×
Katedra humanitních věd
banner

O nás

Historie

    Katedra humanitních věd (KHV) byla zřízena v roce 1990 s úkolem seznamovat posluchače s klasickým myšlenkovým odkazem a se soudobými poznatky o člověku a společnosti. V čele KHV postupně stanuli: Doc. PhDr. Zdeněk Pátek, CSc., PhDr. Vladislav Labudek, Doc. PhDr. Josef Špaček, CSc., RNDr. Karel Hauzer, CSc., Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. a doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

 

Zaměření

    KHV se v souladu se zaměřením strategického rozvoje ČZU soustřeďuje především na přípravu odborníků schopných nalézt uplatnění při řešení celé škály sociálních problémů zasahujících český venkovský prostor a zemědělství, včetně uplatnění v rámci veřejné správy, regionálního rozvoje i neziskového sektoru. Absolventi jsou vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi pro práci s lidmi, při které je nezbytné pochopení vztahů a procesů probíhajících mezi lidmi v jejich každodenních a profesních životech.

 

Pedagogická činnost

    KHV ČZU je garantem magisterského i bakalářského stupně studijního oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ v prezenční i kombinované formě studia a dále doktorského studijního oboru „Regionální a sociální rozvoj“. Kromě toho KHV rovněž garantuje akreditované habilitační řízení v tomto oboru.

Členové KHV vyučují na všech fakultách ČZU i v regionálních střediscích PEF v českém a anglickém jazyce.

 

Výzkumná činnost

    V oblasti výzkumu KHV navazuje na bohatou tradici rurální sociologie a její výzkumné aktivity směřují do oblasti venkovského a regionálního rozvoje z pohledu sociálně-vědních disciplín vč. pohledu filosofického. KHV participovala a participuje na výzkumných záměrech: „Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice“,  „Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje“; „Informační a znalostní podpora strategického řízení“ a „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů“.

Členové katedry se stali úspěšnými řešiteli a spoluřešiteli projektů financovaných poskytovateli z ČR (GA ČR, TA ČR, MPSV ČR, MMR ČR, MŠMT ČR, FRVŠ a další) a Evropy (Open Society Fund, 6. rámcový program – CORASON; COFAMI, 7. rámcový program – “Data Network for Better European Organic Market Information” a další).

V současnosti je KHV spoluřešitelem 3 mezinárodních projektů: "Sustainable Agriculture and Rural Development" (Erasmus+), “An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe“ (EU Fondy) a “The Central-Eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development“ (Standardní Visegrádský fond).

 

Zahraniční styky

KHV udržuje trvalé odborné kontakty s řadou evropských i zámořských univerzit a vědeckých pracovišť: University of Vasa (Finsko); Wageningen University (Holandsko); Universidad de externado de Colombia (Kolumbie); Research Institute of Agricultural Economics (Maďarsko); Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (Polsko); University of Natural Resources and Life Sciences (Rakousko); Slovenská Poľnohospodarska Univerzita (Slovensko); Universidad de  Sevilla (Španělsko); Queen's University Belfast (Velká Británie).

Pracovníci KHV jsou zapojeni v národních i mezinárodních poradních a výzkumných skupinách – RSG (Research and Study Group při ESRS); ERDN (European Rural Development Network).

 

Další aktivity

K nejvýznamnějším mezinárodním aktivitám KHV patří společná organizace tradičních Letních škol pro studenty a organizace mezinárodních konferencí a seminářů pro odbornou i širokou veřejnost. Dále rozvíjení spolupráce s MAS, celostátní sítí pro venkov, budování platformy CzechRural a další.