×
Katedra managementu a marketingu

Katedra řízení

Historii katedry řízení lze sledovat od roku 1952, tj. od založení samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze a její součásti provozně ekonomické fakulty. Od počátku existence měla fakulta kromě výuky studentů v inženýrském oboru studia Provoz a ekonomika právo vědecké přípravy v oboru Průřezové a odvětvové ekonomiky (specializace ekonomika zemědělství) a právo habilitačních a profesorských řízení. Diverzifikace výuky vedla k zavádění řady předmětů, které se od počátku orientovaly dvěma směry – na širší pojetí řízení podniků a na organizaci výroby. Postupně se vyčleňovaly předměty podporující hloubku teoretického základu řízení a organizace na jedné straně (Teorie řízení, později Kybernetika v řízení) a na druhé straně předměty, prohlubující praktickou aplikaci základních poznatků (Organizace pracovních procesů, později Provoz a hospodaření podniků, Plánování apod.).