×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Large field experiments    Crop rotation experiments    Alluvial contaminated soils

Pot experiments    Pot experiments    Climatebox - rhizoboxes


Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti agrochemie, výživy rostlin a hnojení, využití odpadů a environmentálních rizik pro bakalářské, magisterské a doktorské studium na FAPPZ, TF, PEF a na FTZ ČZU v Praze.

Je garantem oboru bakalářského studia „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“ a magisterských studijních oborů „Výživa a ochrana rostlin“, „Odpady a jejich využití“ a „Udržitelný rozvoj biosféry“.

Velká pozornost je věnována výchově diplomantů a doktorandů, kteří se podílejí na řešení výzkumných projektů.

Katedra pravidelně organizuje odborné semináře o problematice výživy rostlin, hnojení a půdní úrodnosti. Tradičně je pořádána mezinárodní konference Racionální použití hnojiv.


Vědecká činnost katedry je zaměřena na tyto hlavní směry výzkumu:

  • Studium transformace půdního dusíku a využití jeho jednotlivých forem k optimalizaci hnojení.
  • Hnojení polních a zahradních plodin, především obilovin, řepky a kukuřice.
  • Frakcionace a speciace rizikových prvků v půdě, stanovení jejich přijatelných forem a omezení vstupu do rostlin, distribuce a speciace prvků v rostlinách.
  • Studium procesů probíhajících v rhizosféře rostlin z hlediska příjmu živin a rizikových prvků rostlinami.
  • Využití stabilizovaných čistírenských kalů v zemědělství, jejich vliv na půdu, rostlinnou produkci a její kvalitu.
  • Studium chování rostlin na znečištěných půdách, způsoby hospodaření vedoucí k trvalému ozdravění půd, remediace kontaminovaných půd.
  • Uplatnění precizního hnojení. Péče o půdní úrodnost a omezování heterogenity půdních vlastností.
  • Problematika kompostování bioodpadů a jejich následné využití.

Při řešení výzkumných úkolů katedra spolupracuje s řadou pracovišť v ČR (MENDELU v Brně, JU České Budějovice, PřF UK Praha, VŠCHT Praha, ÚKZÚZ, VÚRV Praha - Ruzyně, BÚ AV ČR, ÚEB AV ČR, ÚFCHJH AV ČR, ÚCHP AV ČR, ÚOCHB AV ČR) i v zahraničí (University v Berlíně, Bonnu, Grazu, Krakově, Ljubljani, Valencii, Vídni, Wageningenu a další). Rozsáhlá je i poradenská a konzultační činnost katedry, kde katedra spolupracuje s MZe ČR, Agrární komorou ČR i okresními AK a firmami zabývajícími se výrobou s distribucí hnojiv.

V současné době patří katedra k předním pracovištím v ČR s vyváženým poměrem mezi pedagogickou, vědeckovýzkumnou a expertní činností.