×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Granty

Aktuálně (spolu)řešené projekty

Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2011-2012

Akumulace rizikových prvků v kůře a ve dřevě rychle rostoucích dřevin v závislosti na stáří výhonů.

GA FAPPZ, Ing. Pavla Kubátová, 2013-2013

Akumulace vybraných volných aminokyselin v rostlinách čeledi Brassicaceae na půdě kontaminované kadmiem

GA FAPPZ, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2013-2013

Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2017-2021

Bilance dusíku při organickém a minerálním hnojení s využitím nových hodnot stanovených moderními analytickými metodami

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2009-2011

Biodostupné formy stopových prvků přítomné v půdním roztoku a jejich přístupnost rostlinám

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2006-2008

BIOFECTOR - Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2012-2015

Biologické čištění vody vznikající při odvodňování anaerobně stabilizovaných organických materiálů

GA FAPPZ, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2007-2007

Brownfields - zdroj obnovitelné energie

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2011-2014

Časová variabilita lehce extrahovatelných forem dusíku v půdě

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2007-2007

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2018-2023

Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) přítomných v úletovém popelu po spalování biomasy a ověření účinnosti využitím vzorkovacích standardů PAH pomocí rostlin

GA FAPPZ, Ing. Zdeněk Košnář, 2013-2013

Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2016-2018

Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2017-2021

Dynamika transformací síry v půdě různých S frakcí a jejich význam z hlediska prognózy hnojení plodin sírou

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 2008-2012

Efektivnější využití živin obsažených ve fugátu produkovaném v bioplynových stanicích

CIGA, Ing. Pavel Míchal, 2015-2016

Environmentálně příznivé využití čistírenského kalu ve fytoextrakčních technologiích

CIGA, Ing. Pavla Kubátová, 2014-2016

Experimentální studium mobility kovů v půdách uměle kontaminovaných popílkem ze sekundární metalurgie Pb

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2006-2008

Extrakční stanovení makro prvků, huminových látek a enzymatické aktivity ve vodním výluhu z vermikompostů a kompostů.

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2013-2013

Fytoremediace organických a anorganických polutantů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2002-2004

Geochemické, pedologické a biologické aspekty přístupnosti arsenu a jeho sloučenin pro rostliny

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2006-2008

Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2003-2006

Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2007-2008

Hodnocení bilance N v prostředí a jeho příjmu rostlinami

GA FAPPZ, Ing. Šárka Shejbalová, 2012-2012

Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a transformace v kontaminované oblasti

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2017-2019

Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv

GA FAPPZ, Ing. Šárka Shejbalová, 2013-2013

Hodnocení remediačních schopností biocharu v souvislosti s jeho přípravou z různých druhů biomasy rostlin, používaných ve fytoremediačních technologiích

CIGA, Ing. Kateřina Pračke, 2013-2015

Hodnocení rizik příjmu a kumulace arsenu a jeho sloučenin rostlinnými společenstvy na půdách významně kontaminovaných důlní činností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2010-2011

Hodnocení systému precizního zemědělství na ŠZP Lány

CIGA, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2006-2007

Hodnocení ukazatelů dynamiky P v půdě a jeho sorpce

GA FAPPZ, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2006-2006

Imobilizace rizikových prvků v kontaminované půdě pomocí vápenatých hmot v reálných a v modelových podmínkách

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2011-2011

Inkubace selenanů ve sterilizovaných a neošetřených půdách: vliv aniontové kompetice a mikrobiální aktivity na mobilitu selenanů

GA FAPPZ, Ing. Lukáš Praus, 2016-2016

Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou

Technologická agentura ČR, Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D., 2018-2019

Inovace laboratoře pro výuku nových studijních oborů bakalářského a magisterského studia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2005-2005

Jednotka pro oddělené čištění kalové vody - instalace a optimalizace provozu

CIGA, Ing. Josef Radechovský, 2014-2014

Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2001-2004

Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostů, na zemědělskou půdu

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2015-2018

Materiálové a energetické využití skládkovaného odpadu za účelem snížení jeho celkovému objemu minimalizace biologicky rozložitelného podílu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2008-2011

Mimořádná stipendia studentům magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2015-2015

Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2011-2011

Mimořádná stipendia studentům PSD

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2011-2011

Modelová sorpce Cd a dalších vybraných těžkých kovů ve třech typech půd

GA FAPPZ, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2012-2012

Motivace studentů doktorského studia k rozšíření dovedností i k publikační aktivitě

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2016-2016

Motivační program pro podporu využití výsledků k publikačním aktivitám studentů doktorského studia.

GA FAPPZ, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2014-2014

Motivační program pro zapojení studentů magisterského studia do vědecko-výzkumné činnosti katedry

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2014-2014

Možnosti ovlivnění aktivity nitrifikačních mikroorganismů během biologického čištění specifické odpadní vody

GA FAPPZ, Ing. Josef Radechovský, 2013-2013

Možnosti potlačení tvorby dusičnanů při biologickém čištění odpadních vod

CIGA, Ing. Josef Radechovský, 2012-2013

Možnosti recyklace živin z fugátu

GA FAPPZ, Ing. Helena Hrnčířová, 2015-2015

Možnosti zvýšení účinnosti výluhů z vermikompostu aplikovaná na keříčková rajčata

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Markéta Drešlová, 2016-2016

Možnosti zvýšení účinnosti výluhů z vermikompostu.

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Markéta Drešlová, 2015-2015

Náhrada rašeliny upraveným separovaným digestátem v pěstebních substrátech a jeho využití při pěstování hrnkových rostlin

CIGA, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2011-2012

Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2011-2013

Oddělené biologické čištění kalové vody vznikající při odvodňování anaerobně stabilizovaného kalu na ČOV s využitím postupu nitrace a následné denitritace

CIGA, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2005-2006

Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2007-2009

Optimalizace technologie faremního vermikompostování 

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2009-2013

Ověření nového systému výživy rostlin dusíkem CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) u vybraných plodin

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2005-2009

Pochopení procesů v rhizosféře, základní předpoklad optimalizace parametrů fytoremediace půdy kontaminované toxickými prvky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2003-2007

Podpora aktivity studentů doktorského studia a kvality jejich disertačních prací formou mimořádných stipendií

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2012-2012

Podpora aktivního zapojení studentů magisterského studia do výzkumu na katedře formou mimořádných stipendií

GA FAPPZ, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2012-2012

Podpora publikační aktivity studentů doktorského studia

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2013-2013

Podpora publikační činnosti a mobility studentů doktorského studia na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2015-2015

Podpora studentů magisterského studia při vědecko-výzkumné činnosti na katedře

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2016-2016

Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2017-2018

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D., 2018-2019

Potenciální zdroje chyb při studiu sorpce selenanů v půdách v tradičním schématu vsádkového experimentu při stanovení selenu technikou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

CIGA, Ing. Lukáš Praus, 2016-2016

Použití AEM modelu membrán pro stanovení mobilního P v orných půdách ČR

GA FAPPZ, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2008-2008

Příprava biocharu z různých zdrojů biomasy, jeho vlastnosti a využití 

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Pračke, 2012-2012

Průběh nitrifikace při čištění odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku v reaktorech s různým režimem průtoku

GA FAPPZ, Ing. Josef Radechovský, 2011-2011

Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují?

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2013-2016

Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vápněním silně kontaminovaných půd

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2014-2014

Resource preservation by application of bioefectors in European crop production

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2012-2017

Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2013-2016

RESTEP - Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources

Evropská komise, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2011-2014

Rezervy půdního draslíku v podmínkách trvalé negativní živinové bilance v obilnářských systémech. 

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2009-2013

Rhizosféra jako indikátor změn přístupných živin v půdách s dlouhodbě rozdílnými systémy hnojení

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2004-2007

Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2015-2018

Stanovení produkce a složení bioplynu alternativních plodin (Cannabis sativa L.) prostědnictvím batch testů

GA FAPPZ, Ing. Pavel Míchal, 2014-2014

Stanovení produkce a složení bioplynu pomocí batch testů z dřevní biomasy a z travních společenstev v závislosti na různém způsobu předúpravy

GA FAPPZ, Ing. Pavel Míchal, 2013-2013

Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2017-2018

Studium rizika kontaminace a nepříznivých půdních vlastností lesních horských půd pro melioraci území s využitím olše šedé (Alnus incana L.)

CIGA, Ing. Michal Jakl, Ph.D., 2009-2010

Systém dusíkaté výživy "CULTAN" u travních a jetelotravních porostů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., 2007-2011

Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska

Finanční mechanismus EHP/Norska, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2008-2011

Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2013-2016

Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2012-2015

Tři úrovně aniontové kompetice v systému rostlina-půda-selenan, vliv na dostupnost selenu řepce olejné (Brassica napus L.)

CIGA, Ing. Lukáš Praus, 2017-2017

Účinky sloučenin titanu na rostlinný organismus - analýza mechanismu působení a možnosti jeho využití při pěstování rostlin

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2002-2004

Úloha mykorrhizních hub

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2002-2004

Uplatnění kompostů z různých výrobních technologií s podílem bioodpadu a čistírenských kalů vzhledem o obsahu a mobilitě rizikových látek

CIGA, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2005-2006

Vliv aditiv na bázi amorfních oxidů železa na regulaci příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2013-2013

Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktu společně s bioefektorem na pěstování kukuřice seté (Zea mays L.).

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2014-2014

Vliv aplikace popelu, kompostu, vermikompostu a jejich extraktu společně s bioefektorem na pěstování rajčete jedlého (Solanum lycopersicum) a kukuřice seté (Zea mays L.)

GA FAPPZ, Ing. Jiří Bouček, 2015-2015

Vliv biocharu na chemické a fyzikální vlastnosti různých typů půd

GA FAPPZ, Ing. Niguss Solomon Hailegnaw, 2016-2016

Vliv dlouhodobého hnojení na kvalitativní parametry zrna pšenice ozimé

GA FAPPZ, Ing. Šárka Shejbalová, 2014-2014

Vliv fosforečných aditiv na regulaci příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami

GA FAPPZ, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2012-2012

Vliv ingesce půd,antropogenně kontaminovaných těžkými kovy,na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana

Akademie věd ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2009-2013

Vliv kadmia na obsah mastných kyselin v pletivech rostlin rodu Noccaea

CIGA, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2014-2014

Vliv kadmia na oxidační stres u Thlaspi caerulescens

CIGA, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2012-2013

Vliv kompostu a vermikompostu na účinnost fytoremediace úletového popele z biomasy.

GA FAPPZ, Ing. Zdeněk Košnář, 2014-2014

Vliv kontaminace kadmiem na změny obsahu volných aminokyselin v Thlaspi caerulescens

GA FAPPZ, Ing. Veronika Zemanová, Ph.D., 2011-2011

Vliv lokální aplikace dusíkatých hnojiv na klíčivost a obsah aminokyselin v zrnu jarního ječmene

GA FAPPZ, Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D., 2011-2011

Vliv nízkomolekulárních organických kyselin a vybraných kmenů rodu Paenibacillus na uvolňování živin a rizikových prvků z popelů ze spalování biomasy

CIGA, Ing. Filip Mercl, 2014-2016

Vliv organického hnojení na akumulaci kadmia a olova v nadzemní biomase vrb

GA FAPPZ, Ing. Pavla Kubátová, 2012-2012

VLIV PŮSOBENÍ BIOCHARU V PŮDĚ NA DYNAMIKU ROSTLINÁM PŘÍSTUPNÝCH ŽIVIN, JEJICH VYUŽITELNOST A RŮST ROSTLIN

CIGA, Ing. Niguss Solomon Hailegnaw, 2017-2018

Vliv režimu průtoku odpadní vody aktivační nádrží na průběh nitrifikace odpadních vod

GA FAPPZ, Ing. Josef Radechovský, 2012-2012

Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostování v systému průběžného krmení

CIGA, Ing. Tereza Hřebečková, 2017-2018

Vliv různých systémů orby na vertikální distribuci živin v zemědělské půdě v douhodobém experimentu s důrazme na problematiku fosforu a síry

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2014-2015

Vliv teplotních výkyvů na průběh nitrifikace při odděleném biologickém čištění kalové vody

CIGA, Ing. Helena Hrnčířová, 2013-2014

Vliv zatížení reaktoru amoniakálním dusíkem na teplotní citlivost procesu nitritace

GA FAPPZ, Ing. Helena Hrnčířová, 2013-2013

Vymezení fyziologických metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2017-2019

Vypracování podkladů pro rozhodovací procesy při řešení situací ohrožení rostlinné produkce, pěstované na půdách se zvýšenými obsahy rizikových látek

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2004-2007

Využití bioefektorů pro zlepšení příjmu živin kukuřicí na karbonátových půdách

GA FAPPZ, Ing. Filip Mercl, 2016-2016

Využití cílené akumulace dusitanů při biologickém odstraňování dusíku z odpadních vod

Grantová agentura ČR, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2007-2009

Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech vyýživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2012-2016

Využití komerčního biocharu k remediaci extrémně kontaminované půdy těžkými kovy za použití lyzimetrických nádob

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Pračke, 2013-2013

Využití leteckého snímkování pro hodnocení prostorové variability dusíku v systému precizního zemědělství

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2006-2006

Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2010-2014

Využití popelů ze spalování biomasy a separovaného digestátu jako alternativních komponentů pěstebních substrátů při pěstování Fragaria x Hybriden a Sutera cordata

GA FAPPZ, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2012-2012

Využití půdních a biologických charakteristik pro precizní hospodaření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 1999-2004

Využití separovaného digestátu jako alternativní organické komponenty pro přípravu pěstebního substrátu při pěstování hrnkových rostlin

GA FAPPZ, Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D., 2011-2011

Využití síry z odpadního materiálu ke hnojení rostlin a při rekultivaci krajiny

CIGA, Ing. Stanislava Kroulíková, Ph.D., 2017-2018

Využití systémů precizního zemědělství na ŠZP Lány

CIGA, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2004-2005

Vývoj a optimalizace fytoremediační technologie s využitím podporované fytoextrakce těžkých kovů při zachování biologické stability půd

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2008-2011

Vývoj remediačních technologií pro trvale udržitelné využití kontaminovaných půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2009-2010

Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpodů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2007-2009

Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., 2014-2017

Výzkumná a publikační činnost studentů v agroenvironmentální oblasti

GA FAPPZ, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2017-2018

Zhodnocení speciací a biodostupných forem vybraných rizikových prvků v půdě s produkcí plodin exponované prachovými částicemi v okolí dálnice

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., 2009-2011

Zlepšení vlastností extraktů připravených odlišnými postupy z vermikompostů různého složení

CIGA, Ing. et Ing. Markéta Drešlová, 2017-2018

Změna mobility rizikových prvků během kompostování

GA FAPPZ, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., 2006-2006

Zvýšená bioremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky pomocí kompostování, vermikompostování a systému půda-rostlina

CIGA, Ing. Zdeněk Košnář, 2015-2016

Zvýšení zapojení studentů magisterského studia do řešení externích projektů Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2013-2013