×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Úvod

Katedra chovu hospodářských zvířat (KCHHZ) zajišťuje výuku 80 předmětů u řádného a distančního bakalářského a magisterského studia především v oblasti chovu hospodářských zvířat, ale i zájmových chovů v rámci všech fakult ČZU v Praze. Je garantem oboru bakalářského a magisterského studia živočišná produkce. Katedra zajišťuje provoz jízdárny pro potřeby výuky, ale i sportovní a relaxační využití studentů. Značná pozornost je věnována výchově diplomantů a doktorandů. Každoročně je obhájeno u státních závěrečných zkoušek okolo 60 bakalářských prací, 20 diplomových prací a 2 doktorských disertačních prácí vedených na KCHHZ. Vědecká činnost katedry se orientuje na výzkum v těchto oblastech:

 • Rizikové a zátěžové faktory ovlivňující užitkovost přežvýkavců (skot, ovce, kozy) a kvalitu jejich produktů.
 • Detekce problémů a formulace metod zlepšení výsledků v oblasti reprodukce skotu jako nezbytného ukazatele zajištění efektivity chovu dojeného i masného skotu.
 • Vztah techniky chovu (genotyp, management stáda) kombinovaných a masných plemen skotu a kvality hovězího masa a jeho realizace.
 • Upřesnění produkčního zaměření chovatelů přežvýkavců z hlediska ekonomické efektivity.
 • Stanovení a optimalizace parametrů růstu u vybraných genotypů prasat, modelování růstu ve vztahu k vybraným vnitřním a vnějším faktorům, jež ovlivňují růst.
 • Monitoring vybraných parametrů u masných partií prasat z pohledu faktorů ovlivňujících jejich kvantitativní a kvalitativní stránku.
 • Zjištění vlivu vybraných vnitřních faktorů na fyzikálně – chemické vlastnosti vepřového masa.
 • Stanovení vlivu genotypu a ustájení nosnic na produkci vajec a jejich kvalitu.
 • Návrh vhodného ustájení nosnic v souladu s podmínkami EU s ohledem na zachování příznivé intenzity snášky, kvality skořápky a nejmenšího znečištění vajec.
 • Určení vhodných genotypů nosných hybridů slepic pro podmínky nově propagovaných systémů ustájení slepic v EU s ohledem na podmínky v ČR.
 • Zpřesnění chovného cíle a standardů plemen koní chovaných v ČR.

  V rámci řešení výzkumných úkolů katedra spolupracuje s řadou významných pracovišť (JU v Českých Budějovicích, MZLU v Brně, VÚŽV Uhříněves, VÚCHS Rapotín, SPU v Nitře). Publikační činnost pracovníků katedry každoročně představuje okolo 80 - 100 článků a příspěvků na konferencích, dále metodiky, knižní publikace a skripta. Katedra klade důraz na spolupráci se zemědělskou praxí. Pravidelně členové katedry pořádají konference a odborné semináře pro chovatelskou veřejnost. Úzká je i spolupráce s chovatelskými svazy jednotlivých druhů hospodářských zvířat. V oblasti aplikovaného výzkumu zajišťuje katedra v Pokusné a testační stanici prasat v Ploskově u Lán staniční testy formou externích podnikových grantů pro producenty prasat.

  prof. Ing. Roman Stupka, CSc.

  vedoucí katedry chovu hospodářských zvířat