×
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
banner

Úvod

Profil katedry

Aktivity katedry jsou zaměřeny zejména na odvětvovou a podnikovou ekonomiku v podmínkách lesnicko-dřevařského komplexu. Jedná se o problematiku hodnocení rentability a efektivnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu, organizaci a strukturu těchto odvětví, cenovou tvorbu, nástroje řízení těchto odvětví, problémy lesnické a environmentální politiky, otázky oceňování lesa a přírodních zdrojů obecně a na vybrané aspekty ochrany životního prostředí.
 

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost

Výuku v rámci akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů zajišťují pracovníci katedry ve stálém pracovním poměru, přičemž pro vybraná témata je využívána spolupráce externích specialistů z oboru. Vedle studentů Fakulty lesnické a dřevařské katedra zajišťuje i výuku vybraných ekonomických předmětů na Fakultě životního prostředí.
 
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky je pracovištěm akreditovaného doktorského studijního programu Ekonomika a management, obor Řízení a ekonomika podniku. Katedra je také je garantem akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomika a řízení lesního hospodářství a zpracování dřeva. Podrobnější informace o výsledcích vědeckovýzkumné činnosti je
 

Zahraniční spolupráce  

Katedra udržuje a rozvíjí řadu přímých kontaktů se zahraničím a navazuje kontakty nové. Dokladem této skutečnosti je zapojení pracovníků katedry do mezinárodních projektů. Práce na těchto projektech je většinou zakončována i společnými publikačními výstupy.
Katedra spolupracuje například s University of Padova, Technische Universität München – Freising, University of Joensuu, UNIBOKU Wien, European Forest Institute Joensuu, Buckinghamshire Chilterns University College, Typsa Madrid, Universität Göttingen, University of Zagreb, Technická univerzita vo Zvolenu, WoodEMA i.a.
 

Další aktivity  

Katedra věnuje také značné úsilí na prohloubení spolupráce s podnikovou sférou. Dokladem toho je např. spolupráce na projektech nebo řešení úkolů pro:
 
  • Lesy České republiky, s. p.
  • Ministerstvo zemědělství
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
  • PEFC Česká republika, z. s. p. o.
  • a také pro řadu vlastníků lesa v oblasti hodnocení úrovně obhospodařování lesních majetků.