×
Katedra zemědělských strojů
banner

O CTF....

CTF 2015 > O CTF....

O CTF…

Soudobé systémy hospodaření v zemědělství jsou spojeny s negativními vlivy na půdu, které poškozují jak produkční, tak mimoprodukční funkci půd. Jedním z těchto vlivů je zhutňování půdy. Kromě nepříznivého vlivu zhutnění půdy na výnos plodin jsou zvlášť závažné důsledky ekologické. Projevy snížené infiltrace srážkové vody na zhutnělých půdách vedou ke zvýšenému povrchovému odtoku srážkové vody a ke snížené akumulaci vody v půdě. Z tohoto hlediska je aktuální i vliv zhutnění na poškozování půd vodní erozí. Závažným nepříznivým důsledkem zhutnění půd je nárůst energetické náročnosti jejich zpracování.

CTF (Controlled Traffic Farming), nebo-li řízený provoz zemědělských strojů po pozemcích, je jednoduchá cesta k možnému snížení vstupních nákladů a zároveň prostředek ke snížení zatížení půdy přejezdy a jejímu následnému poškozování.

CTF je celkový přístup farem, který je založen na vysoké technologické kázni, důsledných změnách v organizaci jízd strojních souprav a využití moderních navigačních prostředků.

CTF není myšlenka nová, s nástupem moderních technologií se otevřel prostor pro uplatnění systému trvalých jízdních stop.

V zemích, kde je systém CTF dlouhodobě využíván, jsou výsledky více než příznivé. V podmínkách zjednodušené skladby plodin v osevním postupu, vysoké výměry pozemků a moderního strojového zázemí jsou naplněny předpoklady pro zavedení systému řízeného pohybu strojů po pozemcích.

Doporučujeme navštívit následující stránky: http://smartagriplatform.com/CTF