×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce

Historie katedry

Historie současné katedry agroekologie a biometeorologie v rámci samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze sahá až do období vzniku této školy a založení agronomické fakulty v roce 1952. Tehdy byla vytvořena samostatná katedra nazvaná katedra obecného zemědělství s vedoucím Ing. Karlem Kudrnou a sídlila společně s dalšími katedrami ještě v areálu vysokých škol v Praze-Dejvicích. Současně však vznikaly první přípravy k výstavbě nového školního areálu v Suchdole u Prahy. V roce 1959 byl z bývalé katedry půdoznalství, agrochemie a agrometeorologie přičleněn k naší katedře ještě obor agrometeorologie a katedra získala název – katedra základní agrotechniky a agrometeorologie. V roce 1965 se katedra spolu s fakultou přestěhovala do nového areálu v Suchdole. V roce 1973 byl název katedry ve smyslu tehdejšího převládajícího odborného směřování změněn na katedru zemědělských soustav a uvedené pojmenování setrvalo až do revoluce v roce 1989. Následně pak v roce 1990 byl zaveden název katedra obecné produkce rostlinné a agrometeorologie. Poslední změna nastala v roce 2004 v souvislosti s novými, širšími směry odborného zaměření fakulty a školy a katedra získala současný název – katedra agroekologie a biometeorologie.

 

Vedoucí katedry:

1952-1989 – akademik K. Kudrna

1989-1990 – prof. V. Kohout

1990-2000 – prof. V. Škoda

od 2000 – prof. J. Soukup

 

Stručné biografie profesorů katedry:

prof. Ing. Vladimír Coufal, CSc. (člen katedry 1959 - 1999)

Na škole působil od roku 1953, habilitoval se v roce 1978 a roku 1985 byl jmenován profesorem. Zastával řadu vědecko-výzkumných a akademických funkcí včetně prorektora v letech 1982-1991. Jeho odborná činnost spočívala především v mikroklimatických studiích porostů polních plodin i speciálních kultur.

 

prof. Ing. František Hron, DrSc. (člen katedry 1952 - 1992)

Na katedře působil od roku 1952 jako asistent, v roce 1963 byl jmenován docentem a v roce 1967 profesorem. Dvě období zastával funkci proděkana (1959-1960, 1962-1966) a v letech 1970-1973 děkana fakulty. Je zakladatelem a propagátorem herbologie jako vědního oboru v ČR a v této oblasti také publikoval mnoho vědeckých a odborných prací.

 

prof. Ing. Jiří Klabzuba, CSc. (člen katedry 1960 - 2010)

Na fakultě působil od roku 1960. V roce 1990 habilitoval v oboru agrometeorologie a v roce 1997 se stal ve stejném oboru profesorem. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na oblast mikroklimatu porostů a uzavřených prostor, problematiku radiačních měření a vývoj speciální přístrojové techniky.

 

prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. (člen katedry 1960 - 2006)

Na fakultě působil od roku 1960. V roce 1966 obhájil disertační práci, v roce 1969 habilitoval a v roce 1985 ustanoven profesorem. Zastával akademické funkce proděkana a vedoucího katedry. Na katedře aktivně působil do roku 2006 a pak ještě do r. 2011 na Institutu tropů a subtropů ČZU Praha. Jeho hlavní vědecko-výzkumnou a publikační oblastí je problematika plevelů a jejich regulace, kde dosáhl širokého uznání a začlenil český herbologický výzkum do mezinárodních struktur.

 

prof. Ing. Karel Kudrna, DrSc. (člen katedry 1952 - 1990)

Dlouholetý vedoucí katedry. V roce 1958 se stal děkanem fakulty a v letech 1960-66 působil jako rektor. Profesorem byl jmenován v roce 1966. Byl členem ČSAV a dlouholetým předsedou ČSAZ. Odborně pracoval v oblasti teorie systémů, především strukturální a funkční analýzy zemědělských soustav.

 

prof. Ing. Otomar Kvěch, CSc. (člen katedry 1952 - 1988)

Na škole působil jako řádný asistent již od roku 1948. V roce 1963 se stal docentem a na katedře působil do roku 1988. V roce 1992 byl jmenován profesorem. Odborně se zabýval zejména problematikou osevních postupů. Mezi jeho nejznámější publikace patří monografie Osevní postupy.

 

prof. Ing. Josef Soukup, CSc. (člen katedry od 1986)

Na katedře od roku 1986 působil jako technik, od roku 1991 odborný asistent, v roce 2004 habilitoval v oboru Obecná produkce rostlinná a v roce 2009 jmenován profesorem. Od roku 2000 do současnosti zastává funkci vedoucího katedry a od roku 2010 je proděkanem fakulty pro zahraniční vztahy a informační systémy. Výzkumně se zabývá především herbologií, geneticky modifikovanými plodinami a  souvisejícími agroekologickými aspekty při jejich pěstování.

 

prof. Ing. Vítězslav Škoda, CSc. (člen katedry 1964 - 2002)

Na katedře působil od roku 1964. V roce 1969 obhájil disertační práci, v roce 1976 habilitoval a v roce 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1990-2000 zastával funkci vedoucího katedry. Odborně se zabýval zejména problematikou zpracování půdy a systémy zakládání porostů.   

 

prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc. (člen katedry 1960 - 1986)

Habilitační práci obhájil v roce 1971 a v roce 1989 byl jmenován profesorem. Od roku 1991 pak pracoval na katedře rostlinné výroby a ústavu praxe do roku 2002. Výzkumně se zabýval zejména tvorbou výnosu a jakosti cukrovky v regulovaných agroekologických podmínkách.