×
Katedra chemie
banner

Granty

Antioxidanty a antioxidační aktivita u vybraných minoritních plodin ke zlepšení kvality výživy obyvatelstva

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2009-2011

Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2015

Interactions of peptides, proteins and DNA with electrodes and new electrochemical methods for biochemistry and molecular genetics

, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2002-2004

Komplexní charakterizace známých a hledání nových antioxidačních markerů v zrnech barevných odrůd pšenic (Triticum aestivum) pro selekci vhodných šlechtitelských linií s výraznými nutričními benefity

CIGA, Ing. Luboš Paznocht, 2016-2017

Mimořádná stipendia k podpoře a rozvoji vědecké výzkumné činnosti studentů DSP

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2015-2015

Mimořádná stipendia k podpoře a rozvoji vědecké výzkumné činnosti studentů DSP

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2016-2016

Mimořádná stipendia studentům DSP pro zvýšení jejich motivace k rozšíření účasti na experimentální činnosti KCH v rámci řešených projektů a k všeobecné aktivitě doplňující a prohlubující témata řešených disertačních prací.

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2013-2013

Mimořádná stipendia studentům MgrSP a BcSP, jejichž experimentální činnost přesahuje rámec standardních DP a BP prací a za podíl na experimentální činnosti při řešení výzkumných úkolů katedry chemie.

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2013-2013

Mimořádná stipendia studentům MgrSP a BcSP, jejichž experimentální činnost přesahuje rozsah standardních DP a BP prací a za účast při experimentální činnosti v rámci řešení výzkumných úkolů katedry chemie

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2014-2014

Mimořádné stipendium podporující zájem studentů o vědeckou a výzkumnou činnost a kvalitu diplomových prací

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2016-2016

Motivační stipendium k podpoře zájmu studentů o vědeckou výzkumnou činnost

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2015-2015

Nové postupy systému kontroly syrového mléka a mléčných výrobků v etapách technologického procesu výroby a finalizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2008-2011

Odezva rostlin na abiotický stres vybranými těžkými kovy

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2002-2004

Odrůdy pšenice s různobarevným zrnem – zdroj sekundárních metabolitů

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2017-2018

Podpora materiálního zajištění experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2011-2011

Podpora  experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.

GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2012-2012

Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2013

Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2012

Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2011-2011

Příspěvek na zajištění širšího souboru experimentálního materiálu ke zkvalitnění  doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP.

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2014-2014

Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E a některých makroprvků a mikroprvků v mléce hospodářských zvířat

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2012-2012

Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E v mléce hospodářských zvířat

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2011-2011

Stanovení metalothioneinů v játrech drobných zemních savců v oblastech s různou úrovní kontaminace rizikovými prvky

CIGA, Ing. Daniela Křivská, 2014-2016

Stanovení obsahu vitaminu A a E v syrovém a pasterovaném mléce hospodářských zvířat a sledování vlivu skladování na obsah těchto vitaminů.

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2013-2013

Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat (Lycopersicum esculentum Mill.)

GA FAPPZ, Ing. Zora Kotíková, Ph.D., 2007-2007

Vliv polyfenolů a kyseliny L-askorbové na tvorbu akrylamidu a činnosti PPO během tepelného zpracování konzumních hlíz brambor.

GA FAPPZ, Ing. Tomáš Míčka, 2013-2013

Vliv různých způsobů technologického zpracování na významné antioxidační látky v barevných genotypech pšenice

CIGA, Ing. Luboš Paznocht, 2018-2019

Využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou

GA FAPPZ, Ing. Tomáš Míčka, 2011-2011

Vývoj a optimalizace analytických metod pro stanovení vybraných nutričně významných látek v obilovinách

GA FAPPZ, Ing. Luboš Paznocht, 2016-2016

Vývoj rychlé, citlivé a přesné chromatografické metody s kvadrupólovou hmotnostní detekcí pro kvantifikaci anthokyanů a anthokyanidinů v obilkách barevných odrůd pšenice (Triticum aestivum) a její aplikace při hledání nejperspektivnějších odrůd

CIGA, Ing. Marie Eliášová, 2016-2017

Vývoj UHPLC-MS metody pro analýzu anthokyanů a anthokyanidinů v obilkách barevných odrůd pšenice

GA FAPPZ, Ing. Marie Eliášová, 2016-2016

Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2015-2018

Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využitípro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2015-2018

Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2011-2014

Změna obsahu sek. metabolitů barevných pšenic po potravinářském zpracování

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2018-2019