×
Katedra ekonomiky
banner

Ocenění veřejných statků: produkční přístup

Certifikovaná metodika

Ocenění veřejných statků: produkční přístup“

Autoři: Doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D., Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D., Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., Ing. Pavlína Hálová, Ph.D., Ing. Michal Malý, Ph.D., 

Katedra ekonomiky, PEF ČZU v Praze

Praha 2016

Oponenti:

Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. – Mendelova univerzita v Brně

Ing. David Kuna – Ministerstvo zemědělství ČR

Souhrn 

Cílem metodiky je navrhnout způsob ocenění veřejných statků založený na produkčním přístupu a poskytnout orgánům řídící sféry podklady pro rozhodování o nastavení základních parametrů zemědělské politiky. Veřejné statky, které jsou touto metodikou dotčeny, patří do skupiny statků, které vznikají jako součást zemědělské produkce, resp. zemědělských aktivit a na jejichž ocenění lze použít produkční přístup, resp. produkční data. Dalším cílem je poskytnout produkční indikátory, které umožní posoudit dopady zvoleného způsobu ocenění na konkurenceschopnost jednotlivých skupin zemědělských producentů.

Vlastní popis metodiky je hlavní částí tohoto dokumentu (viz kapitola č. 4) a poskytuje variantním způsobem ocenění veřejných statků produkovaných zemědělskou činností. Metodika prezentuje toto ocenění ve třech variantách – 1. příjmové, 2. nákladové a 3. variantě využívající metody analogie a meta-analýzy. Tyto varianty jsou dále doplněny o odhady produktivity a efektivnosti a odhady outputové/nákladové flexibility. Tento doplněk lze použít k analýze/simulaci dopadů nastavených podpor na konkurenceschopnost různých skupin zemědělských producentů a rovněž k posouzení či odůvodnění nastavení degresivity plateb.

Vyjádření k „novosti postupů“: Novost metodiky spočívá v aplikaci outputové a inputové vzdálenostní funkce s mnoha vstupy a výstupy s využitím technik stochastické hraniční analýzy k výpočtu funkčních/produkčních charakteristik a stínových cen na základě reprezentativního souboru dat. Tento přístup nebyl v českých podmínkách dosud aplikován a výstupy modelů lze považovat za zcela unikátní. Navržený postup užití produkčních charakteristik k ocenění veřejných statků se v existující literatuře dosud nevyskytuje. To se rovněž týká rozsahu a záběru prezentovaných výpočtů (blíže viz kapitola č. 2).

Kapitola č. 5 poskytuje popis uplatnění metodiky, vymezení a výpočet ekonomických aspektů s tím souvisejících. 

Seznam použité související literatury a seznam publikací je prezentován v kapitolách č. 6 a 7.

 

Dedikace

Výsledky výzkumu prezentované v této metodice vznikly v rámci řešení výzkumného projektu QJ1530286 “Optimalizace systému dotační podpory zemědělských producentů s ohledem na produkci veřejných statků” financovaného NAZV v rámci výzkumného programu: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 "KUS".

 

Celý text Certifikované metodiky je v přiloženém PDF