×
Katedra ekonomiky
banner

Seepia

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik

Záměrem projektu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik  je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.

Centrum rozvine metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a vybraným orgánům státní správy bude poskytovat expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost při současném zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik.

Cíle projektu

1. Komplexní hodnocení politik ochrany životního prostředí z hlediska jak účinnosti, tak dopadu na společnost a ekonomiku.

Témata
Dopady na ekonomiku, energetiku a dopravu
Hodnocení politik
Zdraví

2. Systém pro sledování společenských a technologických trendů souvisejících s životním prostředím

Témata
Scénáře a trendy
Zelená dohoda pro Evropu

3. Analýza chování lidí a zahrnutí postojů veřejnosti do procesu tvorby politik

Témata
Veřejné mínění
Chování a spotřeba

Webové stránky projektu: https://seepia.cz/

Popis projektu: https://seepia.cz/o-nas/o-projektu/

Další informace o projektu naleznete zde: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS04030013