×
Katedra zemědělských strojů
banner

O KATEDŘE

O KATEDŘE

      Katedra zemědělských strojů se výukově i výzkumně orientuje hlavně na rozvoj oboru v oblasti techniky pro rostlinnou produkci. Výukově a částečně i výzkumně je činnost katedry rozšířena ještě na další oblasti: zpracování partikulárních látek, tekutinové mechanizmy, malá mechanizace, lesnická a dřevařská technika, stroje a technologie pro stavebnictví, obchod s technikou, design strojů a zařízení a precizní zemědělství. Celkem katedra zajišťuje výuku 27 předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia a 5 předmětů u doktorského studia. V daném zaměření se jedná o celouniverzitní výukovou působnost.

      Katedra na fakultě garantuje studijní obor Zemědělská technika pro bakalářské i magisterské studium a dále zajišťuje výuku v angličtině v předmětech „Technology and Technique for Plant Production“ a „Agricultural Machinery“.

      Katedra vybudovala laboratoř tekutinových mechanizmů a má prostorové podmínky vyhovující požadavkům na prezentaci širokého sortimentu strojů pro rostlinnou produkci včetně využití zrekonstruované kruhové haly. Jsou k dispozici modely strojů, jejich jednotlivé mechanizmy a počítačové simulace jejich funkce.

      Na vědecko-výzkumném úseku má katedra široký záběr aktivit. Do roku 1990 byla výzkumná činnost katedry výrazně orientována na agrofyzikální vlastnosti zemědělských materiálů a na vztah mechanizmus stroje a zpracovávaný materiál v kontextu s jeho kvalitou, čistotou a ztrátami včetně energetické náročnosti jednotlivých operací. V období let 2005-2011 se téměř celá katedra podílela na řešení výzkumného záměru MŠMT. Jednalo se o širokou oblast výzkumné činnosti, kde pracovníci katedry řešili zejména technickou realizaci plynulého snímání vlastností polního prostředí, postupy hospodaření s uplatňováním řízených přejezdů po pozemcích, senzoriku a technické prvky s vazbou na precizní technické systémy.  V návaznosti na toto období se zaměření výzkumu katedry orientuje podle získaných grantů od různých agentur. Vedle toho se na katedře řeší řada krátkodobých úkolů z Fondu rozvoje VŠ a z celouniverzitní a fakultní grantové agentury. Na vědecko-výzkumnou činnost katedry je napojeno cca 10-15 doktorandů prezenční a kombinované formy studia. Z výše uvedených aktivit vyplývá i bohatá vědecká a odborná publikační činnost.

            Kontakty se zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti jsou na solidní úrovni. Jako příklad ze současnosti je možno uvést spolupráci s SPU Nitra (Slovensko), Harper-Adams University Newport, Shropshire (VB), Latvia University Jelgava (Litva), Moscow State Agro-Engineering University named after V.P.Goryachkin (Ruská federace),   Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft Freising, Gesellschaft für Hopfenforschung
Hüll (SRN), University of Southern Odense (Dánsko), Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART Taenikon (Švýcarsko), Grimme Landmaschinenfabrik (SRN) aj.

Spolupráci se zahraničními organizacemi lze rozdělit do několika směrů:

• účast na významných vědeckých konferencích,
• výjezdy v rámci navázaných smluv LLP Erasmus aj.,
• členství v mezinárodních organizacích – CIGR, ASABE, VDI, IFAJ aj.,
• účast na významných výstavách zemědělské techniky a doprovodných akcích,
• navazování úzkých kontaktů s výrobci a prodejci zemědělské techniky.
 

          Katedra má dlouhodobou zkušenost s poradenstvím a komerčně nabízí řadu originálních zařízení pro vyžití v zemědělské a strojírenské praxi. Členové katedry jsou zastoupeni v různých orgánech, odborných komisích, vědeckých a redakčních radách celostátního i mezinárodního významu. Členové katedry se výrazně angažují v práci hodnotitelské komise Grand Prix veletrhu Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa. Na uvedeném veletrhu se katedra od r. 2008, jako jediné katedrové pracoviště v ČR, prezentuje v samostatném výstavním stánku.  Katedra měla v r. 2005 významný podíl na organizačním zajištění 52. Mistrovství světa v orbě v Praze – Suchdole a v r. připravuje Field Robot Event 2013.

 

počítadlo.abz.cz https://www.facebook.com/KatedraZemedelskychStroju

Pracovníci katedry

Kumhála František

Kroulík Milan

Heřmánek Petr

Honzík Ivo

Rybka Adolf

Pechová Hana

Hůla Josef

Mašek Jiří

Krupička Josef

Kvíz Zdeněk

Novák Petr

Hoffmann David

Jošt Bohuslav

Petrásek Stanislav

Chyba Jan

Vent Lubomír

Beneš Lukáš

Dlouhý Martin

Krupička Martin

Míšek Jakub