×
Katedra ekonomiky
banner

Něco o nás

Již od vzniku fakulty patří Katedra ekonomiky k základním pracovištím určujícím profil PEF.  Ve struktuře základních a volitelných předmětů zajišťovaných katedrou dochází k permanentním změnám směrem k posílení úseku všeobecné podnikatelské činnosti, orientace na problematiku integrace EU, globalizace apod. Výuka povinných i fakultativních ekonomických předmětů je zajišťována pro studenty prakticky všech fakult a oborů prezenčního i kombinovaného studia, včetně konzultačních středisek, celoživotního vzdělávání, v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia, jakož i v rámci letních škol. Katedra je gestorem studijního oboru Evropská agrární diplomacie a významně se podílí na zabezpečení výuky a organizace studijního oboru Agricultural Economics and Management na bakalářském a magisterském stupni. V rámci zkvalitňování studia katedra úspěšně ukončila grant z FRVŠ zaměřený na vytvoření laboratoře aplikované ekonomiky a kvantitativních analýz.

V oblasti vědeckovýzkumné činnosti je katedra významným řešitelským pracovištěm problematiky ekonomické výkonnosti českého agrárního sektoru analyzované v rámci řady výzkumných programů a jejich projektů. Těžiště výzkumných aktivit v r. 2008 však bylo soustředěno především na řešení nového výzkumného záměru „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů“na období 2007-2012. Kromě toho bylo úspěšně ukončeno řešení projektů v rámci GAČR a 6. rámcového programu EU. Výsledky výzkumu byly prezentovány pracovníky katedry na mezinárodních konferencích doma i v zahraničí.

KE participovala velmi podstatně na akcích fakultního významu, např. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XVII „Výzvy pro 21. století“, na zajištění letní školy amerických studentů, na přípravě Dne otevřených dveří atd.

Katedra vykazovala i poměrně širokou spolupráci se společenskou praxí. Členové katedry spolupracují s ÚZEI a MZe ČR na vzdělávání a poradenství pro podnikatele v oblasti agrobyznysu.

Podařilo se stabilizovat vysoký rozsah a funkční úroveň zahraničních partnerských vztahů. Studijní a pracovní zahraniční cesty, hrazené převážně z externích zdrojů, se stávají integrální součástí inspirace a realizace rozvojových záměrů v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné. V rámci programu LLP ERASMUS katedra úzce spolupracovala s UNI Hohenheim, TU München, HU Berlin a BOKU Vídeň. V rámci těchto dohod se realizovaly výměnné pobyty pedagogů (zajištění přednášek) ) a především studijní pobyty studentů a doktorandů.

V roce 2008 významně pokročila realizace společných vědecko-pedagogických aktivit s NTPU a OCIT v Taipei a Taichungu v oblasti vzájemné participace pracovníků na vědeckých konferencích organizovaných zdejší fakultou i taiwanskými partnery. Ve spolupráci s mezinárodním oddělením PEF se katedra podílela na založení Letní školy pro taiwanské studenty a pokračovalo studium dvou odborníků v doktorském studiu na PEF.