×
Katedra ekonomiky
banner

Centrum pro výzkum bioekonomiky a nízkouhlíkové ekonomiky

Bioekonomika sje významnou součástí udržitelného rozvoje a boje s klimatickou krizí. Důvod, proč by bioekonomika měla být v centru zájmu České republiky, lze nalézt v jejím potenciálu revolucionizovat tradiční odvětví – od zemědělství po energetiku – a vytvářet udržitelné hospodářské modely pro současné i budoucí generace. Tato změna je dána rostoucí potřebou řešit klimatické změny, snižovat závislost na fosilních palivech a chránit přírodní zdroje, což jsou výzvy, s nimiž se potýká celý svět. Bioekonomika zahrnuje produkci obnovitelných biologických zdrojů a konverzi těchto zdrojů a odpadů na produkty s přidanou hodnotou, jakou jsou potraviny, krmiva, výrobky z biologických materiálů a bioenergie.

V některých zemích Evropské unie je bioekonomika již zavedená jako důležitá součást dlouhodobých národních strategií, což je patrné z iniciativ a politik, které podporují její rozvoj a integraci do různých sektorů. Evropská unie, prostřednictvím své strategie pro bioekonomiku aktualizované v roce 2018, uznává bioekonomiku za klíčovou pro dosažení udržitelného hospodářského růstu, a proto investuje do výzkumu, inovací a uplatňování bioekonomických principů v praxi (European Commission, 2018). Česká republika, stojící na prahu začlenění těchto principů do svých dokumentů, má jedinečnou příležitost čerpat z těchto mezinárodních zkušeností a adaptovat funkční nápady v této oblasti, aby podpořila vlastní udržitelný rozvoj v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a jejích iniciativ.

Centrum pro výzkum bioekonomiky a nízkouhlíkové ekonomiky v rámci PEF ČZU v Praze hraje zásadní roli v procesu ekonomické transformace. Jeho zaměření na výzkum, aplikované projekty a vzdělávání je fundamentální pro budování kapacit a zvyšování povědomí veřejnosti o významu bioekonomiky. Centrum podporuje přechod k udržitelnějším modelům využívání biomasy a obnovitelných zdrojů, což přináší ekonomické příležitosti a podporuje inovace. V kontextu České republiky, kde bioekonomický potenciál zatím není plně využit, představuje práce centra krok vpřed k dosažení ekonomiky, která je nejen udržitelná, ale také schopná čelit budoucím výzvám. Spolupráce mezi akademickým sektorem, průmyslem a vládou je klíčová pro úspěch tohoto přechodu, což centrum aplikuje prostřednictvím svých aktivit. Tato spolupráce a investice do bioekonomiky mohou České republice pomoci nejen v ochraně životního prostředí, ale i v posilování ekonomické odolnosti a bezpečnosti.

Zdroj: European Commission (2018). A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy. [Online] Dostupné na: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf

Cíle

Centrum pro výzkum bioekonomiky a nízkouhlíkové ekonomiky si klade za cíl podporovat udržitelný rozvoj a efektivní využívání obnovitelných zdrojů s důrazem na minimalizaci uhlíkové stopy. Jeho činnost zahrnuje koordinaci výzkumu, vývoje a implementace inovativních technologií a postupů v oblastech jako jsou bioenergie, bioekonomika, bioprodukty a udržitelná zemědělská produkce. Centrum usiluje o propojení akademické sféry, průmyslu a státní správy pro efektivní přenos poznatků a technologií do praxe, čímž přispívá k ochraně životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů a vytváření nových ekonomických příležitostí. 

Vize

Vize centra pro bioekonomiku je stát se významným subjektem v rozvoji a aplikaci bioekonomických principů a nízkouhlíkových technologií v České republice a širším mezinárodním kontextu.

Centrum si klade za úkol propojovat akademickou sféru s praxí, aby podpořilo efektivní zavádění nových technologií a postupů snižujících uhlíkovou stopu, zatímco se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí pro budoucí generace v oblasti bioekonomiky.

Co nabízíme

Výzkum a vývoj v oblasti bioekonomiky a nízkouhlíkových technologií:

Nabízíme komplexní výzkumné a vývojové služby zaměřené na inovace pro udržitelné využívání biologických zdrojů a snižování uhlíkové stopy.

Poradenství a implementace udržitelných řešení:

Poskytujeme odborné poradenství a podporu při zavádění udržitelných technologií a postupů v praxi, včetně energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů.

Spolupráce s průmyslem a podpora inovací:

Podporujeme spolupráci mezi akademickou sférou, průmyslem a státní správou za účelem přenosu inovací do praxe a podporu udržitelného rozvoje.

Vzdělávací programy a školení:

Nabízíme vzdělávací programy a školení pro odborníky, studenty a veřejnost v oblasti bioekonomiky a nízkouhlíkových technologií, zaměřené na rozvoj dovedností a osvětu.

Partnerská síť a mezinárodní spolupráce:

Budujeme síť partnerství s domácími a mezinárodními institucemi pro výměnu poznatků, společný výzkum a projektovou spolupráci.