVÁ, P., ZROSTLÍK, Š. (2021): Zásobování obcí pitnou vodou je důležitým faktorem jejich rozvoje. Moderní obec 27(10): 32-33. ISSN 1211-0507..

**HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š.Jak na pitnou vodu nejen v malých obcích. 2021, HEJDUKOVÁ, P., HEJDUK, T., ROUB, R., ZROSTLÍK, Š. (2021): Jak na pitnou vodu nejen v malých obcích. Moderní obec 27(11): 40. ISSN 1211-0507..

**HEJDUKOVÁ, P. – MARVAL, Š. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – SYCHOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **MIČUDOVÁ, K. – BUREŠ, L.Jak na pitnou vodu?. 2021, HEJDUKOVÁ, P., MARVAL, Š., ROUB, R., ZROSTLÍK, Š., KOPP, J., HEJDUK, T., SYCHOVÁ, P., KUREKOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L., MIČUDOVÁ, K., BUREŠ, L.: (2021): Jak na pitnou vodu? Brožura, medializační kampaň. 32 s. ISBN 978-80-88323-69-3 (tištěná) a 978-80-88323-70-9 (PDF). .

**KUREKOVÁ, L. – **HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – ROUB, R. – **ZROSTLÍK, Š.Socio-ekonomické aspekty zajištění dostupnosti pitné vody v malých obcích ČR pohledem dvou dotazníkových šetření. 2021, Kureková, L., Hejduková, P., Hejduk, T., Roub, R., Zrostlík, Š. (2021): Socio-ekonomické aspekty zajištění dostupnosti pitné vody v malých obcích ČR pohledem dvou dotazníkových šetření. 14. Bienální konference CZWA (In: Sborník příspěvků 14. bienální konference CzWA VODA 2021), 22.–24. září 2021, Litomyšl, s. 569-572. Příspěvek. ISBN 978-80-11-00385-2.

JAČKA, L. – WALMSLEY, A. – **FROUZ, J.Do different tree species have different effects on infiltration and preferential flow? A case study from clayey spoil heap. 2021, Jačka L., Walmsley A., Frouz J., 2021. Do different tree species have different effects on infiltration and preferential flow? A case study from clayey spoil heap. In: Frouz J., Gerwin W., Pietrzykowski M. (eds.), Book of abstracts from 3rd International Conference Forest and Landscape Restoration of Post-mining Sites held 3. - 6.6.2021 in Prague: 42 s. ISBN 978-80-87076-26-2. .

**ZAJÍČEK, A. – **FUČÍK, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š.Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. 2020, Zajíček, A., Fučík, P., Roub, R., Hejduk, T., Marval, Š. (2020): Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy, Výroční konference České geografické společnosti - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Sborník abstraktů z Výroční konference ČGS, 8. –10. září 2020, Plzeň..

**KUREKOVÁ, L. – **HEJDUKOVÁ, P. – **HEJDUK, T. – **CÖLBA, M. – ROUB, R.Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey. . 2020, .

**HEJDUKOVÁ, P. – **KUREKOVÁ, L. – **HEJDUK, T. – MARVAL, Š. – ROUB, R.Závěry dotazníkového šetření: pohled starostů malých obcí na zásobování pitnou vodou. 2020, .

MARVAL, Š. – **KOPP, J. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **HEJDUK, T.Socio-ekonomické aspekty zásobování obyvatelstva malých obcí pitnou vodou. 2020, .

BEŠŤÁKOVÁ, Z.; idPublikace = 81770; Název: Conditional probabilities of transition from arid to humid environment and vice versa in Europe during the period 1766 -2015-- Neexistuje podtyp publikace --

JAČKA, L. – **VALTERA, M. – JURAS, R. – **DEUTSCHER, J. – **HEMR, O. – PAVLÁSEK, J.Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. 2020, Jačka L., Valtera M., Juras R., Deutscher J., Hemr O., Pavlásek J. 2020. Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. In: Balková M., Kučera A., Samec P. (eds.), Dny o Zemi …o půdě a krajině. Mendelova univerzita v Brně: 155 s. ISBN (print) 978-80-7509-766-8, ISBN (online) 978-80-7509-767-5. .

JURAS, R. – BLÖCHER, J. – **JENÍČEK, M. – MARKONIS, I. – **LEDVINKA, O.Protective function of the snowpack during rain-on-snow events. 2020, Table of content Conference Program Overview ..................................................................................................................... 6 Abstracts of the conference ........................................................................................................................ 14 Snow Remote Sensing ................................................................................................................................ 15 Session 1: Snow cover dynamics - temporal and spatial variability ........................................................... 15 Session 2: Snow cover dynamics- temporal and spatial variability ............................................................ 18 Poster session: Snow remote sensing & experimental research ................................................................ 23 Session 3: Remote Sensing of Snow Properties .......................................................................................... 34 Session 4: Remote Sensing of Snow Properties .......................................................................................... 39 Snow Hydrology and Modelling ................................................................................................................. 43 Session 1: Progress in simulating snow processes and model evaluation.................................................. 44 Session 2: Progress in simulating snow processes and model evaluation.................................................. 50 Poster session – Progress in simulating snow processes and model evaluation & Snow-Atmosphere Interface ...................................................................................................................................................... 55 Session 3: Cryospheric processes - observations and modelling ................................................................ 67 Session 4: Snow in semi-arid environment ................................................................................................. 71 Snow-Atmosphere Interface ...................................................................................................................... 74 Session 1: Prediction of snow melt and run-off .......................................................................................... 75 Session 2: Prediction of snow melt and run-off .......................................................................................... 80 Session 3: Climate change, snow conditions and water supply ................................................................. 85 Session 4: Climate change, snow conditions and water supply ................................................................. 90.

JURAS, R. – **VYSTAVNA, Y. – **HNILICOVÁ, S.Disturbed forest affects the hydrological processes in a small mountain catchment. 2020, .

SOUČKOVÁ, M. – JURAS, R.Mapping snow avalanche releases by unmanned aerial vehicles (UAV) in Krkonoše mountain range - the Czech Republic. 2020, .

JURAS, R. – BLÖCHER, J. – **JENÍČEK, M. – MARKONIS, I. – **LEDVINKA, O.How can rain-on-snow events contribute to the stream runoff. 2020, .

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MARVAL, Š. – **URBAN, F. – ROUB, R.River bathymetry model based on the analytical curves.. 2019, .

JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – **LINZMAYEROVÁ, L. – WALMSLEY, A.Vliv vybraných druhů rekultivačních dřevin na hydrofyzikální vlastnosti půd na výsypkách. 2019, In: BÁČOVÁ M., KAVKA P., TEJKL A. [eds]: Hydrologie, GIS a životní prostředí 2019 – sborník abstraktů. České vysoké učení technické v Praze, Praha, ISBN 978-80-01-06591-4, s. 11..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M.The effect of the layer interface on the distribution of infiltrated water in the profile of mountain podzol. 2018, .

KOVÁŘ, M. – JAČKA, L. – **FALCOVÁ, M.Vliv aplikace organických a minerálních látek na vybrané hydrofyzikální vlastnosti půd. 2018, KOVÁŘ M., JAČKA L., FALCOVÁ M., 2018: Vliv aplikace organických a minerálních látek na vybrané hydrofyzikální vlastnos?? půd. In: BÁČOVÁ M., KAVKA P., VLASÁK K. [eds]: Hydrologie, GIS a životní prostředí 2018 – sborník abstraktů. České vysoké učení technické v Praze, Praha, ISBN 978-80-01-06432-0, s. 17..

PAVLÍK, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A.Regional assessment of water balance at the water bodies scale using hydrological signatures. 2018, .

STRNAD, F. – HANEL, M.An index-flood statistical model for drought estimation. 2018, .

MORAVEC, V. – STRNAD, F. – HANEL, M.Assessment of land use change effects on drought characteristics using hydrological model HYPE. 2018, .

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – **KURÁŽ, V.Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu . 2017, JAČKA L., PAVLÁSEK J., KURÁŽ V., 2017. Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 76 – 83..

ČEPOVÁ, D.Jezerní ekosystémy souostroví Svalbard-oblasti Billefjorden. 2017, .

KOVÁŘ, M. – PAVLÁSEK, J.Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. 2017, KOVÁŘ M., PAVLÁSEK J., 2017: Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 151 – 154..

ČEPOVÁ, D.Stanovení teplotního indexu z naměřených dat v Krkonoších. 2017, .

BUREŠ, L. – MÁCA, P. – ROUB, R. – PECH, P. – **HEJDUK, T. – **NOVÁK, P.River bathymetry estimation based on the floodplains topography.. 2017, .

ČEPOVÁ, D.Hydrologická bilance horského povodí. 2017, Progress workshop .

VOKOUN, M.Comparing ALADIN CZ and ALADIN LAEF precipitation forecasts for hydrological modelling in the Czech Republic. 2017, .

STRNAD, F.Statistical model for drought estimation. 2017, The estimation of return periods of hydrological extreme events and the evaluation of risks related to such events are objectives of many water resources studies. The aim of this study is to develop statistical model for drought indices using extreme value theory and index-flood method and to use this model for estimation of return levels of maximum deficit volumes of total runoff..

MORAVEC, V.; idPublikace = 74812; Název: Vyhodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu s důrazem na výskyt sucha-- Neexistuje podtyp publikace --