×
Katedra chemie
banner

Granty

Vybrané faktory ovlivňující kvalitu kozího mléka

GA FAPPZ, Ing. Klára Cejpová, Ph.D., 2022-2023

Studium dostupnosti odpadní hmoty UCO pro její efektivní zpracování na zdroj energie

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D., 2022-2024

Vliv abiotických a biotických stresů na metabolity vybraných odrůd pšenice (Triticum aestivum L.) a jejich potenciální role v resistenci

GA FAPPZ, Ing. Beatrice Giampaglia, 2021-2022

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE UPOTŘEBENÝCH KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ VČETNĚ SYSTÉMU JEJICH SBĚRU

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D., 2021-2024

Vliv alkoholů na palivářské vlastnosti benzínu a motorové nafty

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Michal Obergruber, 2020-2021

Vliv zpracovatelských technologií na obsah významných antioxidantů v genotypech pšenice s netradičně zbarveným zrnem

GA FAPPZ, Ing. Barbora Burešová, Ph.D., 2020-2021

Vliv počtu somatických buněk a fáze laktace na kvalitu kozího mléka

GA FAPPZ, Ing. Klára Cejpová, Ph.D., 2019-2020

Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2019-2023

Vliv různých způsobů technologického zpracování na významné antioxidační látky v barevných genotypech pšenice

CIGA, Ing. Luboš Paznocht, Ph.D., 2018-2019

Změna obsahu sek. metabolitů barevných pšenic po potravinářském zpracování

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2018-2019

Odrůdy pšenice s různobarevným zrnem – zdroj sekundárních metabolitů

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2017-2018

Vývoj rychlé, citlivé a přesné chromatografické metody s kvadrupólovou hmotnostní detekcí pro kvantifikaci anthokyanů a anthokyanidinů v obilkách barevných odrůd pšenice (Triticum aestivum) a její aplikace při hledání nejperspektivnějších odrůd

CIGA, Ing. Marie Eliášová, 2016-2017

Komplexní charakterizace známých a hledání nových antioxidačních markerů v zrnech barevných odrůd pšenic (Triticum aestivum) pro selekci vhodných šlechtitelských linií s výraznými nutričními benefity

CIGA, Ing. Luboš Paznocht, Ph.D., 2016-2017

Vývoj UHPLC-MS metody pro analýzu anthokyanů a anthokyanidinů v obilkách barevných odrůd pšenice

GA FAPPZ, Ing. Marie Eliášová, 2016-2016

Vývoj a optimalizace analytických metod pro stanovení vybraných nutričně významných látek v obilovinách

GA FAPPZ, Ing. Luboš Paznocht, Ph.D., 2016-2016

Mimořádná stipendia k podpoře a rozvoji vědecké výzkumné činnosti studentů DSP

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2016-2016

Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využitípro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2015-2018

Mimořádná stipendia k podpoře a rozvoji vědecké výzkumné činnosti studentů DSP

GA FAPPZ, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2015-2015

Příspěvek na zajištění širšího souboru experimentálního materiálu ke zkvalitnění  doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP.

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2014-2014

Stanovení obsahu vitaminu A a E v syrovém a pasterovaném mléce hospodářských zvířat a sledování vlivu skladování na obsah těchto vitaminů.

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2013-2013

Mimořádná stipendia studentům DSP pro zvýšení jejich motivace k rozšíření účasti na experimentální činnosti KCH v rámci řešených projektů a k všeobecné aktivitě doplňující a prohlubující témata řešených disertačních prací.

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2013-2013

Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2013

Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2015

Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E a některých makroprvků a mikroprvků v mléce hospodářských zvířat

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2012-2012

Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2012-2012

Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2011-2014

Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E v mléce hospodářských zvířat

GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, Ph.D., 2011-2011

Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP

GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2011-2011

Antioxidanty a antioxidační aktivita u vybraných minoritních plodin ke zlepšení kvality výživy obyvatelstva

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2009-2011

Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat (Lycopersicum esculentum Mill.)

GA FAPPZ, Ing. Zora Kotíková, Ph.D., 2007-2007

Odezva rostlin na abiotický stres vybranými těžkými kovy

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2002-2004

Interactions of peptides, proteins and DNA with electrodes and new electrochemical methods for biochemistry and molecular genetics

, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2002-2004