×
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
banner

Granty

Platby za ekosystémové služby lesa a lesního hospodářství

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., 2023-2025

Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Roman Dudík, Ph.D., 2022-2024

Analysis of marketing factors influencing the sale and production of venison in the Czech Republic

GA FLD, Ing. et Ing. Martin Němec, 2022-2023

Evaluation of the effectiveness of economic instruments of the climate change policy in the Czech Republic

GA FLD, Ing. Michaela Perunová, 2022-2023

Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., 2021-2023

Forests in Women´s Hands (Fem4Forest)

Evropská komise, Ing. Bc. Petra Palátová, Ph.D., 2020-2022

Vliv kůrovcové kalamity na vlastnictví lesů v České republice se zaměřením na drobné vlastníky lesů

GA FLD, Ing. Roman Štifil, 2020-2021

Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru

Ministerstvo zemědělství ČR, RNDr. Marcel Riedl, CSc., 2019-2021

Rozdrobenost vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., 2018-2020

Analýza stavu a perspektiv dřevozpracujícího průmyslu v ČR

CIGA, Ing. Radek Rinn, Ph.D., 2017-2018

Analýza stimulů rozvoje dřevozpracujícího průmyslu v České a Slovenské republice a jejich vyhodnocení, využití a vliv na rozvoj DSP v podmínkách obou států.

GA FLD, Ing. Zuzana Gaffová, 2016-2017

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI TVORBĚ OBCHODNÍHO PLÁNU V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO LESNÍHO MANAGEMENTU – APLIKACE BUSINESS MODELU CANVAS NA VLASTNÍKY LESA

GA FLD, Ing. Richard Pek, 2016-2016

Socioekonomický a regionální význam dřevozpracujícího podniku Javořice a.s.

GA FLD, Ing. Bc. Petra Palátová, Ph.D., 2016-2016

Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně - ekonomického, politického a právního v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2015-2018

Analýza národní lesnické politiky v České republice jako nástroje pro přípravu, formulaci a realizaci evropské lesnické politiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Mgr. Michal Hrib, Ph.D., 2015-2017

Změny vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku a způsoby obhospodařování lesů v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Vilém Jarský, Ph.D., 2014-2016

Výzkum zavádění a používání normy ISO 140 51 a aktualizace aplikace

GA FLD, Ing. Gabriela Rajdlová, 2013-2013

Návrh signifikace potravinářského zboží prodávané formou nabídky Fair Trade (FT) v České republice

GA PEF, Ing. Štefan Toth, 2013-2014

Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2012-2016

Výzkum fungování zavedení normy ISO 140 51a vytvoření aplikace

GA FLD, Ing. Gabriela Rajdlová, 2012-2012

Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití –optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování,legislativní a ekonomické nástroje.

Technologická agentura ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2011-2013

Financování malých a středních podniků a role EU fondů.

GA PEF, Ing. Petr Richter, 2010-2010

Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR  

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2009-2012

Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2007-2010

Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2006-2007

Podklady pro stanovení výše škod způsobených zvěří

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2006-2006

Odborná analýza Opatření 1.3

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2006-2006

Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů ze systému kategotizace lesů

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2006-2006

Lesnické hospodaření v Krušných horách

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2006-2006

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2005-2005

Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2005-2005

Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2005-2005

Modely hospodářských opatření a vlastních nákladů organizačních jednotek LČR podle SLT

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2005-2005

Analýza efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství na území lesního závodu Židlochovice

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2004-2006

Modely hospodářských opatření a úplných vlastních nákladů pěstební činnosti podle SLT

Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 2004-2005

Kapacity Building and Comunication Strategy for the Forestry

FAO Roma, RNDr. Marcel Riedl, CSc., 2004-2004

Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2003-2006

Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko včetně ekonomického zhodnocení

Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2003-2004

Wildland-Urban Area Risk Management

Evropská komise, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2002-2005

EFFE - Evaluating Financing of Forestry in Europe - QLK5-CT-2000-01228

Evropská komise, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., 2002-2004

Víceúčelové travní hospodářství v limitních sociálně ekonomických a přírodních podmínkách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc., 1999-2004