×
Department of Agrienvironmental Chemistry and Plant Nutrition
banner

Grants

Current projects

Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2021-2025

Podpora výzkumu, publikační činnosti a transferu vědeckých poznatků do praxe při studiu faktorů ovlivňujících půdní úrodnost

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2021-2022

Výzkumná a publikační činnost studentů v oblasti polutantů životního prostředí

GA FAPPZ, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2021-2022

ADVANCED TECHNOLOGIES FOR HIGH QUALITY, SAFE AND SUSTAINABLE REGIONAL FOOD PRODUCTION (DRIFT-FOOD)

Nepřiřazeno, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2020-2026

Podpora výzkumné a publikační činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2020-2021

Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2019-2023

Výzkumná a publikační činnost studentů v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji

GA FAPPZ, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2019-2020

Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro studium vztahů mezi rostlinami a živinami při zohlednění půdně-klimatických podmínek

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2019-2020

Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2019-2021

Vývoj inovovaných fermentačních technologií výroby pěstebních médií pro kultivaci jedlých hub a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Technologická agentura ČR, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2019-2021

Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou

Technologická agentura ČR, Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D., 2018-2019

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D., 2018-2019

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2018-2023

Environmental impact assessment and possible pathways and transformations of selected toxic

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2017-2019

The interaction of weather with soil water dynamics, with special regard to precipitation and water retention

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2017-2019

Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2017-2018

Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2017-2021

Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2017-2021

Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2017-2018

Výzkumná a publikační činnost studentů v agroenvironmentální oblasti

GA FAPPZ, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2017-2018

Využití síry z odpadního materiálu ke hnojení rostlin a při rekultivaci krajiny

CIGA, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2017-2018

Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostování v systému průběžného krmení

CIGA, Ing. Tereza Hřebečková, 2017-2018

Tři úrovně aniontové kompetice v systému rostlina-půda-selenan, vliv na dostupnost selenu řepce olejné (Brassica napus L.)

CIGA, Ing. Lukáš Praus, Ph.D., 2017-2017

Zlepšení vlastností extraktů připravených odlišnými postupy z vermikompostů různého složení

CIGA, Ing. et Ing. Markéta Drešlová, 2017-2018

Long-term response of soil biota on different fertilization with emphasis on the impact of organic pollutants connected with anthropogenic activity

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2016-2018

Potenciální zdroje chyb při studiu sorpce selenanů v půdách v tradičním schématu vsádkového experimentu při stanovení selenu technikou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

CIGA, Ing. Lukáš Praus, Ph.D., 2016-2016

Možnosti zvýšení účinnosti výluhů z vermikompostu aplikovaná na keříčková rajčata

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Markéta Drešlová, 2016-2016

Využití bioefektorů pro zlepšení příjmu živin kukuřicí na karbonátových půdách

GA FAPPZ, Ing. Filip Mercl, Ph.D., 2016-2016

Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů

GA FAPPZ, Ing. Lukáš Praus, Ph.D., 2016-2016

Motivace studentů doktorského studia k rozšíření dovedností i k publikační aktivitě

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2016-2016

Podpora studentů magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2016-2016

Efektivnější využití živin obsažených ve fugátu produkovaném v bioplynových stanicích

CIGA, Ing. Pavel Míchal, Ph.D., 2015-2016

Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostů, na zemědělskou půdu

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2015-2018

Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2015-2018

Zvýšená bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí kompostování, vermikompostování a systému půda-rostlina

CIGA, Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D., 2015-2016

Podpora publikační činnosti a mobility studentů doktorského studia na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2015-2015

Mimořádná stipendia studentům magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2015-2015

Možnosti zvýšení účinnosti výluhů z vermikompostu.

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Markéta Drešlová, 2015-2015

Možnosti recyklace živin z fugátu

GA FAPPZ, Ing. Helena Hrnčířová, 2015-2015

Vliv dlouhodobého hnojení na kvalitativní parametry zrna pšenice ozimé

GA FAPPZ, Ing. Šárka Buráňová, 2014-2014

Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vápněním silně kontaminovaných půd

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2014-2014

Motivační program pro podporu využití výsledků k publikačním aktivitám studentů doktorského studia.

GA FAPPZ, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2014-2014

Motivační program pro zapojení studentů magisterského studia do vědecko-výzkumné činnosti katedry

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2014-2014

Vliv různých systémů orby na vertikální distribuci živin v zemědělské půdě v douhodobém experimentu s důrazme na problematiku fosforu a síry

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2014-2015

Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2014-2017

Vliv kadmia na obsah mastných kyselin v pletivech rostlin rodu Noccaea

CIGA, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2014-2014

Vliv nízkomolekulárních organických kyselin a vybraných kmenů rodu Paenibacillus na uvolňování živin a rizikových prvků z popelů ze spalování biomasy

CIGA, Ing. Filip Mercl, Ph.D., 2014-2016

Jednotka pro oddělené čištění kalové vody - instalace a optimalizace provozu

CIGA, Ing. Josef Radechovský, 2014-2014

Vliv kompostu a vermikompostu na účinnost fytoremediace úletového popele z biomasy.

GA FAPPZ, Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D., 2014-2014

Stanovení produkce a složení bioplynu alternativních plodin (Cannabis sativa L.) prostědnictvím batch testů

GA FAPPZ, Ing. Pavel Míchal, Ph.D., 2014-2014

THE ASSESSMENT OF BIOCHAR SOIL - REMEDIATION ABILITY, IN RELATION TO ITS PREPARATION FROM DIFFERENT PLANT BIOMASS, USED IN PHYTOREMEDIATION TECHNOLOGIES

CIGA, Ing. Kateřina Pračke, 2013-2015

The Influence of Temperature Fluctuations on a Nitrification Process during Separate Biological Treatment of Reject Water

CIGA, Ing. Helena Hrnčířová, 2013-2014

Transformation and speciation of selenium in the food chain: the effect of selenium fortified diet

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2013-2016

Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují?

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2013-2016

Využití komerčního biocharu k remediaci extrémně kontaminované půdy těžkými kovy za použití lyzimetrických nádob

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Pračke, 2013-2013

Vliv zatížení reaktoru amoniakálním dusíkem na teplotní citlivost procesu nitritace

GA FAPPZ, Ing. Helena Hrnčířová, 2013-2013

Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) přítomných v úletovém popelu po spalování biomasy a ověření účinnosti využitím vzorkovacích standardů PAH pomocí rostlin

GA FAPPZ, Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D., 2013-2013

Stanovení produkce a složení bioplynu pomocí batch testů z dřevní biomasy a z travních společenstev v závislosti na různém způsobu předúpravy

GA FAPPZ, Ing. Pavel Míchal, Ph.D., 2013-2013

Možnosti ovlivnění aktivity nitrifikačních mikroorganismů během biologického čištění specifické odpadní vody

GA FAPPZ, Ing. Josef Radechovský, 2013-2013

Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv

GA FAPPZ, Ing. Šárka Buráňová, 2013-2013

Vliv aditiv na bázi amorfních oxidů železa na regulaci příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2013-2013

Akumulace vybraných volných aminokyselin v rostlinách čeledi Brassicaceae na půdě kontaminované kadmiem

GA FAPPZ, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2013-2013

Podpora publikační aktivity studentů doktorského studia

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2013-2013

Zvýšení zapojení studentů magisterského studia do řešení externích projektů Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2013-2013

Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2013-2016

Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech vyýživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2012-2016

Mercury uptake accumulation and transformation by soil microora: an assessment of possible approach for bioremediation of mercury contaminated soils

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2012-2015

Příprava biocharu z různých zdrojů biomasy, jeho vlastnosti a využití 

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Pračke, 2012-2012

Využití popelů ze spalování biomasy a separovaného digestátu jako alternativních komponentů pěstebních substrátů při pěstování Fragaria x Hybriden a Sutera cordata

GA FAPPZ, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2012-2012

Vliv režimu průtoku odpadní vody aktivační nádrží na průběh nitrifikace odpadních vod

GA FAPPZ, Ing. Josef Radechovský, 2012-2012

Hodnocení bilance N v prostředí a jeho příjmu rostlinami

GA FAPPZ, Ing. Šárka Buráňová, 2012-2012

Vliv fosforečných aditiv na regulaci příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2012-2012

Modelová sorpce Cd a dalších vybraných těžkých kovů ve třech typech půd

GA FAPPZ, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2012-2012

Podpora aktivity studentů doktorského studia a kvality jejich disertačních prací formou mimořádných stipendií

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2012-2012

Podpora aktivního zapojení studentů magisterského studia do výzkumu na katedře formou mimořádných stipendií

GA FAPPZ, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2012-2012

Vliv kadmia na oxidační stres u Thlaspi caerulescens

CIGA, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2012-2013

Možnosti potlačení tvorby dusičnanů při biologickém čištění odpadních vod

CIGA, Ing. Josef Radechovský, 2012-2013

Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2012-2015

Resource preservation by application of bioefectors in European crop production

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2012-2017

Brownfields - zdroj obnovitelné energie

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2011-2014

Náhrada rašeliny upraveným separovaným digestátem v pěstebních substrátech a jeho využití při pěstování hrnkových rostlin

CIGA, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2011-2012

Mimořádná stipendia studentům PSD

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2011-2011

Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2011-2011

Vliv kontaminace kadmiem na změny obsahu volných aminokyselin v Thlaspi caerulescens

GA FAPPZ, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2011-2011

Využití separovaného digestátu jako alternativní organické komponenty pro přípravu pěstebního substrátu při pěstování hrnkových rostlin

GA FAPPZ, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2011-2011

Průběh nitrifikace při čištění odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku v reaktorech s různým režimem průtoku

GA FAPPZ, Ing. Josef Radechovský, 2011-2011

Vliv lokální aplikace dusíkatých hnojiv na klíčivost a obsah aminokyselin v zrnu jarního ječmene

GA FAPPZ, Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D., 2011-2011

Imobilizace rizikových prvků v kontaminované půdě pomocí vápenatých hmot v reálných a v modelových podmínkách

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2011-2011

Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2011-2013

Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2011-2012

RESTEP - Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2011-2014

Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2010-2014

Hodnocení rizik příjmu a kumulace arsenu a jeho sloučenin rostlinnými společenstvy na půdách významně kontaminovaných důlní činností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010-2011

Balance of nitrogen in conditions of manure and fertilizer application using new data determined by modern analytical methods

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2009-2011

Assessment of species and bioavailable forms of selected risk elements in soil with crop production exposed to particulate matter near highway

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2009-2011

Studium rizika kontaminace a nepříznivých půdních vlastností lesních horských půd pro melioraci území s využitím olše šedé (Alnus incana L.)

CIGA, Ing. Michal Jakl, Ph.D., 2009-2010

Optimization of farm vermicomposting technology

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2009-2013

Rezervy půdního draslíku v podmínkách trvalé negativní živinové bilance v obilnářských systémech. 

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2009-2013

Vliv ingesce půd,antropogenně kontaminovaných těžkými kovy,na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana

Akademie věd ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2009-2013

Vývoj remediačních technologií pro trvale udržitelné využití kontaminovaných půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2009-2010

Development and optimization of phytoremediation technology using enhanced phytoextraction of heavy metals with preserved biological stability of the soils

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2008-2011

Trasnformation fluxes of sulphur fractions in soil with respect to optimization of sulphur fertilization of crops

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 2008-2012

Material and energetic utilitazion of landfilled waste in order to decrease its total volume and minimize biologocally degrdable fraction

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2008-2011

Usage of AEM membranes to estimating of available P in arable soils in Czech Republic

GA FAPPZ, doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2008-2008

Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska

Finanční mechanismus EHP/Norska, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2008-2011

The Use of Accumulation of Nitrite during the Biological process of Nitrogen Removal from Waste Water

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2007-2009

Phytoextraction biomass disposal - an unsolved problem

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2007-2009

The CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) system for nitrogen nutrition of grasses and clover/grass mixtures

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2007-2011

Temporal variability of easily extractable forms of nitrogen in soil

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2007-2007

Biological Treatment of the Wastewater rising during Dewatering of anaerobically stabilized Materials

GA FAPPZ, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2007-2007

Research of properties of products of biological treatment of separatelly collected municipal biowaste from households in blocks of flats and family houses

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2007-2009

Slow nutrient release fertilizers for agroenvironmental use

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2007-2008

The evaluation of precision farming system on University Farm at Lány

CIGA, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2006-2007

Bioavailable forms of trace elements present in soil solution and their access for plants

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2006-2008

Geochemical, pedological, and biological aspects of bioavailability of arsenic and arsenic compounds for plants

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2006-2008

Experimental investigation of metal mobility in soils spikem by flying ash from secondary lead smelters

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2006-2008

Využití leteckého snímkování pro hodnocení prostorové variability dusíku v systému precizního zemědělství

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2006-2006

Změna mobility rizikových prvků během kompostování

GA FAPPZ, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2006-2006

Hodnocení ukazatelů dynamiky P v půdě a jeho sorpce

GA FAPPZ, doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2006-2006

Inovace laboratoře pro výuku nových studijních oborů bakalářského a magisterského studia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2005-2005

The use of composts originated from various technologies with biowaste and sewage sludge portions in view of content and mobility of risk compounds

CIGA, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2005-2006

Separate biological treatment of the sludge liquor by the nitritation/denitritation method

CIGA, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2005-2006

Verification of new systém of plant nutrition CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) for chosen plants

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2005-2009

Rhizosphere as indicator of available nutrient changes in soils caused by different long term strategy of mineral and organic fertilizers application

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2004-2007

Collection of basic data for decision processes connected with possible exposure of plant production grown on soils with enhanced level of potentially risk substances

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2004-2007

Využití systémů precizního zemědělství na ŠZP Lány

CIGA, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2004-2005

Understanding and modeling of soil plant interactions in the rhizosphere environment

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2003-2007

Slow nutrient release fertilizers for agroenvironmental use

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2003-2006

Effects of Titanium Compounds on Plant Organism - Analysis of Mechanism and Possible Uses in Plant Culture

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2002-2004

Fytoremediace organických a anorganických polutantů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2002-2004

The role of mycorrhizal fungi in uptake of heavy metals by transgenic plants: a potential phytoremediation model

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2002-2004

Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c., 2001-2004

Využití půdních a biologických charakteristik pro precizní hospodaření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 1999-2004