×
Katedra geoenvironmentálních věd
banner

Granty

Reakce středněpaleozoických faunistických společenstev na významné změny prostředí: studie Mulde, Lau a Chotečského eventu v pražské pánvi

Grantová agentura ČR, prof. Dr. RNDr. Jiří Frýda, 2023-2025

Stabilní kompozity biocharu s oxidy manganu jako chytré řešení pro komplexní půdní remediaci

Grantová agentura ČR, Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D., 2023-2025

Eliminace mikropolutantů v pitné vodě pomocí sorpce s následnou UV fotokatalýzou

Technologická agentura ČR, prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D., 2023-2025

NEW NANOREMEDIATION APPROACHES FOR METAL(LOID) CONTAMINATION: ENVIRONMENTAL AND TOXICOLOGICAL ASPECTS

GA FZP, Bc. Šárka Lewandowská, 2022-2023

Improved biochar composition that increases nutrient availability in drought soil and plant growth

GA FZP, Carol Asekenye Omara Ojungu, 2022-2023

Dekódování specifického biogeochemického cyklu Cd na rozhraní rostlina-půda za využití stabilních izotopů

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D., 2022-2024

Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2021-2023

Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty

Technologická agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2021-2024

Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2021-2023

Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika)

Grantová agentura ČR, prof. Dr. RNDr. Jiří Frýda, 2021-2023

MyBioGrow: Výrobní postup komplexního půdního aditiva na bázi Mykorrhizní symbiózy a Biocharu

Technologická agentura ČR, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2021-2022

REVISITING THE ROLE OF SEWAGE SLUDGE FOR USE IN AGRICULTURE: THE ROLE OF EMERGING CONTAMINANT

GA FZP, Audrey Lucrece Noumbissi Ngambia, 2021-2022

Tracing atmospheric pollution sources in industrialized regions using Cd isotope analysis

GA FZP, Blanca Astray Uceda, 2021-2022

Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj (SS01020167)

Technologická agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2020-2023

Application of biochar in order to enhance retention capacity of contaminated Fluvisol and agricultural Regosol

GA FZP, Samar Seyedsadr, 2020-2021

Environmental aspects of soil amendments derived from organic waste: implications for sustainable soil remediation

GA FZP, Szimona Zarzsevszkij, 2020-2021

TOXICOLOGICAL EVALUATION OF DIFFERENT SEWAGE SLUDGE APPLICATIONS TO AGRICULTURAL SOILS

GA FZP, Omolola Elizabeth Ojo, 2020-2021

Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2019-2023

Podpora studentů ve výzkumu geoenvironmentálních věd

GA FZP, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2019-2020

Globální izotopový signál Cd a Pb v Arktidě: vliv lokálních a vzdálených zdrojů

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D., 2019-2021

Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2018-2020

Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě

Grantová agentura ČR, doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D., 2018-2020

Characterisation and testing of novel composites for metal/metalloid stabilisation in contaminated soils

GA FZP, Aikaterini Mitzia, 2018-2020

Mechanismus vzniku izotopových anomalií C vyplývající ze studia izotopů Ca a O: Test modelu globální „karbonátové hypersaturace“ silurské mořské vody

Grantová agentura ČR, prof. Dr. RNDr. Jiří Frýda, 2017-2019

Modelování transportu Zn půdním profilem s použitím filtračních kolon

GA FZP, Ing. Petr Ouředníček, 2017-2018

Vývoj a výroba inovativních materiálů z odpadních produktů pro stabilizaci kovů a metaloidů: Komplexní experimentální a modelový přístup

CIGA, Ing. Petr Ouředníček, 2017-2018

Interakce arbuskulární mykorhizy s elementárním nanoželezem a jejich vliv na chování kovů a polokovů v systému půda-rostlina

CIGA, Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D., 2017-2018

Izotopy niklu a kadmia jako důkaz původu znečištění atmosféry v industriálních oblastech

CIGA, Ing. Hana Šillerová, Ph.D., 2016-2017

Modelování kompetitivní adsorpce kovů a As na nanooxidy Fe-Implikace pro remediace půd

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2015-2017

Stopování kontinentálního zvětrávání pomocí izotopů Cr ve středním paleozoiku: implikace pro přínos živin a jejich vliv na mořskou evoluci

Grantová agentura ČR, prof. Dr. RNDr. Jiří Frýda, 2015-2019

Syntéza a využití inovativních adsorbentů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách

CIGA, Ing. Barbora Böserle Hudcová, Ph.D., 2015-2016

Simulace sorpčních procesů zinku v půdě s využitím geochemického modelování

GA FZP, Ing. Barbora Böserle Hudcová, Ph.D., 2015-2017

Brachiopods as sensitive tracers of global marine environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems

Evropská komise, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2015-2018

Nanočástice železa a jejich interakce s půdami, bakteriemi a rostlinami

CIGA, Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D., 2014-2015

Využití biocharu a syntetického oxidu manganu (AMO) jako sorbentů ke snížení transportu zinku a olova půdním profilem v kovy kontaminované oblasti Příbramska

GA FZP, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2014-2014

Vliv pH na sorpční charakteristiky nanoželeza při stabilizaci vybraných rizikových prvků v půdě

GA FZP, doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D., 2014-2014

Simulace transportu kovů v inovativně remediovaných půdách s použitím hydropedologického a komplexního hydrogeochemického modelování

Grantová agentura ČR, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2014-2016

A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes

Finanční mechanismus EHP/Norska, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2014-2017

Využití (nano)oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách

CIGA, Ing. Zuzana Vaňková, Ph.D., 2013-2014

Vývoj a aplikace hydrogeochemických modelů v půdách kontaminovaných kovy a ošetřených aplikací Biocharu (BIOCHAR)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2013-2016

Příprava projektu analýzy izotopického znečištění Arktidy a Subarktidy

Finanční mechanismus EHP/Norska, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2013-2013

Effect of Microbial Soil Properties on the half-life of Plastics

GA FZP, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2013-2013

Vliv složení půdní organické hmoty na mobilitu rtuti v půdě

CIGA, Ing. Adéla Šípková, Ph.D., 2013-2014

Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika – devonský dalejský a kačácký event

Grantová agentura ČR, prof. Dr. RNDr. Jiří Frýda, 2012-2016

Základy využívání a vyhodnocování migračních zkoušek v umělých mokřadech

GA FZP, Ing. Pavel Šimek, Ph.D., 2012-2012

Vliv obsahu organické hmoty na sorpci rtuti v půdě

GA FAPPZ, Ing. Adéla Šípková, Ph.D., 2012-2012

Stabilizace kovů/polokovů v kontaminovaných půdách pomocí nového syntetického oxidu manganu: Porovnání s dalšími stabilizačními činidly

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2011-2014

Hranice devonu a karbonu v Evropě - multidisciplinární přístup

Grantová agentura ČR, prof. Dr. RNDr. Jiří Frýda, 2011-2014

Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie

Technologická agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2011-2014

Rozpracování metodiky využití migračních zkoušek při ochraně životního prostředí

CIGA, Ing. Pavel Šimek, Ph.D., 2010-2010

Sledování transportu vybraných těžkých kovů půdním profilem a jejich příjmu rostlinami

CIGA, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2010-2011

Vliv dolomitického vápence jako sorbentu na sledování pohybu těžkých kovů půdním profilem

GA FAPPZ, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2010-2010

Vliv mykorhizní symbiózy na sledování pohybu těžkých kovů

GA FAPPZ, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., 2009-2009

Chemicky podporovaná fytoextrakce mědi z kontaminovaných půd vinic a chmelnic

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2008-2010

Experimentální studium sorpce Cu-pesticidů v půdě

GA FAPPZ, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2008-2008

Vertikální a horizontální distribuce mědi v půdách vinic postižených aplikací Cu-fungicidů

GA FAPPZ, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2007-2007

Fytoextrakce těžkých kovů z kontaminovaných půd: podporovaná fytoextrakce vs. Přirozená hyperakumulace

CIGA, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2006-2007

Vliv pH a obsahu organické hmoty na účinnost extrakce olova z půd pomocí EDTA a EDDS

GA FAPPZ, prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., 2006-2006

Podpora multimediální výuky geologických předmětů na ČZU v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Jan Jehlička, CSc., 2004-2004